>

Kävlinge Tak AB

Org.nr:

556898-5310

Adress:

Harrievägen 24

Postnummer:

244 33 Kävlinge

Telefon:

Visa allt om Kävlinge Tak AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 2 3 4 1
Nettoomsättning (tkr) 4 298 4 877 6 655 2 205
Rörelseresultat (tkr) 443 693 940 233
Årets resultat (tkr) 343 403 549 131
Summa eget kapital (tkr) 1 682 1 439 1 001 268
Rörelsemarginal % 10.3 14.2 14.1 10.6
Avk. eget kapital % 22.0 44.2 115.4 97.6
Soliditet % 66.9 54.5 47.1 30.9
Omsättning/anställd (tkr) 2 149 1 626 1 664 2 205
Resultat/anställd (tkr) 222 231 235 233
Lön/anställd (tkr) 543 468 423 197

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 4 298 4 877 6 655 2 205
Arbetskraftskostnad -1 085 -1 404 -1 692 -197
Avskrivningar -23 -23 -10 0
Andra rörelsekostnader -2 204 -2 188 -3 198 -1 440
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 91 45 28 7
Övriga rörelsekostnader -634 -614 -843 -342
Rörelseresultat 443 693 940 233
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -1 0 0 -6
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -1 0 0 -6
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 442 693 940 227
Skatt -99 -154 -208 -51
Årets resultat 343 539 732 176
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 343 539 732 176
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 -136 -183 -44
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 -38 -52 -13
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 82 0 0
Maskiner och inventarier 59 0 105 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 59 82 105 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 59 82 105 0
Varulager 185 161 184 91
Kundfordringar 143 375 441 411
Övriga omsättningstillgångar 69 204 46 20
Summa operativa omsättningstillgångar 397 740 671 522
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 2 059 1 818 1 350 346
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 059 1 818 1 350 346
Summa tillgångar 2 515 2 640 2 126 868

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 319 1 076 773 224
EK-andel av obeskattade reserver 363 363 228 44
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 682 1 439 1 001 268

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 103 103 64 13
Leverantörsskulder 361 405 285 187
Övriga kortfristiga skulder 368 692 775 400
Summa operativa skulder 832 1 200 1 124 600

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 2 514 2 639 2 125 868
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 10.3 14.2 14.1 10.6
Avkastning på eget kapital % 22.0 44.2 115.4 97.6
Soliditet % 66.9 54.5 47.1 30.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 312.0 219.0 173.0 132.0
Likviditetsberedskap % 0.48 0.37 0.2 0.16
Räntetäckningsgrad % 443 - - 38.83
Omsättning per anställd (tkr) 2 149 1 626 1 664 2 205
Rörelseresultat per anställd (tkr) 222 231 235 233
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 543 468 423 197

Rankning i länet (Skåne)

Företagets placering i Skåne: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 71 643
Värdeförändring (%) 31.0 - 71 643
Tillväxt i omsättning (%) -12.0 - 71 643
Rörelsemarginal (%) 10.3 - 71 643
Avkastning på eget kapital (%) 22.0 - 71 643
Soliditet (%) 66.9 - 71 643
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 149 - 71 643
Rörelseresultat per anställd (tkr) 222 - 71 643
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 543 - 71 643
Nettoomsättning (tkr) 4 298 - 71 643
Rörelseresultat (tkr) 443 - 71 643
Antal anställda 2 - 71 643
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Kävlinge Tak AB har minskat omsättningen senaste året med -12.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0.0%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 71 643 företag i länet.

Rörelsemarginal

Kävlinge Tak AB har det senaste året en rörelsemarginal på 10.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 71 643 företag i länet.

Antal anställda

Kävlinge Tak AB har under det senaste året 2 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 1. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 71 643 i länet.

Soliditet

Kävlinge Tak AB har under det senaste året en soliditet på 66.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 48%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 71 643 i länet.

Värderating

Kävlinge Tak AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget ska utföra taktäckning och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se