>

Aktiebolaget Borlänge Energi

Org.nr:

556005-5385

Adress:

Box 834

Postnummer:

781 28 Borlänge

Telefon:

0243-73000
Visa allt om Aktiebolaget Borlänge Energi

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 226 221 222 193
Nettoomsättning (tkr) 675 504 654 789 675 547 663 450
Rörelseresultat (tkr) 92 464 84 085 85 133 83 339
Årets resultat (tkr) 11 300 32 815 28 301 19 462
Summa eget kapital (tkr) 741 801 743 461 718 969 684 084
Rörelsemarginal % 13.7 12.8 12.6 12.6
Avk. eget kapital % 4.5 8.0 8.4 8.4
Soliditet % 44.4 44.1 43.2 41.3
Omsättning/anställd (tkr) 2 989 2 963 3 043 3 438
Resultat/anställd (tkr) 409 380 383 432
Lön/anställd (tkr) 581 549 533 572

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 675 504 654 789 675 547 663 450
Arbetskraftskostnad -131 265 -121 303 -118 405 -110 386
Avskrivningar -87 742 -87 649 -83 910 -83 142
Andra rörelsekostnader 2 492 -250 904 -3 096 -3 759
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag -48 -2 363 0 0
Övriga rörelseintäkter 4 641 8 234 5 485 3 762
Övriga rörelsekostnader -371 118 -116 719 -390 488 -386 586
Rörelseresultat 92 464 84 085 85 133 83 339
Ränteintäkter 6 976 7 623 8 033 9 517
Räntekostnader -58 148 -18 460 -24 464 -27 125
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -3 329 -3 315 126 115
Finansnetto -54 501 -14 152 -16 305 -17 493
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 37 963 69 933 68 828 65 846
Skatt -4 422 -11 140 -10 061 -9 847
Årets resultat 33 541 58 793 58 767 55 999
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 33 541 58 793 58 767 55 999
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 340 -5 978 -10 466 -15 312
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -378 -1 686 -2 952 -4 319
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 169 904 178 929 185 076 193 191
Maskiner och inventarier 878 057 905 762 899 649 894 660
Övriga materiella anläggningstillgångar 78 142 10 847 6 812 8 305
Summa materiella anläggningstillgångar 1 126 103 1 095 538 1 091 537 1 096 156
Andelar i koncern- och intresseföretag 1 500 1 500 1 500 2 500
Summa operativa anläggningstillgångar 1 127 603 1 097 038 1 093 037 1 098 656
Varulager 9 251 10 236 11 586 11 807
Kundfordringar 133 345 120 403 109 979 115 657
Övriga omsättningstillgångar 29 340 16 890 15 382 18 545
Summa operativa omsättningstillgångar 171 936 147 529 136 947 146 009
Fordringar på koncern- och intresseföretag 331 179 331 962 320 110 325 171
Övriga externa finansiella tillgångar 41 089 109 527 115 051 119 767
Likvida medel 499 333 393 -34 143
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 372 767 441 822 435 554 410 795
Summa tillgångar 1 672 306 1 686 389 1 665 538 1 655 460

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 132 176 135 175 116 661 92 242
EK-andel av obeskattade reserver 609 625 608 286 602 308 591 842
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 741 801 743 461 718 969 684 084

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 550 000 550 000 550 000 610 000
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 4 217 4 168 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 57 683 77 230 104 423 68 651
Summa finansiella skulder 611 900 631 398 654 423 678 651

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 204 452 196 446 193 670 189 218
Leverantörsskulder 43 242 44 630 46 153 37 259
Övriga kortfristiga skulder 70 911 70 454 52 323 66 248
Summa operativa skulder 318 605 311 530 292 146 292 725

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 1 672 306 1 686 389 1 665 538 1 655 460
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 13.7 12.8 12.6 12.6
Avkastning på eget kapital % 4.5 8.0 8.4 8.4
Soliditet % 44.4 44.1 43.2 41.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 82.5 84.9 91.0 99.2
Kassalikviditet % 95.0 72.0 62.0 58.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 -0.05
Räntetäckningsgrad % 1.65 4.79 3.81 3.43
Omsättning per anställd (tkr) 2 989 2 963 3 043 3 438
Rörelseresultat per anställd (tkr) 409 380 383 432
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 581 549 533 572

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 8
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 8 13 006
Värdeförändring (%) -1.0 1 268 13 006
Tillväxt i omsättning (%) 3.0 1 118 13 006
Rörelsemarginal (%) 13.7 361 13 006
Avkastning på eget kapital (%) 4.5 1 592 13 006
Soliditet (%) 44.4 875 13 006
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 989 333 13 006
Rörelseresultat per anställd (tkr) 409 172 13 006
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 581 497 13 006
Nettoomsättning (tkr) 675 504 20 13 006
Rörelseresultat (tkr) 92 464 14 13 006
Antal anställda 226 16 13 006
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Aktiebolaget Borlänge Energi har ökat omsättningen senaste året med 3.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 20 största företaget i länet med avseende på omsättning av 13 006 företag i länet.

Rörelsemarginal

Aktiebolaget Borlänge Energi har det senaste året en rörelsemarginal på 13.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 361 högsta nivån på rörelsemarginal av 13 006 företag i länet.

Antal anställda

Aktiebolaget Borlänge Energi har under det senaste året 226 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 152. Företaget är under jämförelseåret den 16 största arbetsgivaren av 13 006 i länet.

Soliditet

Aktiebolaget Borlänge Energi har under det senaste året en soliditet på 44.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 25%. Företaget är under jämförelseåret det 875 mest solventa företaget av 13 006 i länet.

Värderating

Aktiebolaget Borlänge Energi har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra, förvärva, äga, förvalta samt utveckla fast och lös egendom i form av anläggningar och utrustning för tekniska tekniska nyttigheter och tjänster samt att mot ersättning tillhandahålla tekniskanyttigheter och tjänster.

Koncern

Koncernens värderating: V+
KoncernInfo 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 250 243 240 210
Nettoomsättning (tkr) 759 554 738 370 756 618 740 630
Rörelseresultat (tkr) 128 497 116 803 115 015 113 496
Årets resultat (tkr) 59 117 81 805 79 663 79 320
Summa eget kapital (tkr) 960 520 936 604 889 098 833 317
Rörelsemarginal (%) 16.9 15.8 15.2 15.3
Avk. eget kapital (%) 6.2 9.0 9.3 9.8
Soliditet (%) 49.8 49.4 49.1 45.6
Omsättning/anställd (tkr) 3 038 3 039 3 153 3 527
Resultat/anställd (tkr) 514 481 479 540
Lön/anställd (tkr) 582 552 544 576


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se