>

Bokföringsbyrån i Sverige AB

Org.nr:

556752-7147

Adress:

Drottninggatan 64 LGH1201

Postnummer:

374 36 Karlshamn

Telefon:

0454-13312
Visa allt om Bokföringsbyrån i Sverige AB

Bolaget


Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Antal anställda 0 0 0 1
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 37
Rörelseresultat (tkr) -14 -2 7 -123
Årets resultat (tkr) 11 -13 2 0
Summa eget kapital (tkr) 100 89 102 100
Rörelsemarginal % - - - -
Avk. eget kapital % -9.0 -13.6 2.0 -133.0
Soliditet % 103.1 100.0 45.5 44.6
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a 37
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a -123
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a 120

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 0 0 0 37
Arbetskraftskostnad 0 0 0 -120
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader 0 0 0 -11
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 10 0
Övriga rörelsekostnader -14 -2 -3 -29
Rörelseresultat -14 -2 7 -123
Ränteintäkter 0 0 5 0
Räntekostnader 0 -11 -10 -10
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 0 -11 -5 -10
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -14 -13 2 -133
Skatt 6 0 0 0
Årets resultat -9 -13 2 -133
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -9 -13 2 -133
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 20 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 6 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 0 0 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 15 28 28
Övriga omsättningstillgångar 0 0 11 11
Summa operativa omsättningstillgångar 0 15 39 39
Fordringar på koncern- och intresseföretag 97 74 182 182
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 0 0 3 3
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 97 74 185 185
Summa tillgångar 97 89 224 224

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 100 89 102 100
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 100 89 102 100

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 119 124
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 119 124

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 1 0
Övriga kortfristiga skulder -3 0 2 0
Summa operativa skulder -3 0 3 0

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 97 89 224 224
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Rörelsemarginal % - - - -
Avkastning på eget kapital % -9.0 -13.6 2.0 -133.0
Soliditet % 103.1 100.0 45.5 44.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 116.7 124.0
Kassalikviditet % 0.0 - 1 400.0 -
Likviditetsberedskap % - - - 0.08
Räntetäckningsgrad % - -0.18 1.2 -12.3
Omsättning per anställd (tkr) - - - 37
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a -123
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - 120

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 5 612
Värdeförändring (%) -18.0 - 5 612
Tillväxt i omsättning (%) 0.0 - 5 612
Rörelsemarginal (%) - - 5 612
Avkastning på eget kapital (%) -9.0 - 5 612
Soliditet (%) 103.1 - 5 612
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 5 612
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 5 612
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 5 612
Nettoomsättning (tkr) 0 - 5 612
Rörelseresultat (tkr) -14 - 5 612
Antal anställda 0 - 5 612
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Bokföringsbyrån i Sverige AB har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 612 företag i länet.

Rörelsemarginal

Bokföringsbyrån i Sverige AB har det senaste året en rörelsemarginal på -%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 5 612 företag i länet.

Antal anställda

Bokföringsbyrån i Sverige AB har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 5 612 i länet.

Soliditet

Bokföringsbyrån i Sverige AB har under det senaste året en soliditet på 103.1%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 5 612 i länet.

Värderating

Bokföringsbyrån i Sverige AB har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva bokföring, redovisning och rådgivning kring företagsekonomiska frågor jämte därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se