>

Stigges Elinstallation AB

Org.nr:

556849-7779

Adress:

Norrsylta 2, Munktorp

Postnummer:

731 91 Köping

Telefon:

072-1957321
Visa allt om Stigges Elinstallation AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Antal anställda 6 5 5 4
Nettoomsättning (tkr) 8 403 7 419 5 482 4 916
Rörelseresultat (tkr) 2 493 2 130 1 027 966
Årets resultat (tkr) 1 405 1 189 596 564
Summa eget kapital (tkr) 3 025 2 366 1 381 1 083
Rörelsemarginal % 29.7 28.7 18.7 19.7
Avk. eget kapital % 70.8 86.0 64.8 90.7
Soliditet % 54.1 49.9 46.2 45.2
Omsättning/anställd (tkr) 1 401 1 484 1 096 1 229
Resultat/anställd (tkr) 416 426 205 242
Lön/anställd (tkr) 527 465 476 542

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 8 403 7 419 5 482 4 916
Arbetskraftskostnad -3 161 -2 323 -2 381 -2 169
Avskrivningar -20 -8 0 0
Andra rörelsekostnader -1 957 -2 368 -1 418 -1 387
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 87 66 0 0
Övriga rörelsekostnader -859 -656 -656 -394
Rörelseresultat 2 493 2 130 1 027 966
Ränteintäkter 0 0 1 2
Räntekostnader -22 -44 -2 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -22 -44 -1 2
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 471 2 086 1 026 968
Skatt -562 -476 -228 -214
Årets resultat 1 909 1 610 798 754
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 909 1 610 798 754
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -503 -421 -201 -190
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -142 -119 -57 -53
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 72 32 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 72 32 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 72 32 0 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 982 985 1 119 764
Övriga omsättningstillgångar 816 7 109 211
Summa operativa omsättningstillgångar 1 798 992 1 228 975
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 2 752 752 752 0
Likvida medel 966 2 961 1 010 1 423
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 3 718 3 713 1 762 1 423
Summa tillgångar 5 588 4 737 2 990 2 398

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 535 1 379 815 719
EK-andel av obeskattade reserver 1 490 987 566 364
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 3 025 2 366 1 381 1 083

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 420 278 160 103
Leverantörsskulder 298 159 288 100
Övriga kortfristiga skulder 1 845 1 933 1 162 1 112
Summa operativa skulder 2 563 2 370 1 610 1 315

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 5 588 4 736 2 990 2 398
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Rörelsemarginal % 29.7 28.7 18.7 19.7
Avkastning på eget kapital % 70.8 86.0 64.8 90.7
Soliditet % 54.1 49.9 46.2 45.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 129.0 189.0 154.0 198.0
Likviditetsberedskap % 0.11 0.4 0.18 0.29
Räntetäckningsgrad % 113.32 48.41 514 -
Omsättning per anställd (tkr) 1 401 1 484 1 096 1 229
Rörelseresultat per anställd (tkr) 416 426 205 242
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 527 465 476 542

Rankning i länet (Västmanland)

Företagets placering i Västmanland: 353
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 353 11 665
Värdeförändring (%) 21.0 606 11 665
Tillväxt i omsättning (%) 13.0 590 11 665
Rörelsemarginal (%) 29.7 71 11 665
Avkastning på eget kapital (%) 70.8 241 11 665
Soliditet (%) 54.1 494 11 665
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 401 987 11 665
Rörelseresultat per anställd (tkr) 416 175 11 665
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 527 826 11 665
Nettoomsättning (tkr) 8 403 1 192 11 665
Rörelseresultat (tkr) 2 493 365 11 665
Antal anställda 6 1 221 11 665
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Stigges Elinstallation AB har ökat omsättningen senaste året med 13.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 1 192 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 665 företag i länet.

Rörelsemarginal

Stigges Elinstallation AB har det senaste året en rörelsemarginal på 29.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 71 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 665 företag i länet.

Antal anställda

Stigges Elinstallation AB har under det senaste året 6 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 1 221 största arbetsgivaren av 11 665 i länet.

Soliditet

Stigges Elinstallation AB har under det senaste året en soliditet på 54.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 494 mest solventa företaget av 11 665 i länet.

Värderating

Stigges Elinstallation AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva elinstallationer samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se