>

Småföretagarnas inkasso, kreditrådgivning & fakturaservice AB

Org.nr:

556702-6215

Adress:

Bengtbagaresgränd 15

Postnummer:

128 66 Sköndal

Telefon:

026-166470
Visa allt om Småföretagarnas inkasso, kreditrådgivning & fakturaservice AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 1 1 1 0
Nettoomsättning (tkr) 975 1 316 809 831
Rörelseresultat (tkr) 5 85 143 93
Årets resultat (tkr) 3 64 110 72
Summa eget kapital (tkr) 199 197 287 178
Rörelsemarginal % 0.5 6.5 17.7 11.2
Avk. eget kapital % 1.1 24.9 47.0 36.1
Soliditet % 67.9 76.0 78.8 73.0
Omsättning/anställd (tkr) 975 1 316 809 n/a
Resultat/anställd (tkr) 5 85 143 n/a
Lön/anställd (tkr) 256 301 57 n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 975 1 316 809 831
Arbetskraftskostnad -256 -301 -57 -19
Avskrivningar -21 -12 -12 -9
Andra rörelsekostnader -69 -148 -4 -5
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 62 30 0
Övriga rörelsekostnader -624 -832 -623 -705
Rörelseresultat 5 85 143 93
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -1 -4 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -1 -4 0 0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 4 81 143 93
Skatt -2 -21 -34 -22
Årets resultat 2 60 109 71
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 60 109 71
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 1 4 1 1
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 1 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 47 16 28 13
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 47 16 28 13
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 47 16 28 13
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 13 0 35
Övriga omsättningstillgångar 86 13 15 16
Summa operativa omsättningstillgångar 86 26 15 51
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 160 217 321 180
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 160 217 321 180
Summa tillgångar 293 259 364 244

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 199 196 282 172
EK-andel av obeskattade reserver 0 1 5 6
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 199 197 287 178

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 1 2
Leverantörsskulder 7 27 0 5
Övriga kortfristiga skulder 86 36 77 59
Summa operativa skulder 93 63 78 66

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 292 260 365 244
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 0.5 6.5 17.7 11.2
Avkastning på eget kapital % 1.1 24.9 47.0 36.1
Soliditet % 67.9 76.0 78.8 73.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 265.0 386.0 436.0 361.0
Likviditetsberedskap % 0.16 0.16 0.4 0.22
Räntetäckningsgrad % 5 21.25 - -
Omsättning per anställd (tkr) 975 1 316 809 -
Rörelseresultat per anställd (tkr) 5 85 143 n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 256 301 57 -

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 202 506
Värdeförändring (%) -15.0 - 202 506
Tillväxt i omsättning (%) -26.0 - 202 506
Rörelsemarginal (%) 0.5 - 202 506
Avkastning på eget kapital (%) 1.1 - 202 506
Soliditet (%) 67.9 - 202 506
Nettoomsättning per anställd (tkr) 975 - 202 506
Rörelseresultat per anställd (tkr) 5 - 202 506
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 256 - 202 506
Nettoomsättning (tkr) 975 - 202 506
Rörelseresultat (tkr) 5 - 202 506
Antal anställda 1 - 202 506
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Småföretagarnas inkasso, kreditrådgivning & fakturaservice AB har minskat omsättningen senaste året med -26.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 202 506 företag i länet.

Rörelsemarginal

Småföretagarnas inkasso, kreditrådgivning & fakturaservice AB har det senaste året en rörelsemarginal på 0.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 202 506 företag i länet.

Antal anställda

Småföretagarnas inkasso, kreditrådgivning & fakturaservice AB har under det senaste året 1 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 1.5. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 202 506 i länet.

Soliditet

Småföretagarnas inkasso, kreditrådgivning & fakturaservice AB har under det senaste året en soliditet på 67.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 45%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 202 506 i länet.

Värderating

Småföretagarnas inkasso, kreditrådgivning & fakturaservice AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva kreditupplysningar, ekonomisk förvaltning, fakturaservice, ekonomisk rådgivning samt idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se