>

Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB

Org.nr:

556686-9284

Adress:

Hammarby Kajväg 18

Postnummer:

120 30 Stockholm

Telefon:

08-54578200

Moderbolag:

Visa allt om Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 20 20 19 17
Nettoomsättning (tkr) 23 601 25 064 22 672 22 453
Rörelseresultat (tkr) 2 867 4 536 5 030 4 629
Årets resultat (tkr) 2 210 3 518 3 902 3 602
Summa eget kapital (tkr) 2 387 3 677 5 059 4 457
Rörelsemarginal % 12.1 18.1 22.2 20.6
Avk. eget kapital % 72.9 80.5 82.0 77.4
Soliditet % 39.5 52.2 65.7 57.9
Omsättning/anställd (tkr) 1 180 1 253 1 193 1 321
Resultat/anställd (tkr) 143 227 265 272
Lön/anställd (tkr) 693 640 613 581

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 23 601 25 064 22 672 22 453
Arbetskraftskostnad -13 867 -12 806 -11 645 -9 869
Avskrivningar -947 -947 -947 -678
Andra rörelsekostnader -2 019 -2 345 -1 001 -1 713
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 106 49 0 0
Övriga rörelsekostnader -4 007 -4 479 -4 049 -5 564
Rörelseresultat 2 867 4 536 5 030 4 629
Ränteintäkter 0 6 1 37
Räntekostnader -1 -1 -4 -14
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -1 5 -3 23
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 866 4 541 5 027 4 652
Skatt -657 -1 023 -1 124 -1 050
Årets resultat 2 209 3 518 3 903 3 602
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 209 3 518 3 903 3 602
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 805 1 748 2 691 2 472
Summa immateriella anläggningstillgångar 805 1 748 2 691 2 472
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 4 8 13 17
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 4 8 13 17
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 20
Summa operativa anläggningstillgångar 809 1 756 2 704 2 509
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 2 338 2 891 2 080 1 982
Övriga omsättningstillgångar 865 572 974 477
Summa operativa omsättningstillgångar 3 203 3 463 3 054 2 459
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 10
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 2 038 1 819 1 947 2 716
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 038 1 819 1 947 2 726
Summa tillgångar 6 050 7 038 7 705 7 694

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 2 387 3 677 5 059 4 457
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 2 387 3 677 5 059 4 457

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 155 169 328 424
Summa finansiella skulder 155 169 328 424

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 273 331 182 205
Övriga kortfristiga skulder 3 235 2 861 2 135 2 608
Summa operativa skulder 3 508 3 192 2 317 2 813

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 6 050 7 038 7 704 7 694
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 12.1 18.1 22.2 20.6
Avkastning på eget kapital % 72.9 80.5 82.0 77.4
Soliditet % 39.5 52.2 65.7 57.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 6.5 4.6 6.5 9.5
Kassalikviditet % 143.0 157.0 189.0 160.0
Likviditetsberedskap % 0.09 0.07 0.09 0.12
Räntetäckningsgrad % 2 867 4 542 1 257.75 333.29
Omsättning per anställd (tkr) 1 180 1 253 1 193 1 321
Rörelseresultat per anställd (tkr) 143 227 265 272
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 693 640 613 581

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 8 253
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 8 253 203 364
Värdeförändring (%) -37.0 18 849 203 364
Tillväxt i omsättning (%) -6.0 16 786 203 364
Rörelsemarginal (%) 12.1 5 669 203 364
Avkastning på eget kapital (%) 72.9 3 749 203 364
Soliditet (%) 39.5 11 035 203 364
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 180 14 838 203 364
Rörelseresultat per anställd (tkr) 143 8 503 203 364
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 693 6 016 203 364
Nettoomsättning (tkr) 23 601 8 180 203 364
Rörelseresultat (tkr) 2 867 5 576 203 364
Antal anställda 20 5 478 203 364
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB har minskat omsättningen senaste året med -6.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 8 180 största företaget i länet med avseende på omsättning av 203 364 företag i länet.

Rörelsemarginal

Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB har det senaste året en rörelsemarginal på 12.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 12%. Företaget har under jämförelseåret den 5 669 högsta nivån på rörelsemarginal av 203 364 företag i länet.

Antal anställda

Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB har under det senaste året 20 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 5 478 största arbetsgivaren av 203 364 i länet.

Soliditet

Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB har under det senaste året en soliditet på 39.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 45%. Företaget är under jämförelseåret det 11 035 mest solventa företaget av 203 364 i länet.

Värderating

Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska utveckla och marknadsföra tjänster och produkter inom området företagsvärdering samt äga och förvalta aktier och andelar i dotterbolag samt andra bolag och idka därmed förenlig verksamhet.Bolaget ska utveckla och marknadsföra tjänster och produkter inom området företagsvärdering samt äga och förvalta aktier och andelar i dotterbolag samt andra bolag och idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se