>

Carspa i Borås AB

Org.nr:

556734-3214

Adress:

Verkstadsgatan 2-4

Postnummer:

504 62 Borås

Telefon:

033-127012
Visa allt om Carspa i Borås AB

Bolaget


Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 1 7 9 8
Nettoomsättning (tkr) 87 7 663 9 431 11 769
Rörelseresultat (tkr) -773 4 790 2 892 2 263
Årets resultat (tkr) -274 2 059 1 501 1 315
Summa eget kapital (tkr) 5 060 7 241 5 057 3 504
Rörelsemarginal % -888.5 62.5 30.7 19.2
Avk. eget kapital % -14.3 51.8 50.8 62.6
Soliditet % 70.2 67.4 52.4 56.0
Omsättning/anställd (tkr) 87 1 095 1 048 1 471
Resultat/anställd (tkr) -773 684 321 283
Lön/anställd (tkr) 162 523 501 417

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 87 7 663 9 431 11 769
Arbetskraftskostnad -162 -3 663 -4 511 -3 333
Avskrivningar -2 -2 988 -116 -453
Andra rörelsekostnader 0 -2 547 -2 710 -2 957
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 285 9 587 7 079 495
Övriga rörelsekostnader -1 981 -3 262 -6 281 -3 258
Rörelseresultat -773 4 790 2 892 2 263
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -72 -126 -102 -113
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -100 0 0 0
Finansnetto -172 -126 -102 -113
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -945 4 664 2 790 2 150
Skatt 64 -1 479 -616 -480
Årets resultat -881 3 185 2 174 1 670
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -881 3 185 2 174 1 670
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 607 -1 126 -673 -355
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 171 -317 -190 -100
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 180 240
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 180 240
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 1 206 886
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 1 206 886
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 100 100 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 100 1 486 1 126
Varulager 0 0 250 180
Kundfordringar 28 54 886 1 569
Övriga omsättningstillgångar 4 187 1 128 4 712 133
Summa operativa omsättningstillgångar 4 215 1 182 5 848 1 882
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 815 2 285 2 202 1 472
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 63
Likvida medel 1 179 7 173 106 1 720
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 994 9 458 2 308 3 255
Summa tillgångar 7 209 10 740 9 642 6 263

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 3 079 4 653 3 594 2 715
EK-andel av obeskattade reserver 1 981 2 588 1 463 789
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 5 060 7 241 5 057 3 504

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 790 0 912 335
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 558 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 790 0 1 470 335

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 559 730 413 223
Leverantörsskulder 716 1 064 1 568 421
Övriga kortfristiga skulder 84 1 705 1 135 1 780
Summa operativa skulder 1 359 3 499 3 116 2 424

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 7 209 10 740 9 642 6 263
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % -888.5 62.5 30.7 19.2
Avkastning på eget kapital % -14.3 51.8 50.8 62.6
Soliditet % 70.2 67.4 52.4 56.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 15.6 0.0 29.1 9.6
Kassalikviditet % 674.0 302.0 175.0 155.0
Likviditetsberedskap % 13.55 0.94 0.01 0.15
Räntetäckningsgrad % -12.13 38.02 28.35 20.03
Omsättning per anställd (tkr) 87 1 095 1 048 1 471
Rörelseresultat per anställd (tkr) -773 684 321 283
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 162 523 501 417

Rankning i länet (Jönköping)

Företagets placering i Jönköping: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 17 553
Värdeförändring (%) - - 17 553
Tillväxt i omsättning (%) - - 17 553
Rörelsemarginal (%) - - 17 553
Avkastning på eget kapital (%) - - 17 553
Soliditet (%) - - 17 553
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 17 553
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 17 553
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 17 553
Nettoomsättning (tkr) - - 17 553
Rörelseresultat (tkr) - - 17 553
Antal anställda - - 17 553
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Carspa i Borås AB har minskat omsättningen senaste året med -99.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 17 553 företag i länet.

Rörelsemarginal

Carspa i Borås AB har det senaste året en rörelsemarginal på -888.5%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 17 553 företag i länet.

Antal anställda

Carspa i Borås AB har under det senaste året 1 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 17 553 i länet.

Soliditet

Carspa i Borås AB har under det senaste året en soliditet på 70.2%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 17 553 i länet.

Värderating

Carspa i Borås AB har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet ska vara bilhandel och bilvård samt att bedriva förvaltning av fastigheter och aktier jämte därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se