>

A & K Entreprenad AB

Org.nr:

556805-7300

Adress:

Skogsbovägen 17

Postnummer:

134 30 Gustavsberg

Telefon:

08-57032500

Ordförande:

Visa allt om A & K Entreprenad AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 8 4 6 4
Nettoomsättning (tkr) 22 443 18 452 13 769 11 027
Rörelseresultat (tkr) 2 172 1 007 1 510 2 164
Årets resultat (tkr) 1 258 574 1 150 1 247
Summa eget kapital (tkr) 6 019 4 338 3 571 5 036
Rörelsemarginal % 9.7 5.5 11.0 19.6
Avk. eget kapital % 32.5 19.4 26.7 39.7
Soliditet % 64.7 56.3 53.8 63.3
Omsättning/anställd (tkr) 2 805 4 613 2 295 2 757
Resultat/anställd (tkr) 272 252 252 541
Lön/anställd (tkr) 502 970 494 636

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 22 443 18 452 13 769 11 027
Arbetskraftskostnad -4 017 -3 880 -2 961 -2 543
Avskrivningar -235 -199 -104 -46
Andra rörelsekostnader -6 676 -4 828 -3 163 -2 242
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 4 0 0
Övriga rörelsekostnader -9 343 -8 542 -6 031 -4 032
Rörelseresultat 2 172 1 007 1 510 2 164
Ränteintäkter 0 2 4 0
Räntekostnader -14 -23 -37 -17
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -14 -21 -33 -17
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 158 986 1 477 2 147
Skatt -477 -219 -327 -477
Årets resultat 1 681 767 1 150 1 670
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 681 767 1 150 1 670
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -423 -193 0 -423
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -119 -55 0 -119
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 737 731 305 344
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 737 731 305 344
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 737 731 305 344
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 2 690 542 765 565
Övriga omsättningstillgångar 2 873 1 585 1 029 937
Summa operativa omsättningstillgångar 5 563 2 127 1 794 1 502
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 142 1 906 1 873 4 138
Övriga externa finansiella tillgångar 1 854 1 854 1 854 1 854
Likvida medel 0 1 080 809 124
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 996 4 840 4 536 6 116
Summa tillgångar 9 296 7 698 6 635 7 962

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 4 126 2 868 2 294 3 760
EK-andel av obeskattade reserver 1 893 1 470 1 277 1 276
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 6 019 4 338 3 571 5 036

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 792 899 870 1 076
Externa finansiella skulder, kortfristiga 113 50 205 205
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 5 83 83 0
Summa finansiella skulder 910 1 032 1 158 1 281

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 534 414 360 360
Leverantörsskulder 1 533 1 450 751 409
Övriga kortfristiga skulder 300 464 795 877
Summa operativa skulder 2 367 2 328 1 906 1 646

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 9 296 7 698 6 635 7 963
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 9.7 5.5 11.0 19.6
Avkastning på eget kapital % 32.5 19.4 26.7 39.7
Soliditet % 64.7 56.3 53.8 63.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 15.1 23.8 32.4 25.4
Kassalikviditet % 285.0 157.0 142.0 109.0
Likviditetsberedskap % 0 0.06 0.06 0.01
Räntetäckningsgrad % 155.14 43.87 40.92 127.29
Omsättning per anställd (tkr) 2 805 4 613 2 295 2 757
Rörelseresultat per anställd (tkr) 272 252 252 541
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 502 970 494 636

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 6 131
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 6 131 202 476
Värdeförändring (%) 38.0 5 496 202 476
Tillväxt i omsättning (%) 22.0 4 687 202 476
Rörelsemarginal (%) 9.7 7 091 202 476
Avkastning på eget kapital (%) 32.5 9 477 202 476
Soliditet (%) 64.7 3 451 202 476
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 805 5 132 202 476
Rörelseresultat per anställd (tkr) 272 4 811 202 476
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 502 13 052 202 476
Nettoomsättning (tkr) 22 443 8 347 202 476
Rörelseresultat (tkr) 2 172 6 605 202 476
Antal anställda 8 12 098 202 476
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

A & K Entreprenad AB har ökat omsättningen senaste året med 22.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 8 347 största företaget i länet med avseende på omsättning av 202 476 företag i länet.

Rörelsemarginal

A & K Entreprenad AB har det senaste året en rörelsemarginal på 9.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 7 091 högsta nivån på rörelsemarginal av 202 476 företag i länet.

Antal anställda

A & K Entreprenad AB har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 12 098 största arbetsgivaren av 202 476 i länet.

Soliditet

A & K Entreprenad AB har under det senaste året en soliditet på 64.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 3 451 mest solventa företaget av 202 476 i länet.

Värderating

A & K Entreprenad AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva markentreprenader samt äga och förvalta fast och lös egendom jämte därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se