>

Proett Data AB

Org.nr:

556669-6190

Adress:

Baggängsvägen 47

Postnummer:

691 46 Karlskoga

Telefon:

0586-54040
Visa allt om Proett Data AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Antal anställda 8 8 8 8
Nettoomsättning (tkr) 8 107 7 106 8 155 8 579
Rörelseresultat (tkr) 844 616 881 1 052
Årets resultat (tkr) 655 477 1 133 820
Summa eget kapital (tkr) 1 890 1 635 1 958 1 876
Rörelsemarginal % 10.4 8.7 10.8 12.3
Avk. eget kapital % 37.2 26.6 35.6 43.9
Soliditet % 57.4 56.3 56.3 54.1
Omsättning/anställd (tkr) 1 013 888 1 019 1 072
Resultat/anställd (tkr) 106 77 110 132
Lön/anställd (tkr) 579 550 544 516

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Nettoomsättning 8 107 7 106 8 155 8 579
Arbetskraftskostnad -4 635 -4 399 -4 351 -4 129
Avskrivningar 0 -6 -26 -33
Andra rörelsekostnader -2 198 -1 586 -2 395 -2 733
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 11
Övriga rörelsekostnader -430 -499 -502 -643
Rörelseresultat 844 616 881 1 052
Ränteintäkter 2 2 1 1
Räntekostnader 0 0 -1 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 2 2 0 1
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 846 618 881 1 053
Skatt -191 -140 -198 -233
Årets resultat 655 478 683 820
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 655 478 683 820
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 451 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 127 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 21 47
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 21 47
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 0 21 47
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 760 709 941 793
Övriga omsättningstillgångar 366 372 337 484
Summa operativa omsättningstillgångar 1 126 1 081 1 278 1 277
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 2 165 1 825 2 180 2 141
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 165 1 825 2 180 2 141
Summa tillgångar 3 291 2 906 3 479 3 465

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 890 1 635 1 958 1 425
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 451
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 890 1 635 1 958 1 876

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 127
Leverantörsskulder 133 83 161 210
Övriga kortfristiga skulder 1 268 1 187 1 360 1 252
Summa operativa skulder 1 401 1 270 1 521 1 589

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 3 291 2 905 3 479 3 465
Nyckeltal i genomsnitt 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Rörelsemarginal % 10.4 8.7 10.8 12.3
Avkastning på eget kapital % 37.2 26.6 35.6 43.9
Soliditet % 57.4 56.3 56.3 54.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 235.0 229.0 227.0 234.0
Likviditetsberedskap % 0.27 0.26 0.27 0.25
Räntetäckningsgrad % - - 882 -
Omsättning per anställd (tkr) 1 013 888 1 019 1 072
Rörelseresultat per anställd (tkr) 106 77 110 132
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 579 550 544 516

Rankning i länet (Örebro)

Företagets placering i Örebro: 1 257
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 257 12 656
Värdeförändring (%) 16.0 782 12 656
Tillväxt i omsättning (%) -13.0 1 792 12 656
Rörelsemarginal (%) 8.7 677 12 656
Avkastning på eget kapital (%) 26.6 904 12 656
Soliditet (%) 56.3 481 12 656
Nettoomsättning per anställd (tkr) 888 1 757 12 656
Rörelseresultat per anställd (tkr) 77 1 080 12 656
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 550 739 12 656
Nettoomsättning (tkr) 7 106 1 476 12 656
Rörelseresultat (tkr) 616 1 123 12 656
Antal anställda 8 1 018 12 656
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Proett Data AB har ökat omsättningen senaste året med 14.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 9%. Företaget är under jämförelseåret det 1 476 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 656 företag i länet.

Rörelsemarginal

Proett Data AB har det senaste året en rörelsemarginal på 10.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 9%. Företaget har under jämförelseåret den 677 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 656 företag i länet.

Antal anställda

Proett Data AB har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 1 018 största arbetsgivaren av 12 656 i länet.

Soliditet

Proett Data AB har under det senaste året en soliditet på 57.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 45%. Företaget är under jämförelseåret det 481 mest solventa företaget av 12 656 i länet.

Värderating

Proett Data AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet skall vara informationsteknik samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se