>

TopWork Sverige AB

Org.nr:

556902-6767

Adress:

Kungsgatan 19 D

Postnummer:

352 31 Växjö

Telefon:

08-12881294
Visa allt om TopWork Sverige AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-04 2016-04 2015-01 2014-01
Antal anställda 16 16 13 5
Nettoomsättning (tkr) 8 694 9 113 6 049 1 913
Rörelseresultat (tkr) -15 376 581 -569
Årets resultat (tkr) -10 288 570 -569
Summa eget kapital (tkr) 329 339 50 -519
Rörelsemarginal % -0.2 4.1 9.6 -29.7
Avk. eget kapital % 21.3 118.5 - -
Soliditet % 11.1 14.9 1.5 -68.7
Omsättning/anställd (tkr) 543 570 465 383
Resultat/anställd (tkr) -1 19 45 -80
Lön/anställd (tkr) 457 353 344 258

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-01 2014-01
Nettoomsättning 8 694 9 113 6 049 1 913
Arbetskraftskostnad -7 311 -7 056 -4 470 -1 829
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader 1 -47 -109 -17
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -1 399 -1 634 -889 -636
Rörelseresultat -15 376 581 -569
Ränteintäkter 100 0 0 0
Räntekostnader -14 -1 -1 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 86 -1 -1 0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 71 375 580 -569
Skatt 0 -87 -10 0
Årets resultat 71 288 570 -569
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 71 288 570 -569
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-01 2014-01
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 16 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 16 0 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 1 377 706 306 129
Övriga omsättningstillgångar 587 77 1 822 363
Summa operativa omsättningstillgångar 1 964 783 2 128 492
Fordringar på koncern- och intresseföretag 595 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 399 1 481 1 099 263
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 994 1 481 1 099 263
Summa tillgångar 2 958 2 280 3 227 755

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 329 339 50 -519
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 329 339 50 -519

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 2 163 400
Summa finansiella skulder 0 0 2 163 400

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 320 409 40 69
Övriga kortfristiga skulder 2 309 1 533 974 805
Summa operativa skulder 2 629 1 942 1 014 874

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 2 958 2 281 3 227 755
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04 2016-04 2015-01 2014-01
Rörelsemarginal % -0.2 4.1 9.6 -29.7
Avkastning på eget kapital % 21.3 118.5 - -
Soliditet % 11.1 14.9 1.5 -68.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 4 326.0 -77.1
Kassalikviditet % 90.0 117.0 102.0 59.0
Likviditetsberedskap % 0.05 0.16 0.18 0.14
Räntetäckningsgrad % 6.07 376 581 -
Omsättning per anställd (tkr) 543 456 465 270
Rörelseresultat per anställd (tkr) -1 19 45 -80
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 457 353 344 258

Rankning i länet (Kronoberg)

Företagets placering i Kronoberg: 1 398
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 398 8 737
Värdeförändring (%) 7.0 758 8 737
Tillväxt i omsättning (%) -5.0 1 247 8 737
Rörelsemarginal (%) -0.2 1 329 8 737
Avkastning på eget kapital (%) 21.3 711 8 737
Soliditet (%) 11.1 1 399 8 737
Nettoomsättning per anställd (tkr) 543 1 491 8 737
Rörelseresultat per anställd (tkr) -1 1 323 8 737
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 457 1 041 8 737
Nettoomsättning (tkr) 8 694 1 031 8 737
Rörelseresultat (tkr) -15 1 328 8 737
Antal anställda 16 440 8 737
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

TopWork Sverige AB har minskat omsättningen senaste året med -5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 1 031 största företaget i länet med avseende på omsättning av 8 737 företag i länet.

Rörelsemarginal

TopWork Sverige AB har det senaste året en rörelsemarginal på -0.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 1 329 högsta nivån på rörelsemarginal av 8 737 företag i länet.

Antal anställda

TopWork Sverige AB har under det senaste året 16 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 440 största arbetsgivaren av 8 737 i länet.

Soliditet

TopWork Sverige AB har under det senaste året en soliditet på 11.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 1 399 mest solventa företaget av 8 737 i länet.

Värderating

TopWork Sverige AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Peter Thomas Hogla (f. 1972) Ledamot, Verkställande direktör
Kent Lennart Hogla (f. 1955) Suppleant
Jan Peter Sterner (f. 1958) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget är en HR-partner till sina kundföretag och erbjuder tjänster inom personaluthyrning, rekrytering och person- bedömning samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se