>

Badspecialisten i Örebro AB

Org.nr:

556723-1922

Adress:

Lertagsgatan 8

Postnummer:

694 34 Hallsberg

Telefon:

019-125580
Visa allt om Badspecialisten i Örebro AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Antal anställda 4 4 4 5
Nettoomsättning (tkr) 13 610 10 383 11 570 11 295
Rörelseresultat (tkr) 1 997 1 353 2 069 2 222
Årets resultat (tkr) 1 166 786 1 146 1 717
Summa eget kapital (tkr) 4 254 2 715 1 692 1 817
Rörelsemarginal % 14.7 13.0 17.9 19.7
Avk. eget kapital % 44.2 46.5 90.8 80.7
Soliditet % 71.0 58.2 50.1 55.1
Omsättning/anställd (tkr) 3 403 2 596 2 893 2 259
Resultat/anställd (tkr) 499 338 517 444
Lön/anställd (tkr) 306 389 360 400

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 13 610 10 383 11 570 11 295
Arbetskraftskostnad -1 222 -1 557 -1 438 -1 999
Avskrivningar -39 -75 -78 -155
Andra rörelsekostnader -7 992 -6 354 -6 822 -5 912
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 5 311 193 490
Övriga rörelsekostnader -2 365 -1 355 -1 356 -1 497
Rörelseresultat 1 997 1 353 2 069 2 222
Ränteintäkter 1 0 1 0
Räntekostnader -23 -38 -27 -18
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -22 -38 -26 -18
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 975 1 315 2 043 2 204
Skatt -435 -290 -450 -487
Årets resultat 1 540 1 025 1 593 1 717
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 540 1 025 1 593 1 717
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -374 -239 -445 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -105 -67 -125 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 63 70 121 207
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 63 70 121 207
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 63 70 121 207
Varulager 3 991 2 977 2 498 2 141
Kundfordringar 125 508 575 506
Övriga omsättningstillgångar 386 243 182 205
Summa operativa omsättningstillgångar 4 502 3 728 3 255 2 852
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 1 097 0 0 0
Likvida medel 330 869 3 237
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 427 869 3 237
Summa tillgångar 5 992 4 667 3 379 3 296

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 3 198 2 032 1 247 1 817
EK-andel av obeskattade reserver 1 056 683 445 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 4 254 2 715 1 692 1 817

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 326 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 108 108 283 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 225 300 300 0
Summa finansiella skulder 333 408 909 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 298 193 125 0
Leverantörsskulder 289 405 46 380
Övriga kortfristiga skulder 818 946 608 1 099
Summa operativa skulder 1 405 1 544 779 1 479

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 5 992 4 667 3 380 3 296
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Rörelsemarginal % 14.7 13.0 17.9 19.7
Avkastning på eget kapital % 44.2 46.5 90.8 80.7
Soliditet % 71.0 58.2 50.1 55.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 7.8 15.0 53.7 0.0
Kassalikviditet % 63.0 98.0 80.0 64.0
Likviditetsberedskap % 0.02 0.08 0 0.02
Räntetäckningsgrad % 86.87 35.61 76.67 123.44
Omsättning per anställd (tkr) 3 403 2 596 2 893 2 259
Rörelseresultat per anställd (tkr) 499 338 517 444
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 306 389 360 400

Rankning i länet (Örebro)

Företagets placering i Örebro: 597
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 597 12 656
Värdeförändring (%) 58.0 334 12 656
Tillväxt i omsättning (%) 31.0 273 12 656
Rörelsemarginal (%) 14.7 342 12 656
Avkastning på eget kapital (%) 44.2 545 12 656
Soliditet (%) 71.0 175 12 656
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 403 323 12 656
Rörelseresultat per anställd (tkr) 499 165 12 656
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 306 1 937 12 656
Nettoomsättning (tkr) 13 610 1 001 12 656
Rörelseresultat (tkr) 1 997 559 12 656
Antal anställda 4 1 731 12 656
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Badspecialisten i Örebro AB har ökat omsättningen senaste året med 31.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det 1 001 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 656 företag i länet.

Rörelsemarginal

Badspecialisten i Örebro AB har det senaste året en rörelsemarginal på 14.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 342 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 656 företag i länet.

Antal anställda

Badspecialisten i Örebro AB har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 1 731 största arbetsgivaren av 12 656 i länet.

Soliditet

Badspecialisten i Örebro AB har under det senaste året en soliditet på 71.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 175 mest solventa företaget av 12 656 i länet.

Värderating

Badspecialisten i Örebro AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är import och försäljning av pooler, byggmaterial, badrumsprodukter såsom badkar, duschkabiner och tillbehör, försäljning av köksinredning, marksten, garageportar och snöslungor, uthyrning av personal, äga ochförvalta fastigheter, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se