>

MIAS i Ängelholm AB

Org.nr:

556677-9038

Adress:

Helsingborgsvägen 33 A

Postnummer:

262 72 Ängelholm

Telefon:

0431-16733
Visa allt om MIAS i Ängelholm AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 9 9 10 9
Nettoomsättning (tkr) 28 738 26 331 21 083 17 578
Rörelseresultat (tkr) 2 983 3 550 1 594 1 204
Årets resultat (tkr) 989 2 386 931 275
Summa eget kapital (tkr) 4 979 6 061 3 953 3 620
Rörelsemarginal % 10.4 13.5 7.6 6.8
Avk. eget kapital % 38.5 61.1 32.9 31.0
Soliditet % 38.5 61.3 47.4 60.5
Omsättning/anställd (tkr) 3 193 2 926 2 108 1 953
Resultat/anställd (tkr) 331 394 159 134
Lön/anställd (tkr) 607 558 491 464

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 28 738 26 331 21 083 17 578
Arbetskraftskostnad -5 465 -5 020 -4 908 -4 179
Avskrivningar -28 -40 -36 -48
Andra rörelsekostnader -17 755 -16 071 -12 670 -10 455
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -2 507 -1 650 -1 875 -1 692
Rörelseresultat 2 983 3 550 1 594 1 204
Ränteintäkter 59 269 22 16
Räntekostnader -41 -5 -7 -13
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 65
Finansnetto 18 264 15 68
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 001 3 814 1 609 1 272
Skatt -874 -755 -362 -57
Årets resultat 2 127 3 059 1 247 1 215
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 127 3 059 1 247 1 215
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -928 -523 -316 62
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -262 -147 -89 18
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 2 916 99 70 34
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 916 99 70 34
Andelar i koncern- och intresseföretag 150 100 200 200
Summa operativa anläggningstillgångar 3 066 199 270 234
Varulager 2 986 2 349 3 167 1 726
Kundfordringar 4 559 5 152 3 381 1 722
Övriga omsättningstillgångar 241 675 396 399
Summa operativa omsättningstillgångar 7 786 8 176 6 944 3 847
Fordringar på koncern- och intresseföretag 134 126 163 163
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 938 1 388 968 1 741
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 072 1 514 1 131 1 904
Summa tillgångar 12 924 9 889 8 345 5 985

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 555 3 565 1 980 1 849
EK-andel av obeskattade reserver 3 424 2 496 1 973 1 771
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 4 979 6 061 3 953 3 620

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 100 100
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 100 100

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 966 704 557 499
Leverantörsskulder 1 994 1 355 2 519 581
Övriga kortfristiga skulder 4 985 1 769 1 216 1 185
Summa operativa skulder 7 945 3 828 4 292 2 265

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 12 924 9 889 8 345 5 985
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 10.4 13.5 7.6 6.8
Avkastning på eget kapital % 38.5 61.1 32.9 31.0
Soliditet % 38.5 61.3 47.4 60.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 2.5 2.8
Kassalikviditet % 97.0 231.0 127.0 219.0
Likviditetsberedskap % 0.07 0.05 0.05 0.1
Räntetäckningsgrad % 74.2 763.8 230.86 98.85
Omsättning per anställd (tkr) 3 193 2 926 2 108 1 953
Rörelseresultat per anställd (tkr) 331 394 159 134
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 607 558 491 464

Rankning i länet (Skåne)

Företagets placering i Skåne: 2 598
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 2 598 71 643
Värdeförändring (%) -19.0 7 381 71 643
Tillväxt i omsättning (%) 9.0 3 513 71 643
Rörelsemarginal (%) 10.4 2 463 71 643
Avkastning på eget kapital (%) 38.5 2 918 71 643
Soliditet (%) 38.5 4 673 71 643
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 193 1 864 71 643
Rörelseresultat per anställd (tkr) 331 1 412 71 643
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 607 2 555 71 643
Nettoomsättning (tkr) 28 738 2 723 71 643
Rörelseresultat (tkr) 2 983 1 841 71 643
Antal anställda 9 4 185 71 643
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

MIAS i Ängelholm AB har ökat omsättningen senaste året med 9.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 2 723 största företaget i länet med avseende på omsättning av 71 643 företag i länet.

Rörelsemarginal

MIAS i Ängelholm AB har det senaste året en rörelsemarginal på 10.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 2 463 högsta nivån på rörelsemarginal av 71 643 företag i länet.

Antal anställda

MIAS i Ängelholm AB har under det senaste året 9 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 4 185 största arbetsgivaren av 71 643 i länet.

Soliditet

MIAS i Ängelholm AB har under det senaste året en soliditet på 38.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 4 673 mest solventa företaget av 71 643 i länet.

Värderating

MIAS i Ängelholm AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva försäljning av hydraulartiklar för fordon och reservdelar för maskinindustrin samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se