>

Bröderna Enell Lådor & Pall AB

Org.nr:

556753-9035

Adress:

Normlösa Britthamra

Postnummer:

596 93 Skänninge

Telefon:

0730-347507
Visa allt om Bröderna Enell Lådor & Pall AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 4 4 4 4
Nettoomsättning (tkr) 5 119 6 012 5 967 4 930
Rörelseresultat (tkr) 73 408 405 388
Årets resultat (tkr) 49 310 284 241
Summa eget kapital (tkr) 964 1 515 1 355 1 171
Rörelsemarginal % 1.4 6.8 6.8 7.9
Avk. eget kapital % 4.0 21.7 23.9 26.9
Soliditet % 55.1 68.7 64.2 68.9
Omsättning/anställd (tkr) 1 280 1 503 1 492 1 233
Resultat/anställd (tkr) 18 102 101 97
Lön/anställd (tkr) 401 467 442 399

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 5 119 6 012 5 967 4 930
Arbetskraftskostnad -1 602 -1 869 -1 767 -1 594
Avskrivningar -117 -114 -128 -107
Andra rörelsekostnader -3 081 -3 384 -3 355 -2 562
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 16 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -262 -237 -312 -279
Rörelseresultat 73 408 405 388
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -10 -9 -16 -13
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -10 -9 -16 -13
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 63 399 389 375
Skatt -14 -88 -87 -83
Årets resultat 49 311 303 292
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 49 311 303 292
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 -20 -51
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 -6 -15
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 451 540 654 521
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 451 540 654 521
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 451 540 654 521
Varulager 476 457 232 327
Kundfordringar 622 240 393 451
Övriga omsättningstillgångar 105 15 9 1
Summa operativa omsättningstillgångar 1 203 712 634 779
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 97 953 821 400
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 97 953 821 400
Summa tillgångar 1 751 2 205 2 109 1 700

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 737 1 288 1 128 964
EK-andel av obeskattade reserver 227 227 227 207
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 964 1 515 1 355 1 171

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 53 96 160 68
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 53 96 160 68

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 64 64 64 59
Leverantörsskulder 219 88 102 109
Övriga kortfristiga skulder 451 441 427 293
Summa operativa skulder 734 593 593 461

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 1 751 2 204 2 108 1 700
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 1.4 6.8 6.8 7.9
Avkastning på eget kapital % 4.0 21.7 23.9 26.9
Soliditet % 55.1 68.7 64.2 68.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 5.5 6.3 11.8 5.8
Kassalikviditet % 123.0 228.0 231.0 212.0
Likviditetsberedskap % 0.02 0.16 0.14 0.08
Räntetäckningsgrad % 7.3 45.33 25.31 29.85
Omsättning per anställd (tkr) 1 280 1 503 1 492 1 233
Rörelseresultat per anställd (tkr) 18 102 101 97
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 401 467 442 399

Rankning i länet (Östergötland)

Företagets placering i Östergötland: 2 329
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 2 329 19 630
Värdeförändring (%) -43.0 2 911 19 630
Tillväxt i omsättning (%) -15.0 2 853 19 630
Rörelsemarginal (%) 1.4 2 368 19 630
Avkastning på eget kapital (%) 4.0 2 388 19 630
Soliditet (%) 55.1 813 19 630
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 280 1 929 19 630
Rörelseresultat per anställd (tkr) 18 2 379 19 630
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 401 2 520 19 630
Nettoomsättning (tkr) 5 119 2 676 19 630
Rörelseresultat (tkr) 73 2 505 19 630
Antal anställda 4 2 667 19 630
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Bröderna Enell Lådor & Pall AB har minskat omsättningen senaste året med -15.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 2 676 största företaget i länet med avseende på omsättning av 19 630 företag i länet.

Rörelsemarginal

Bröderna Enell Lådor & Pall AB har det senaste året en rörelsemarginal på 1.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 2 368 högsta nivån på rörelsemarginal av 19 630 företag i länet.

Antal anställda

Bröderna Enell Lådor & Pall AB har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 2 667 största arbetsgivaren av 19 630 i länet.

Soliditet

Bröderna Enell Lådor & Pall AB har under det senaste året en soliditet på 55.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 42%. Företaget är under jämförelseåret det 813 mest solventa företaget av 19 630 i länet.

Värderating

Bröderna Enell Lådor & Pall AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva emballagetillverkning, skogsentreprenad, brikettillverkning, samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se