>

Värmepumpcenter i Gävle AB

Org.nr:

556724-9569

Adress:

Utmarksvägen 7A

Postnummer:

802 91 Gävle

Telefon:

026-142901
Visa allt om Värmepumpcenter i Gävle AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 6 6 5 4
Nettoomsättning (tkr) 12 453 12 235 10 818 10 314
Rörelseresultat (tkr) 651 894 664 309
Årets resultat (tkr) 529 577 437 230
Summa eget kapital (tkr) 974 1 834 1 640 1 275
Rörelsemarginal % 5.2 7.3 6.1 3.0
Avk. eget kapital % 35.0 39.9 35.4 19.8
Soliditet % 29.1 43.3 41.5 46.6
Omsättning/anställd (tkr) 2 076 2 039 2 164 2 579
Resultat/anställd (tkr) 109 149 133 77
Lön/anställd (tkr) 544 497 498 570

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 12 453 12 235 10 818 10 314
Arbetskraftskostnad -3 263 -2 980 -2 492 -2 281
Avskrivningar -37 -26 -3 -3
Andra rörelsekostnader -7 155 -6 931 -6 492 -6 638
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 91 155 38
Övriga rörelsekostnader -1 347 -1 495 -1 322 -1 121
Rörelseresultat 651 894 664 309
Ränteintäkter 1 2 3 2
Räntekostnader -2 0 -2 -1
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -1 2 1 1
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 650 896 665 310
Skatt -159 -202 -149 -80
Årets resultat 491 694 516 230
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 491 694 516 230
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 39 -117 -79 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 11 -33 -22 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 187 160 0 3
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 187 160 0 3
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 187 160 0 3
Varulager 304 505 137 163
Kundfordringar 966 1 088 680 1 130
Övriga omsättningstillgångar 79 302 93 92
Summa operativa omsättningstillgångar 1 349 1 895 910 1 385
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 146 346 388
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 809 2 032 2 698 958
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 809 2 178 3 044 1 346
Summa tillgångar 3 345 4 233 3 954 2 734

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 631 1 452 1 375 1 088
EK-andel av obeskattade reserver 343 382 265 187
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 974 1 834 1 640 1 275

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 604 0 0 0
Summa finansiella skulder 604 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 97 108 75 53
Leverantörsskulder 796 1 434 874 808
Övriga kortfristiga skulder 875 857 1 366 598
Summa operativa skulder 1 768 2 399 2 315 1 459

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 3 346 4 233 3 955 2 734
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 5.2 7.3 6.1 3.0
Avkastning på eget kapital % 35.0 39.9 35.4 19.8
Soliditet % 29.1 43.3 41.5 46.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 62.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 125.0 149.0 155.0 155.0
Likviditetsberedskap % 0.15 0.17 0.25 0.09
Räntetäckningsgrad % 326 - 333.5 311
Omsättning per anställd (tkr) 2 076 2 039 2 164 2 579
Rörelseresultat per anställd (tkr) 109 149 133 77
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 544 497 498 570

Rankning i länet (Gävleborg)

Företagets placering i Gävleborg: 1 420
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 420 12 070
Värdeförändring (%) -44.0 1 784 12 070
Tillväxt i omsättning (%) 2.0 1 142 12 070
Rörelsemarginal (%) 5.2 961 12 070
Avkastning på eget kapital (%) 35.0 667 12 070
Soliditet (%) 29.1 1 282 12 070
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 076 520 12 070
Rörelseresultat per anställd (tkr) 109 779 12 070
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 544 688 12 070
Nettoomsättning (tkr) 12 453 900 12 070
Rörelseresultat (tkr) 651 945 12 070
Antal anställda 6 1 259 12 070
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Värmepumpcenter i Gävle AB har ökat omsättningen senaste året med 2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 900 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 070 företag i länet.

Rörelsemarginal

Värmepumpcenter i Gävle AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 961 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 070 företag i länet.

Antal anställda

Värmepumpcenter i Gävle AB har under det senaste året 6 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 1 259 största arbetsgivaren av 12 070 i länet.

Soliditet

Värmepumpcenter i Gävle AB har under det senaste året en soliditet på 29.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 1 282 mest solventa företaget av 12 070 i länet.

Värderating

Värmepumpcenter i Gävle AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva installation och service av styr- och regler- teknik, värme, kyla, el och vvs samt utföra värmepumps- anläggningar och handel med fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se