>

I & T Olsson AB

Org.nr:

556582-9271

Adress:

Marknadsvägen 55

Postnummer:

183 78 Täby

Telefon:

018-429416
Visa allt om I & T Olsson AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Antal anställda 2 3 2 2
Nettoomsättning (tkr) 5 295 3 671 3 402 2 385
Rörelseresultat (tkr) 1 699 1 223 1 191 614
Årets resultat (tkr) 1 284 857 670 611
Summa eget kapital (tkr) 5 387 4 447 3 990 3 478
Rörelsemarginal % 32.1 33.3 35.0 25.7
Avk. eget kapital % 31.7 22.2 24.4 23.4
Soliditet % 80.3 76.6 84.0 83.0
Omsättning/anställd (tkr) 2 648 1 224 1 701 1 193
Resultat/anställd (tkr) 850 408 596 307
Lön/anställd (tkr) 793 531 685 601

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 5 295 3 671 3 402 2 385
Arbetskraftskostnad -1 586 -1 594 -1 369 -1 201
Avskrivningar -33 0 0 0
Andra rörelsekostnader -1 70 67 25
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 93
Övriga rörelsekostnader -1 976 -924 -909 -688
Rörelseresultat 1 699 1 223 1 191 614
Ränteintäkter 0 0 346 4
Räntekostnader -49 -11 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 285 -5 -280 291
Finansnetto 236 -16 66 295
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 935 1 207 1 257 909
Skatt -376 -271 -344 -159
Årets resultat 1 559 936 913 750
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 559 936 913 750
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -275 -79 -243 -139
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -77 -22 -68 -39
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 134 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 134 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 1 1 1 1
Summa operativa anläggningstillgångar 135 1 1 1
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 488 408 169 205
Övriga omsättningstillgångar 434 306 339 280
Summa operativa omsättningstillgångar 922 714 508 485
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 3 083 675 723 550
Likvida medel 2 569 4 415 3 519 3 152
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 5 652 5 090 4 242 3 702
Summa tillgångar 6 709 5 805 4 751 4 188

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 3 859 3 194 2 817 2 548
EK-andel av obeskattade reserver 1 528 1 253 1 173 930
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 5 387 4 447 3 990 3 478

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 431 654 331 262
Leverantörsskulder 211 121 66 17
Övriga kortfristiga skulder 680 583 363 430
Summa operativa skulder 1 322 1 358 760 709

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 6 709 5 805 4 750 4 187
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Rörelsemarginal % 32.1 33.3 35.0 25.7
Avkastning på eget kapital % 31.7 22.2 24.4 23.4
Soliditet % 80.3 76.6 84.0 83.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 392.0 729.0 939.0 814.0
Likviditetsberedskap % 0.49 1.2 1.03 1.32
Räntetäckningsgrad % 40.49 110.73 - -
Omsättning per anställd (tkr) 2 648 1 224 1 701 1 193
Rörelseresultat per anställd (tkr) 850 408 596 307
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 793 531 685 601

Rankning i länet (Uppsala)

Företagets placering i Uppsala: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 17 557
Värdeförändring (%) 30.0 - 17 557
Tillväxt i omsättning (%) 44.0 - 17 557
Rörelsemarginal (%) 32.1 - 17 557
Avkastning på eget kapital (%) 31.7 - 17 557
Soliditet (%) 80.3 - 17 557
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 648 - 17 557
Rörelseresultat per anställd (tkr) 850 - 17 557
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 793 - 17 557
Nettoomsättning (tkr) 5 295 - 17 557
Rörelseresultat (tkr) 1 699 - 17 557
Antal anställda 2 - 17 557
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

I & T Olsson AB har ökat omsättningen senaste året med 44.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 12%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 17 557 företag i länet.

Rörelsemarginal

I & T Olsson AB har det senaste året en rörelsemarginal på 32.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 14%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 17 557 företag i länet.

Antal anställda

I & T Olsson AB har under det senaste året 2 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 17 557 i länet.

Soliditet

I & T Olsson AB har under det senaste året en soliditet på 80.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 49%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 17 557 i länet.

Värderating

I & T Olsson AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva teknisk konsultverksamhet inom teknik- områdena berg, jord, grundvatten och geomiljö, samt ekonomisk redovisningsverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se