>

ACP Systems AB

Org.nr:

556698-0495

Adress:

Kilsundsgatan 10

Postnummer:

504 68 Borås

Telefon:

033-222160
Visa allt om ACP Systems AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Antal anställda 11 10 5 4
Nettoomsättning (tkr) 26 366 22 186 11 680 13 073
Rörelseresultat (tkr) 1 208 708 640 -963
Årets resultat (tkr) 305 438 468 4
Summa eget kapital (tkr) 6 560 6 128 4 432 3 808
Rörelsemarginal % 4.6 3.2 5.5 -7.4
Avk. eget kapital % 6.8 6.5 7.5 -25.9
Soliditet % 34.4 32.9 39.6 32.4
Omsättning/anställd (tkr) 2 397 2 219 2 336 3 268
Resultat/anställd (tkr) 110 71 128 -241
Lön/anställd (tkr) 538 405 455 540

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 26 366 22 186 11 680 13 073
Arbetskraftskostnad -5 918 -4 051 -2 276 -2 158
Avskrivningar -395 -253 -35 -85
Andra rörelsekostnader -14 032 -13 154 -5 773 -8 908
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 -305 -200 0
Övriga rörelseintäkter 552 452 371 163
Övriga rörelsekostnader -5 365 -4 167 -3 127 -3 048
Rörelseresultat 1 208 708 640 -963
Ränteintäkter 35 3 1 1
Räntekostnader -211 -168 -95 -120
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -95 0 0 0
Finansnetto -271 -165 -94 -119
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 937 543 546 -1 082
Skatt -505 -199 -237 62
Årets resultat 432 344 309 -1 020
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 432 344 309 -1 020
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -127 94 -156 264
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -36 26 -44 75
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 484 784 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 484 784 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 69 164 48 161
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 69 164 48 161
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 68 68
Summa operativa anläggningstillgångar 553 948 116 229
Varulager 5 715 4 644 1 474 1 791
Kundfordringar 9 639 4 508 4 347 4 798
Övriga omsättningstillgångar 304 5 642 207 649
Summa operativa omsättningstillgångar 15 658 14 794 6 028 7 238
Fordringar på koncern- och intresseföretag 2 500 2 424 4 582 3 847
Övriga externa finansiella tillgångar 330 425 425 425
Likvida medel 10 16 26 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 840 2 865 5 033 4 272
Summa tillgångar 19 051 18 607 11 177 11 739

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 5 497 5 192 3 402 2 934
EK-andel av obeskattade reserver 1 063 936 1 030 874
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 6 560 6 128 4 432 3 808

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 2 711 2 355 2 086 2 728
Externa finansiella skulder, kortfristiga 2 104 2 658 550 700
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 318 149 0
Summa finansiella skulder 4 815 5 331 2 785 3 428

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 709 770 790 746
Leverantörsskulder 1 657 2 614 769 1 149
Övriga kortfristiga skulder 5 310 3 764 2 401 2 608
Summa operativa skulder 7 676 7 148 3 960 4 503

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 19 051 18 607 11 177 11 739
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Rörelsemarginal % 4.6 3.2 5.5 -7.4
Avkastning på eget kapital % 6.8 6.5 7.5 -25.9
Soliditet % 34.4 32.9 39.6 32.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 73.4 87.0 62.8 90.0
Kassalikviditet % 110.0 109.0 118.0 122.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 5.44 4.23 6.75 -8.02
Omsättning per anställd (tkr) 2 397 2 219 2 336 3 268
Rörelseresultat per anställd (tkr) 110 71 128 -241
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 538 405 455 540

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: 5 527
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 5 527 94 966
Värdeförändring (%) 7.0 6 480 94 966
Tillväxt i omsättning (%) 19.0 2 923 94 966
Rörelsemarginal (%) 4.6 7 270 94 966
Avkastning på eget kapital (%) 6.8 9 746 94 966
Soliditet (%) 34.4 7 648 94 966
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 397 3 932 94 966
Rörelseresultat per anställd (tkr) 110 6 115 94 966
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 538 6 126 94 966
Nettoomsättning (tkr) 26 366 4 312 94 966
Rörelseresultat (tkr) 1 208 5 387 94 966
Antal anställda 11 5 148 94 966
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

ACP Systems AB har ökat omsättningen senaste året med 19.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 4 312 största företaget i länet med avseende på omsättning av 94 966 företag i länet.

Rörelsemarginal

ACP Systems AB har det senaste året en rörelsemarginal på 4.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 7 270 högsta nivån på rörelsemarginal av 94 966 företag i länet.

Antal anställda

ACP Systems AB har under det senaste året 11 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 23. Företaget är under jämförelseåret den 5 148 största arbetsgivaren av 94 966 i länet.

Soliditet

ACP Systems AB har under det senaste året en soliditet på 34.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 7 648 mest solventa företaget av 94 966 i länet.

Värderating

ACP Systems AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva köp och försäljning av tryckmaskiner med tillbehör, handel med båtar och andra fortskaffningsmedel, varor inom byggnadssektorn, handel med värdepapper, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se