>

MobiOne Aktiebolag

Org.nr:

556613-1198

Adress:

Tranebergs strand 12

Postnummer:

167 40 Bromma

Telefon:

08-58500977
Visa allt om MobiOne Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 7 7 7 7
Nettoomsättning (tkr) 9 633 9 694 8 042 10 808
Rörelseresultat (tkr) -212 781 664 561
Årets resultat (tkr) 20 383 358 302
Summa eget kapital (tkr) 2 640 3 027 2 491 1 996
Rörelsemarginal % -2.2 8.1 8.3 5.2
Avk. eget kapital % -13.7 19.4 22.1 23.5
Soliditet % 49.4 41.3 46.2 35.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 376 1 385 1 149 1 544
Resultat/anställd (tkr) -30 112 95 80
Lön/anställd (tkr) 589 632 586 649

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 9 633 9 694 8 042 10 808
Arbetskraftskostnad -4 122 -4 426 -4 103 -4 546
Avskrivningar -362 -544 -593 -593
Andra rörelsekostnader -2 983 -2 041 -720 -2 992
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 117 76 57 73
Övriga rörelsekostnader -2 495 -1 978 -2 019 -2 189
Rörelseresultat -212 781 664 561
Ränteintäkter 0 0 0 1
Räntekostnader -257 -73 -13 -11
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -257 -73 -13 -10
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -469 708 651 551
Skatt 81 -173 -156 -132
Årets resultat -388 535 495 419
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -388 535 495 419
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 408 -153 -138 -117
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 115 -43 -39 -33
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 400 744 1 269 830
Summa immateriella anläggningstillgångar 400 744 1 269 830
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 84 102 121 153
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 84 102 121 153
Andelar i koncern- och intresseföretag 127 127 127 127
Summa operativa anläggningstillgångar 611 973 1 517 1 110
Varulager 64 93 164 171
Kundfordringar 2 290 4 933 1 670 1 781
Övriga omsättningstillgångar 807 242 1 447 908
Summa operativa omsättningstillgångar 3 161 5 268 3 281 2 860
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 8 0 0
Likvida medel 1 569 1 082 597 1 618
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 569 1 090 597 1 618
Summa tillgångar 5 341 7 331 5 395 5 588

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 2 640 2 619 2 236 1 879
EK-andel av obeskattade reserver 0 408 255 117
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 2 640 3 027 2 491 1 996

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 115 72 33
Leverantörsskulder 577 534 473 668
Övriga kortfristiga skulder 2 125 3 654 2 359 2 891
Summa operativa skulder 2 702 4 303 2 904 3 592

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 5 342 7 330 5 395 5 588
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % -2.2 8.1 8.3 5.2
Avkastning på eget kapital % -13.7 19.4 22.1 23.5
Soliditet % 49.4 41.3 46.2 35.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 173.0 149.0 131.0 121.0
Likviditetsberedskap % 0.16 0.11 0.07 0.15
Räntetäckningsgrad % -0.82 10.7 51.08 51.09
Omsättning per anställd (tkr) 1 376 1 385 1 149 1 544
Rörelseresultat per anställd (tkr) -30 112 95 80
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 589 632 586 649

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 14 321
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 14 321 202 476
Värdeförändring (%) -23.0 17 106 202 476
Tillväxt i omsättning (%) -1.0 14 128 202 476
Rörelsemarginal (%) -2.2 18 885 202 476
Avkastning på eget kapital (%) -13.7 18 730 202 476
Soliditet (%) 49.4 7 686 202 476
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 376 12 520 202 476
Rörelseresultat per anställd (tkr) -30 18 845 202 476
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 589 9 137 202 476
Nettoomsättning (tkr) 9 633 14 252 202 476
Rörelseresultat (tkr) -212 18 688 202 476
Antal anställda 7 12 931 202 476
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

MobiOne Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 14 252 största företaget i länet med avseende på omsättning av 202 476 företag i länet.

Rörelsemarginal

MobiOne Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -2.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 18 885 högsta nivån på rörelsemarginal av 202 476 företag i länet.

Antal anställda

MobiOne Aktiebolag har under det senaste året 7 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 12 931 största arbetsgivaren av 202 476 i länet.

Soliditet

MobiOne Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 49.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 7 686 mest solventa företaget av 202 476 i länet.

Värderating

MobiOne Aktiebolag har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Iain Stirling Bade (f. 1968) Ledamot, Verkställande direktör
Ingrid Maria C Hård Af Segerstad (f. 1969) Suppleant
Carin Sofie Reusens (f. 1987) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall utveckla mjukvara till trådlösa handdatorer för logistikfunktioner inom företrädesvis transport- och livsmedelsföretag.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se