>

Keyfo System AB

Org.nr:

556868-2024

Adress:

Skånelaholm 112

Postnummer:

195 96 Rosersberg

Telefon:

070-5896088
Visa allt om Keyfo System AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Antal anställda 1 1 1 0
Nettoomsättning (tkr) 12 497 10 296 9 690 8 219
Rörelseresultat (tkr) 1 896 2 018 2 076 2 009
Årets resultat (tkr) 1 -1 2 162
Summa eget kapital (tkr) 376 377 378 577
Rörelsemarginal % 15.2 19.6 21.4 24.4
Avk. eget kapital % 502.4 534.7 433.8 329.1
Soliditet % 18.6 19.6 20.9 32.7
Omsättning/anställd (tkr) 12 497 10 296 9 690 n/a
Resultat/anställd (tkr) 1 896 2 018 2 076 n/a
Lön/anställd (tkr) 646 498 80 n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 12 497 10 296 9 690 8 219
Arbetskraftskostnad -646 -498 -80 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader -9 749 -7 584 -7 188 -5 879
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 7 2 0 0
Övriga rörelsekostnader -213 -198 -346 -331
Rörelseresultat 1 896 2 018 2 076 2 009
Ränteintäkter 0 3 0 2
Räntekostnader 0 0 0 -1
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 0 3 0 1
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 896 2 021 2 076 2 010
Skatt -4 -2 -4 -48
Årets resultat 1 892 2 019 2 072 1 962
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 892 2 019 2 072 1 962
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 0 0 0
Varulager 194 207 79 103
Kundfordringar 1 217 1 143 1 226 1 122
Övriga omsättningstillgångar 105 68 46 221
Summa operativa omsättningstillgångar 1 516 1 418 1 351 1 446
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 504 506 456 318
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 504 506 456 318
Summa tillgångar 2 020 1 924 1 807 1 764

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 185 186 187 386
EK-andel av obeskattade reserver 191 191 191 191
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 376 377 378 577

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 222 432 221 161
Summa finansiella skulder 222 432 221 161

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 54 54 54 54
Leverantörsskulder 1 011 699 885 777
Övriga kortfristiga skulder 365 362 268 195
Summa operativa skulder 1 430 1 115 1 207 1 026

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 2 028 1 924 1 806 1 764
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Rörelsemarginal % 15.2 19.6 21.4 24.4
Avkastning på eget kapital % 502.4 534.7 433.8 329.1
Soliditet % 18.6 19.6 20.9 32.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 59.0 114.6 58.5 27.9
Kassalikviditet % 114.0 115.0 126.0 147.0
Likviditetsberedskap % 0.04 0.05 0.05 0.04
Räntetäckningsgrad % - - - 2 011
Omsättning per anställd (tkr) 12 497 10 296 9 690 -
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 896 2 018 2 076 n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 646 498 80 -

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 202 476
Värdeförändring (%) 61.0 - 202 476
Tillväxt i omsättning (%) 21.0 - 202 476
Rörelsemarginal (%) 15.2 - 202 476
Avkastning på eget kapital (%) 502.4 - 202 476
Soliditet (%) 18.6 - 202 476
Nettoomsättning per anställd (tkr) 12 497 - 202 476
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 896 - 202 476
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 646 - 202 476
Nettoomsättning (tkr) 12 497 - 202 476
Rörelseresultat (tkr) 1 896 - 202 476
Antal anställda 1 - 202 476
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Keyfo System AB har ökat omsättningen senaste året med 21.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 202 476 företag i länet.

Rörelsemarginal

Keyfo System AB har det senaste året en rörelsemarginal på 15.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 202 476 företag i länet.

Antal anställda

Keyfo System AB har under det senaste året 1 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 202 476 i länet.

Soliditet

Keyfo System AB har under det senaste året en soliditet på 18.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 202 476 i länet.

Värderating

Keyfo System AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva försäljning och konsultverksamhet inom dataprodukter jämte därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se