>

Kanholmsfjärdens Marina AB

Org.nr:

556837-4119

Adress:

Lövtorpsvägen 18

Postnummer:

130 40 Djurhamn

Telefon:

08-57153154
Visa allt om Kanholmsfjärdens Marina AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 5 5 5 5
Nettoomsättning (tkr) 7 667 7 973 9 028 6 775
Rörelseresultat (tkr) -48 761 998 330
Årets resultat (tkr) 235 431 513 80
Summa eget kapital (tkr) 883 1 837 1 358 767
Rörelsemarginal % -0.6 9.5 11.1 4.9
Avk. eget kapital % -4.0 36.2 74.3 38.3
Soliditet % 38.4 71.1 65.6 45.9
Omsättning/anställd (tkr) 1 533 1 595 1 806 1 355
Resultat/anställd (tkr) -10 152 200 66
Lön/anställd (tkr) 428 455 474 443

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 7 667 7 973 9 028 6 775
Arbetskraftskostnad -2 140 -2 276 -2 372 -2 216
Avskrivningar -64 -61 -67 -56
Andra rörelsekostnader -4 541 -3 873 -4 527 -3 309
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 324 236 227 317
Övriga rörelsekostnader -1 294 -1 238 -1 291 -1 181
Rörelseresultat -48 761 998 330
Ränteintäkter 8 14 11 6
Räntekostnader -22 -26 -44 -29
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -14 -12 -33 -23
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -62 749 965 307
Skatt 8 -171 -175 -28
Årets resultat -54 578 790 279
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -54 578 790 279
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 289 -148 -78 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 82 -42 -22 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 142 183 244 270
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 142 183 244 270
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 142 183 244 270
Varulager 549 536 431 384
Kundfordringar 268 113 308 184
Övriga omsättningstillgångar 220 68 194 177
Summa operativa omsättningstillgångar 1 037 717 933 745
Fordringar på koncern- och intresseföretag 23 622 250 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 099 1 064 642 655
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 122 1 686 892 655
Summa tillgångar 2 301 2 586 2 069 1 670

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 883 1 548 1 217 704
EK-andel av obeskattade reserver 0 289 141 63
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 883 1 837 1 358 767

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 32
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 32
Summa finansiella skulder 0 0 0 64

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 82 40 18
Leverantörsskulder 189 45 143 295
Övriga kortfristiga skulder 1 229 622 528 525
Summa operativa skulder 1 418 749 711 838

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 2 301 2 586 2 069 1 669
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % -0.6 9.5 11.1 4.9
Avkastning på eget kapital % -4.0 36.2 74.3 38.3
Soliditet % 38.4 71.1 65.6 45.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 8.3
Kassalikviditet % 112.0 187.0 170.0 115.0
Likviditetsberedskap % 0.14 0.13 0.07 0.1
Räntetäckningsgrad % -1.82 29.81 22.93 11.59
Omsättning per anställd (tkr) 1 533 1 595 1 806 1 355
Rörelseresultat per anställd (tkr) -10 152 200 66
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 428 455 474 443

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 15 671
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 15 671 203 350
Värdeförändring (%) -59.0 20 244 203 350
Tillväxt i omsättning (%) -4.0 16 047 203 350
Rörelsemarginal (%) -0.6 18 329 203 350
Avkastning på eget kapital (%) -4.0 18 175 203 350
Soliditet (%) 38.4 11 381 203 350
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 533 11 188 203 350
Rörelseresultat per anställd (tkr) -10 18 432 203 350
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 428 16 786 203 350
Nettoomsättning (tkr) 7 667 16 236 203 350
Rörelseresultat (tkr) -48 18 206 203 350
Antal anställda 5 16 949 203 350
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Kanholmsfjärdens Marina AB har minskat omsättningen senaste året med -4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 16 236 största företaget i länet med avseende på omsättning av 203 350 företag i länet.

Rörelsemarginal

Kanholmsfjärdens Marina AB har det senaste året en rörelsemarginal på -0.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 18 329 högsta nivån på rörelsemarginal av 203 350 företag i länet.

Antal anställda

Kanholmsfjärdens Marina AB har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 16 949 största arbetsgivaren av 203 350 i länet.

Soliditet

Kanholmsfjärdens Marina AB har under det senaste året en soliditet på 38.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 46%. Företaget är under jämförelseåret det 11 381 mest solventa företaget av 203 350 i länet.

Värderating

Kanholmsfjärdens Marina AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska utföra båtreparationer, uthyrning av båtplatser, servicearbeten och all övrig verksamhet kring marina uppdrag ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se