>

Comne Work AB

Org.nr:

556605-0497

Adress:

Götgatan 18

Postnummer:

291 33 Kristianstad

Telefon:

044-7777010

Moderbolag:

Visa allt om Comne Work AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 11 11 12 11
Nettoomsättning (tkr) 27 235 11 559 13 477 8 629
Rörelseresultat (tkr) 6 648 17 660 1 804 1 055
Årets resultat (tkr) 4 259 9 405 410 398
Summa eget kapital (tkr) 20 046 15 299 2 626 1 381
Rörelsemarginal % 24.4 152.8 13.4 12.2
Avk. eget kapital % 29.2 152.4 62.1 88.4
Soliditet % 72.7 70.5 26.8 27.9
Omsättning/anställd (tkr) 2 476 1 051 1 123 784
Resultat/anställd (tkr) 604 1 605 150 96
Lön/anställd (tkr) 401 371 355 351

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 27 235 11 559 13 477 8 629
Arbetskraftskostnad -4 414 -4 077 -4 257 -3 860
Avskrivningar -697 -363 -583 -239
Andra rörelsekostnader -12 023 -2 498 -4 498 -1 446
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 42 16 316 219 175
Övriga rörelsekostnader -3 495 -3 277 -2 554 -2 204
Rörelseresultat 6 648 17 660 1 804 1 055
Ränteintäkter 0 2 0 2
Räntekostnader -16 -124 -197 -10
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -16 -122 -197 -8
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 6 632 17 538 1 607 1 047
Skatt -1 471 -3 880 -362 -201
Årets resultat 5 161 13 658 1 245 847
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 5 161 13 658 1 245 847
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -902 -4 253 -835 -449
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -255 -1 200 -235 -127
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 2 104 2 753 4 777 2 743
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 104 2 753 4 777 2 743
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 2 104 2 753 4 777 2 743
Varulager 122 658 1 057 1 158
Kundfordringar 5 859 871 2 237 502
Övriga omsättningstillgångar 278 5 325 700 252
Summa operativa omsättningstillgångar 6 259 6 854 3 994 1 912
Fordringar på koncern- och intresseföretag 11 572 2 174 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 7 632 9 919 1 024 285
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 19 204 12 093 1 024 285
Summa tillgångar 27 567 21 700 9 795 4 940

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 13 607 9 763 1 343 932
EK-andel av obeskattade reserver 6 439 5 536 1 283 449
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 20 046 15 299 2 626 1 381

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 16 28 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 16 28 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 1 816 1 562 362 127
Leverantörsskulder 981 2 486 1 176 1 477
Övriga kortfristiga skulder 4 708 2 325 5 631 1 956
Summa operativa skulder 7 505 6 373 7 169 3 560

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 27 567 21 700 9 795 4 940
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 24.4 152.8 13.4 12.2
Avkastning på eget kapital % 29.2 152.4 62.1 88.4
Soliditet % 72.7 70.5 26.8 27.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.1 0.2 0.0 0.0
Kassalikviditet % 242.0 335.0 58.0 30.0
Likviditetsberedskap % 0.28 0.86 0.08 0.03
Räntetäckningsgrad % 415.5 142.44 9.16 105.7
Omsättning per anställd (tkr) 2 476 1 051 1 123 784
Rörelseresultat per anställd (tkr) 604 1 605 150 96
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 401 371 355 351

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 2 887
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 2 887 203 350
Värdeförändring (%) 25.0 6 998 203 350
Tillväxt i omsättning (%) 136.0 323 203 350
Rörelsemarginal (%) 24.4 1 887 203 350
Avkastning på eget kapital (%) 29.2 10 225 203 350
Soliditet (%) 72.7 1 995 203 350
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 476 6 150 203 350
Rörelseresultat per anställd (tkr) 604 1 934 203 350
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 401 17 871 203 350
Nettoomsättning (tkr) 27 235 7 433 203 350
Rörelseresultat (tkr) 6 648 2 913 203 350
Antal anställda 11 9 221 203 350
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Comne Work AB har ökat omsättningen senaste året med 136.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 7 433 största företaget i länet med avseende på omsättning av 203 350 företag i länet.

Rörelsemarginal

Comne Work AB har det senaste året en rörelsemarginal på 24.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 9%. Företaget har under jämförelseåret den 1 887 högsta nivån på rörelsemarginal av 203 350 företag i länet.

Antal anställda

Comne Work AB har under det senaste året 11 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 23. Företaget är under jämförelseåret den 9 221 största arbetsgivaren av 203 350 i länet.

Soliditet

Comne Work AB har under det senaste året en soliditet på 72.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 1 995 mest solventa företaget av 203 350 i länet.

Värderating

Comne Work AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

BOLAGET SKALL BEDRIVA VERKSAMHET INOM INTERNET FRÄMST BREDBANDS- TJÄNSTER OCH ANNONSVERKSAMHET SAMT ÄGA OCH FÖRVALTA VÄRDEHANDLINGAR OCH AKTIER SAMT DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se