>

High Speed Integration Sweden AB

Org.nr:

556856-6284

Adress:

Lilla strandgatan 5b

Postnummer:

261 31 Landskrona

Telefon:

0418-487075
Visa allt om High Speed Integration Sweden AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-06 2014-06
Antal anställda 5 7 7 4
Nettoomsättning (tkr) 14 784 23 092 13 120 7 354
Rörelseresultat (tkr) 3 174 3 459 1 236 2 106
Årets resultat (tkr) 1 756 2 658 625 1 228
Summa eget kapital (tkr) 4 562 3 606 2 667 2 487
Rörelsemarginal % 21.5 15.0 9.4 28.6
Avk. eget kapital % 60.1 56.5 36.8 100.5
Soliditet % 60.3 54.6 53.6 61.1
Omsättning/anställd (tkr) 2 957 3 299 1 874 1 839
Resultat/anställd (tkr) 635 329 177 527
Lön/anställd (tkr) 627 747 973 235

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 14 784 23 092 13 120 7 354
Arbetskraftskostnad -3 135 -7 840 -6 811 -940
Avskrivningar -238 -286 -27 -2
Andra rörelsekostnader -1 409 -2 625 -113 -22
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 4 233 137 0
Övriga rörelsekostnader -6 832 -9 115 -5 070 -4 284
Rörelseresultat 3 174 3 459 1 236 2 106
Ränteintäkter 0 2 3 31
Räntekostnader -16 -41 -5 -2
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -16 -39 -2 29
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 158 3 420 1 234 2 135
Skatt -702 -762 -286 -472
Årets resultat 2 456 2 658 948 1 663
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 456 2 658 948 1 663
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -700 0 -254 -435
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -198 0 -72 -123
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-06 2014-06
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 921 972 169 90
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 921 972 169 90
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 50
Summa operativa anläggningstillgångar 921 972 169 140
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 1 516 1 777 1 543 2 509
Övriga omsättningstillgångar 684 1 144 1 312 464
Summa operativa omsättningstillgångar 2 200 2 921 2 855 2 973
Fordringar på koncern- och intresseföretag 357 420 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 4 090 2 294 1 952 954
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 447 2 714 1 952 954
Summa tillgångar 7 568 6 607 4 976 4 067

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 2 963 2 708 1 769 1 843
EK-andel av obeskattade reserver 1 599 898 898 644
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 4 562 3 606 2 667 2 487

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 250 400 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 150 150 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 72 0 6
Summa finansiella skulder 400 622 0 6

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 451 253 253 182
Leverantörsskulder 1 063 817 416 380
Övriga kortfristiga skulder 1 092 1 308 1 640 1 014
Summa operativa skulder 2 606 2 378 2 309 1 576

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 7 568 6 606 4 976 4 068
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-06 2014-06
Rörelsemarginal % 21.5 15.0 9.4 28.6
Avkastning på eget kapital % 60.1 56.5 36.8 100.5
Soliditet % 60.3 54.6 53.6 61.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 8.8 17.3 0.0 0.2
Kassalikviditet % 273.0 222.0 234.0 281.0
Likviditetsberedskap % 0.28 0.1 0.15 0.13
Räntetäckningsgrad % 198.38 84.41 247.8 1 068.5
Omsättning per anställd (tkr) 2 957 2 199 1 874 1 839
Rörelseresultat per anställd (tkr) 635 329 177 527
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 627 747 973 235

Rankning i länet (Skåne)

Företagets placering i Skåne: 2 548
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 2 548 71 648
Värdeförändring (%) 22.0 2 914 71 648
Tillväxt i omsättning (%) -36.0 9 108 71 648
Rörelsemarginal (%) 21.5 785 71 648
Avkastning på eget kapital (%) 60.1 1 674 71 648
Soliditet (%) 60.3 1 800 71 648
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 957 2 070 71 648
Rörelseresultat per anställd (tkr) 635 579 71 648
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 627 2 250 71 648
Nettoomsättning (tkr) 14 784 4 347 71 648
Rörelseresultat (tkr) 3 174 1 735 71 648
Antal anställda 5 7 066 71 648
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

High Speed Integration Sweden AB har minskat omsättningen senaste året med -36.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 4 347 största företaget i länet med avseende på omsättning av 71 648 företag i länet.

Rörelsemarginal

High Speed Integration Sweden AB har det senaste året en rörelsemarginal på 21.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 785 högsta nivån på rörelsemarginal av 71 648 företag i länet.

Antal anställda

High Speed Integration Sweden AB har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 7 066 största arbetsgivaren av 71 648 i länet.

Soliditet

High Speed Integration Sweden AB har under det senaste året en soliditet på 60.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 1 800 mest solventa företaget av 71 648 i länet.

Värderating

High Speed Integration Sweden AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning och konsultverksamhet inom IT-branschen, såsom integration av datasystem, IT-drift, jämte därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se