>

AHÅS Vassröjning & Sjögrävning AB

Org.nr:

556664-0909

Adress:

Box 24

Postnummer:

681 21 Kristinehamn

Telefon:

0550-10196
Visa allt om AHÅS Vassröjning & Sjögrävning AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 6 9 6
Nettoomsättning (tkr) 19 841 15 516 12 040 10 712
Rörelseresultat (tkr) 4 453 605 315 177
Årets resultat (tkr) 1 693 164 259 199
Summa eget kapital (tkr) 5 668 2 265 1 994 1 886
Rörelsemarginal % 22.4 3.9 2.6 1.7
Avk. eget kapital % 85.8 12.7 5.6 2.3
Soliditet % 41.8 27.1 21.6 28.5
Omsättning/anställd (tkr) n/a 2 586 1 338 1 785
Resultat/anställd (tkr) n/a 101 35 30
Lön/anställd (tkr) n/a 845 456 527

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 19 841 15 516 12 040 10 712
Arbetskraftskostnad -4 881 -5 072 -4 104 -3 164
Avskrivningar -1 548 -1 388 -1 230 -1 133
Andra rörelsekostnader -4 276 -4 899 -2 594 -2 526
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 22 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -4 705 -3 552 -3 797 -3 712
Rörelseresultat 4 453 605 315 177
Ränteintäkter 0 0 0 7
Räntekostnader -146 -201 -176 -128
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -146 -201 -176 -121
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 4 307 404 139 56
Skatt -905 -133 -31 -13
Årets resultat 3 402 271 108 43
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 3 402 271 108 43
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 709 -107 152 156
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -482 -30 43 44
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 304
Maskiner och inventarier 6 827 5 808 5 846 3 700
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 6 827 5 808 5 846 4 004
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 6 827 5 808 5 846 4 004
Varulager 154 260 394 397
Kundfordringar 4 758 1 088 1 644 887
Övriga omsättningstillgångar 712 667 1 323 1 306
Summa operativa omsättningstillgångar 5 624 2 015 3 361 2 590
Fordringar på koncern- och intresseföretag 285 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 3 3
Likvida medel 823 532 11 29
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 108 532 14 32
Summa tillgångar 13 559 8 355 9 221 6 626

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 3 257 1 563 1 399 1 140
EK-andel av obeskattade reserver 2 411 702 595 746
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 5 668 2 265 1 994 1 886

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 2 945 2 034 3 064 1 281
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 257 155
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 512 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 2 945 2 546 3 321 1 436

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 680 198 168 321
Leverantörsskulder 1 694 882 1 014 873
Övriga kortfristiga skulder 2 572 2 465 2 724 2 110
Summa operativa skulder 4 946 3 545 3 906 3 304

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 13 559 8 356 9 221 6 626
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 22.4 3.9 2.6 1.7
Avkastning på eget kapital % 85.8 12.7 5.6 2.3
Soliditet % 41.8 27.1 21.6 28.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 52.0 112.4 166.5 76.1
Kassalikviditet % 148.0 68.0 75.0 71.0
Likviditetsberedskap % 0.04 0.03 0 0
Räntetäckningsgrad % 30.5 3.01 1.79 1.44
Omsättning per anställd (tkr) - 2 586 1 338 1 785
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a 101 35 30
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - 845 456 527

Rankning i länet (Värmland)

Företagets placering i Värmland: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 12 568
Värdeförändring (%) 227.0 - 12 568
Tillväxt i omsättning (%) 28.0 - 12 568
Rörelsemarginal (%) 22.4 - 12 568
Avkastning på eget kapital (%) 85.8 - 12 568
Soliditet (%) 41.8 - 12 568
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 12 568
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 12 568
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 12 568
Nettoomsättning (tkr) 19 841 - 12 568
Rörelseresultat (tkr) 4 453 - 12 568
Antal anställda 0 - 12 568
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

AHÅS Vassröjning & Sjögrävning AB har ökat omsättningen senaste året med 28.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 568 företag i länet.

Rörelsemarginal

AHÅS Vassröjning & Sjögrävning AB har det senaste året en rörelsemarginal på 22.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 12 568 företag i länet.

Antal anställda

AHÅS Vassröjning & Sjögrävning AB har under det senaste året 0 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 12 568 i länet.

Soliditet

AHÅS Vassröjning & Sjögrävning AB har under det senaste året en soliditet på 41.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 12 568 i länet.

Värderating

AHÅS Vassröjning & Sjögrävning AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva röjning och grävning av sjöar och vattendrag, rostskydd och reparation av motorfordon, bedriva kontorstjänster åt företag, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt annan därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se