>

Kalaskoket Fasetten AB

Org.nr:

556712-0513

Adress:

Kardanvägen 37

Postnummer:

461 38 Trollhättan

Telefon:

0520-75883
Visa allt om Kalaskoket Fasetten AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Antal anställda 16 18 14 10
Nettoomsättning (tkr) 12 528 11 249 9 801 10 222
Rörelseresultat (tkr) 259 728 -278 1 573
Årets resultat (tkr) 181 342 -170 1 550
Summa eget kapital (tkr) 855 673 331 2 599
Rörelsemarginal % 2.1 6.5 -2.8 15.4
Avk. eget kapital % 23.7 128.1 -14.9 59.1
Soliditet % 27.1 24.0 12.7 61.8
Omsättning/anställd (tkr) 783 625 700 1 022
Resultat/anställd (tkr) 16 40 -20 157
Lön/anställd (tkr) 345 281 355 312

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 12 528 11 249 9 801 10 222
Arbetskraftskostnad -5 521 -5 065 -4 972 -3 120
Avskrivningar -53 -73 -113 -181
Andra rörelsekostnader -4 642 -4 014 -3 270 -3 486
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 727 540 516 11
Övriga rörelsekostnader -2 780 -1 909 -2 240 -1 873
Rörelseresultat 259 728 -278 1 573
Ränteintäkter 1 4 79 536
Räntekostnader -21 -31 -33 -5
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -20 -27 46 531
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 239 701 -232 2 104
Skatt -58 -58 14 -554
Årets resultat 181 643 -218 1 550
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 181 643 -218 1 550
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 48 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 14 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 83 112 184 589
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 83 112 184 589
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 83 112 184 589
Varulager 287 285 346 144
Kundfordringar 861 1 106 294 510
Övriga omsättningstillgångar 652 432 1 222 278
Summa operativa omsättningstillgångar 1 800 1 823 1 862 932
Fordringar på koncern- och intresseföretag 903 184 538 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 613
Likvida medel 373 681 27 2 075
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 276 865 565 2 688
Summa tillgångar 3 159 2 800 2 611 4 209

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 855 673 331 2 551
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 48
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 855 673 331 2 599

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 290 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 290 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 14
Leverantörsskulder 877 683 560 324
Övriga kortfristiga skulder 1 427 1 444 1 431 1 272
Summa operativa skulder 2 304 2 127 1 991 1 610

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 3 159 2 800 2 612 4 209
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Rörelsemarginal % 2.1 6.5 -2.8 15.4
Avkastning på eget kapital % 23.7 128.1 -14.9 59.1
Soliditet % 27.1 24.0 12.7 61.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 87.6 0.0
Kassalikviditet % 82.0 104.0 77.0 179.0
Likviditetsberedskap % 0.03 0.06 0 0.2
Räntetäckningsgrad % 12.38 23.61 -6.03 421.8
Omsättning per anställd (tkr) 783 625 700 1 022
Rörelseresultat per anställd (tkr) 16 40 -20 157
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 345 281 355 312

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: 9 788
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 9 788 94 966
Värdeförändring (%) 20.0 4 473 94 966
Tillväxt i omsättning (%) 11.0 4 635 94 966
Rörelsemarginal (%) 2.1 9 404 94 966
Avkastning på eget kapital (%) 23.7 6 567 94 966
Soliditet (%) 27.1 9 265 94 966
Nettoomsättning per anställd (tkr) 783 12 179 94 966
Rörelseresultat per anställd (tkr) 16 10 320 94 966
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 345 12 221 94 966
Nettoomsättning (tkr) 12 528 7 189 94 966
Rörelseresultat (tkr) 259 9 398 94 966
Antal anställda 16 3 572 94 966
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Kalaskoket Fasetten AB har ökat omsättningen senaste året med 11.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 7 189 största företaget i länet med avseende på omsättning av 94 966 företag i länet.

Rörelsemarginal

Kalaskoket Fasetten AB har det senaste året en rörelsemarginal på 2.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 9 404 högsta nivån på rörelsemarginal av 94 966 företag i länet.

Antal anställda

Kalaskoket Fasetten AB har under det senaste året 16 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 3 572 största arbetsgivaren av 94 966 i länet.

Soliditet

Kalaskoket Fasetten AB har under det senaste året en soliditet på 27.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 9 265 mest solventa företaget av 94 966 i länet.

Värderating

Kalaskoket Fasetten AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva restaurang och catering samt idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se