>

Tunga Lyft i Sverige AB

Org.nr:

556713-3243

Adress:

Hammarvägen 17

Postnummer:

232 37 Arlöv

Telefon:

040-383225
Visa allt om Tunga Lyft i Sverige AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 63 47 52 46
Nettoomsättning (tkr) 93 495 69 418 101 378 89 822
Rörelseresultat (tkr) 5 759 3 024 14 088 15 716
Årets resultat (tkr) 4 663 2 109 7 312 13 174
Summa eget kapital (tkr) 11 151 8 197 13 028 16 423
Rörelsemarginal % 6.2 4.4 13.9 17.5
Avk. eget kapital % 52.2 23.4 72.0 92.9
Soliditet % 18.6 34.7 38.3 44.5
Omsättning/anställd (tkr) 1 484 1 477 1 950 1 953
Resultat/anställd (tkr) 91 64 271 342
Lön/anställd (tkr) 643 648 652 676

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 93 495 69 418 101 378 89 822
Arbetskraftskostnad -40 501 -30 443 -33 916 -31 085
Avskrivningar -1 228 -1 281 -1 182 -997
Andra rörelsekostnader -26 208 -13 451 -26 470 -18 808
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 3 200 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 773 1 511 948 916
Övriga rörelsekostnader -23 772 -22 730 -26 670 -24 132
Rörelseresultat 5 759 3 024 14 088 15 716
Ränteintäkter 0 100 3 12
Räntekostnader -94 -97 -281 -271
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -94 3 -278 -259
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 5 665 3 027 13 810 15 457
Skatt -611 -547 -3 205 -3 452
Årets resultat 5 054 2 480 10 605 12 005
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 5 054 2 480 10 605 12 005
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -391 -371 -3 292 1 170
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -110 -105 -929 330
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 4 874 5 947 6 116 6 890
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 393 355 0
Summa materiella anläggningstillgångar 4 874 6 340 6 471 6 890
Andelar i koncern- och intresseföretag 34 637 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 39 511 6 340 6 471 6 890
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 12 656 10 576 8 859 10 928
Övriga omsättningstillgångar 4 146 3 130 5 453 8 502
Summa operativa omsättningstillgångar 16 802 13 706 14 312 19 430
Fordringar på koncern- och intresseföretag 3 308 3 196 12 893 2 323
Övriga externa finansiella tillgångar 180 285 254 310
Likvida medel 55 102 127 7 936
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 3 543 3 583 13 274 10 569
Summa tillgångar 59 856 23 629 34 057 36 889

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 5 433 2 870 8 072 14 760
EK-andel av obeskattade reserver 5 718 5 327 4 956 1 663
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 11 151 8 197 13 028 16 423

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 1 349 1 764 2 393 3 027
Externa finansiella skulder, kortfristiga 415 504 632 1 067
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 17 675 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 229 34 0 0
Summa finansiella skulder 19 668 2 302 3 025 4 094

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 8 221 1 503 1 398 469
Leverantörsskulder 5 948 4 381 4 932 3 426
Övriga kortfristiga skulder 14 868 7 246 11 674 12 476
Summa operativa skulder 29 037 13 130 18 004 16 371

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 59 856 23 629 34 057 36 888
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 6.2 4.4 13.9 17.5
Avkastning på eget kapital % 52.2 23.4 72.0 92.9
Soliditet % 18.6 34.7 38.3 44.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 176.4 28.1 23.2 24.9
Kassalikviditet % 79.0 114.0 84.0 161.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0.09
Räntetäckningsgrad % 61.27 32.21 50.15 58.04
Omsättning per anställd (tkr) 1 484 1 477 1 950 1 953
Rörelseresultat per anställd (tkr) 91 64 271 342
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 643 648 652 676

Rankning i länet (Skåne)

Företagets placering i Skåne: 1 122
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 122 71 441
Värdeförändring (%) 41.0 1 901 71 441
Tillväxt i omsättning (%) 35.0 919 71 441
Rörelsemarginal (%) 6.2 3 975 71 441
Avkastning på eget kapital (%) 52.2 2 035 71 441
Soliditet (%) 18.6 7 529 71 441
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 484 4 947 71 441
Rörelseresultat per anställd (tkr) 91 4 402 71 441
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 643 1 984 71 441
Nettoomsättning (tkr) 93 495 1 086 71 441
Rörelseresultat (tkr) 5 759 1 038 71 441
Antal anställda 63 556 71 441
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Tunga Lyft i Sverige AB har ökat omsättningen senaste året med 35.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 1 086 största företaget i länet med avseende på omsättning av 71 441 företag i länet.

Rörelsemarginal

Tunga Lyft i Sverige AB har det senaste året en rörelsemarginal på 6.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 3 975 högsta nivån på rörelsemarginal av 71 441 företag i länet.

Antal anställda

Tunga Lyft i Sverige AB har under det senaste året 63 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 20. Företaget är under jämförelseåret den 556 största arbetsgivaren av 71 441 i länet.

Soliditet

Tunga Lyft i Sverige AB har under det senaste året en soliditet på 18.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 36%. Företaget är under jämförelseåret det 7 529 mest solventa företaget av 71 441 i länet.

Värderating

Tunga Lyft i Sverige AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tunggodshantering, lyft, transporter, underhållsservice, bemanningsservice och idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se