>

VBF Fastigheter i Västervik AB

Org.nr:

556683-1037

Adress:

Box 198

Postnummer:

593 23 Västervik

Telefon:

Visa allt om VBF Fastigheter i Västervik AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 20 20
Nettoomsättning (tkr) 1 728 716 36 114 30 162
Rörelseresultat (tkr) 386 -1 029 12 978 8 828
Årets resultat (tkr) 9 561 415 7 893 5 704
Summa eget kapital (tkr) 27 788 22 223 26 417 18 901
Rörelsemarginal % 22.3 -143.7 35.9 29.3
Avk. eget kapital % -8.9 -3.3 45.3 36.6
Soliditet % 72.4 88.5 84.7 84.3
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a 1 806 1 508
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a 649 441
Lön/anställd (tkr) n/a n/a 433 432

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 1 728 716 36 114 30 162
Arbetskraftskostnad 0 -68 -8 669 -8 643
Avskrivningar -314 -284 -1 115 -864
Andra rörelsekostnader 1 -25 -10 534 -8 961
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 3 843 862
Övriga rörelsekostnader -1 029 -1 371 -3 661 -3 728
Rörelseresultat 386 -1 029 12 978 8 828
Ränteintäkter 3 22 94 40
Räntekostnader -2 0 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 108 0
Finansnetto 1 22 202 40
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 387 -1 007 13 180 8 868
Skatt -2 621 212 -2 914 -1 971
Årets resultat -2 234 -795 10 266 6 897
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -2 234 -795 10 266 6 897
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 296 1 209 -2 373 -1 193
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 84 341 -669 -337
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 19 705 12 533 8 864 4 055
Maskiner och inventarier 0 0 0 1 838
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 19 705 12 533 8 864 5 893
Andelar i koncern- och intresseföretag 50 50 50 0
Summa operativa anläggningstillgångar 19 755 12 583 8 914 5 893
Varulager 0 0 0 140
Kundfordringar 20 63 870 1 098
Övriga omsättningstillgångar 512 1 519 1 604 1 923
Summa operativa omsättningstillgångar 532 1 582 2 474 3 161
Fordringar på koncern- och intresseföretag 6 000 3 002 2 781 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 3 000
Likvida medel 12 111 7 946 17 028 10 368
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 18 111 10 948 19 809 13 368
Summa tillgångar 38 398 25 113 31 197 22 422

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 22 468 16 607 19 592 14 449
EK-andel av obeskattade reserver 5 320 5 616 6 825 4 452
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 27 788 22 223 26 417 18 901

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 1 500 1 584 1 925 1 256
Leverantörsskulder 32 526 363 1 055
Övriga kortfristiga skulder 9 078 780 2 492 1 209
Summa operativa skulder 10 610 2 890 4 780 3 520

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 38 398 25 113 31 197 22 421
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 22.3 -143.7 35.9 29.3
Avkastning på eget kapital % -8.9 -3.3 45.3 36.6
Soliditet % 72.4 88.5 84.7 84.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 139.0 730.0 683.0 591.0
Likviditetsberedskap % 7.01 11.1 0.47 0.34
Räntetäckningsgrad % 194.5 - - -
Omsättning per anställd (tkr) - - 1 806 1 508
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a 649 441
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 433 432

Rankning i länet (Kalmar)

Företagets placering i Kalmar: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 10 402
Värdeförändring (%) 22.0 - 10 402
Tillväxt i omsättning (%) 141.0 - 10 402
Rörelsemarginal (%) 22.3 - 10 402
Avkastning på eget kapital (%) -8.9 - 10 402
Soliditet (%) 72.4 - 10 402
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 10 402
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 10 402
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 10 402
Nettoomsättning (tkr) 1 728 - 10 402
Rörelseresultat (tkr) 386 - 10 402
Antal anställda 0 - 10 402
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

VBF Fastigheter i Västervik AB har ökat omsättningen senaste året med 141.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 402 företag i länet.

Rörelsemarginal

VBF Fastigheter i Västervik AB har det senaste året en rörelsemarginal på 22.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 33%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 10 402 företag i länet.

Antal anställda

VBF Fastigheter i Västervik AB har under det senaste året 0 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 10 402 i länet.

Soliditet

VBF Fastigheter i Västervik AB har under det senaste året en soliditet på 72.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 20%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 10 402 i länet.

Värderating

VBF Fastigheter i Västervik AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Aktiebolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fastigheter och bedriva konsultverksamhet inom fasad- och balkongrenovering samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se