>

Reklambutiken i Sverige AB

Org.nr:

556706-7102

Adress:

Kryddstigen 24

Postnummer:

802 92 Gävle

Telefon:

026-4957700
Visa allt om Reklambutiken i Sverige AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Antal anställda 8 8 10 6
Nettoomsättning (tkr) 14 290 14 848 15 724 14 280
Rörelseresultat (tkr) 3 349 631 -160 1 084
Årets resultat (tkr) 3 316 590 51 833
Summa eget kapital (tkr) 4 555 1 939 1 349 1 648
Rörelsemarginal % 23.4 4.2 -1.0 7.6
Avk. eget kapital % 102.2 35.9 -9.6 58.3
Soliditet % 54.0 30.0 21.0 39.3
Omsättning/anställd (tkr) 1 786 1 856 1 572 2 380
Resultat/anställd (tkr) 419 79 -16 181
Lön/anställd (tkr) 524 548 471 534

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 14 290 14 848 15 724 14 280
Arbetskraftskostnad -4 194 -4 382 -4 708 -3 201
Avskrivningar -33 -30 -30 -7
Andra rörelsekostnader -8 154 -8 276 -9 398 -7 546
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 3 850 670 505 0
Övriga rörelseintäkter 264 580 472 18
Övriga rörelsekostnader -2 674 -2 779 -2 725 -2 460
Rörelseresultat 3 349 631 -160 1 084
Ränteintäkter 36 22 2 0
Räntekostnader -68 -62 -40 -22
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -32 -40 -38 -22
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 317 591 -198 1 062
Skatt 0 0 55 -228
Årets resultat 3 317 591 -143 834
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 3 317 591 -143 834
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 194 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 55 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 108 69 87 25
Övriga materiella anläggningstillgångar 29 38 49 0
Summa materiella anläggningstillgångar 137 107 136 25
Andelar i koncern- och intresseföretag 2 500 2 500 2 500 0
Summa operativa anläggningstillgångar 2 637 2 607 2 636 25
Varulager 1 144 1 108 1 043 1 485
Kundfordringar 1 560 1 658 1 839 2 292
Övriga omsättningstillgångar 525 582 555 390
Summa operativa omsättningstillgångar 3 229 3 348 3 437 4 167
Fordringar på koncern- och intresseföretag 2 429 329 350 0
Övriga externa finansiella tillgångar 3 3 0 0
Likvida medel 135 178 0 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 567 510 350 0
Summa tillgångar 8 433 6 465 6 423 4 192

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 4 555 1 939 1 349 1 454
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 194
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 4 555 1 939 1 349 1 648

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 37 40
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 37 40

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 1 620 2 220 2 500 55
Leverantörsskulder 1 368 1 582 1 542 1 230
Övriga kortfristiga skulder 890 724 995 1 220
Summa operativa skulder 3 878 4 526 5 037 2 505

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 8 433 6 465 6 423 4 193
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Rörelsemarginal % 23.4 4.2 -1.0 7.6
Avkastning på eget kapital % 102.2 35.9 -9.6 58.3
Soliditet % 54.0 30.0 21.0 39.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 2.7 2.4
Kassalikviditet % 98.0 105.0 94.0 109.0
Likviditetsberedskap % 0.01 0.01 0 0
Räntetäckningsgrad % 49.78 10.53 -3.95 49.27
Omsättning per anställd (tkr) 1 786 1 856 1 572 2 380
Rörelseresultat per anställd (tkr) 419 79 -16 181
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 524 548 471 534

Rankning i länet (Uppsala)

Företagets placering i Uppsala: 541
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 541 17 623
Värdeförändring (%) 157.0 133 17 623
Tillväxt i omsättning (%) -4.0 1 678 17 623
Rörelsemarginal (%) 23.4 168 17 623
Avkastning på eget kapital (%) 102.2 153 17 623
Soliditet (%) 54.0 633 17 623
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 786 847 17 623
Rörelseresultat per anställd (tkr) 419 223 17 623
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 524 1 039 17 623
Nettoomsättning (tkr) 14 290 977 17 623
Rörelseresultat (tkr) 3 349 340 17 623
Antal anställda 8 1 105 17 623
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Reklambutiken i Sverige AB har minskat omsättningen senaste året med -4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 977 största företaget i länet med avseende på omsättning av 17 623 företag i länet.

Rörelsemarginal

Reklambutiken i Sverige AB har det senaste året en rörelsemarginal på 23.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 168 högsta nivån på rörelsemarginal av 17 623 företag i länet.

Antal anställda

Reklambutiken i Sverige AB har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 1 105 största arbetsgivaren av 17 623 i länet.

Soliditet

Reklambutiken i Sverige AB har under det senaste året en soliditet på 54.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 633 mest solventa företaget av 17 623 i länet.

Värderating

Reklambutiken i Sverige AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva verksamhet och handel med present reklam och promotionsartiklar samt idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se