>

Färgettan i Köping AB

Org.nr:

556570-6677

Adress:

Järnvägsgatan 4

Postnummer:

731 30 Köping

Telefon:

0221-19111
Visa allt om Färgettan i Köping AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 10 10 11 11
Nettoomsättning (tkr) 16 864 15 492 15 579 10 966
Rörelseresultat (tkr) 362 1 401 2 326 -205
Årets resultat (tkr) 226 793 1 348 12
Summa eget kapital (tkr) 4 889 4 613 3 532 1 734
Rörelsemarginal % 2.1 9.0 14.9 -1.9
Avk. eget kapital % 5.8 26.6 68.3 -10.3
Soliditet % 68.7 65.6 63.5 44.9
Omsättning/anställd (tkr) 1 686 1 549 1 416 997
Resultat/anställd (tkr) 36 140 211 -19
Lön/anställd (tkr) 411 348 374 389

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 16 864 15 492 15 579 10 966
Arbetskraftskostnad -4 114 -3 476 -4 112 -4 283
Avskrivningar -122 -172 -134 -118
Andra rörelsekostnader -10 491 -8 254 -6 728 -4 535
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 483 0 1 42
Övriga rörelsekostnader -2 258 -2 189 -2 280 -2 277
Rörelseresultat 362 1 401 2 326 -205
Ränteintäkter 0 0 1 1
Räntekostnader -7 -11 -20 -34
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -7 -11 -19 -33
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 355 1 390 2 307 -238
Skatt -80 -308 -508 50
Årets resultat 275 1 082 1 799 -188
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 275 1 082 1 799 -188
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -50 -288 -450 201
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -14 -81 -127 57
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 96 448 390 354
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 96 448 390 354
Andelar i koncern- och intresseföretag 625 625 150 150
Summa operativa anläggningstillgångar 721 1 073 540 504
Varulager 4 144 4 310 2 779 2 059
Kundfordringar 1 064 696 643 517
Övriga omsättningstillgångar 745 205 41 335
Summa operativa omsättningstillgångar 5 953 5 211 3 463 2 911
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 65 65 65 65
Likvida medel 378 680 1 497 380
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 443 745 1 562 445
Summa tillgångar 7 117 7 029 5 565 3 860

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 3 919 3 693 2 900 1 552
EK-andel av obeskattade reserver 970 920 632 182
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 4 889 4 613 3 532 1 734

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 34 133 242
Externa finansiella skulder, kortfristiga 42 100 100 148
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 18 251 0 0
Summa finansiella skulder 60 385 233 390

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 273 259 178 486
Leverantörsskulder 827 546 408 407
Övriga kortfristiga skulder 1 068 1 228 1 213 843
Summa operativa skulder 2 168 2 033 1 799 1 736

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 7 117 7 031 5 564 3 860
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 2.1 9.0 14.9 -1.9
Avkastning på eget kapital % 5.8 26.6 68.3 -10.3
Soliditet % 68.7 65.6 63.5 44.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 1.2 8.3 6.6 22.5
Kassalikviditet % 112.0 74.0 127.0 88.0
Likviditetsberedskap % 0.02 0.04 0.1 0.03
Räntetäckningsgrad % 51.71 127.36 116.35 -6
Omsättning per anställd (tkr) 1 686 1 549 1 416 997
Rörelseresultat per anställd (tkr) 36 140 211 -19
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 411 348 374 389

Rankning i länet (Västmanland)

Företagets placering i Västmanland: 579
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 579 11 695
Värdeförändring (%) 0.0 1 056 11 695
Tillväxt i omsättning (%) 9.0 727 11 695
Rörelsemarginal (%) 2.1 1 336 11 695
Avkastning på eget kapital (%) 5.8 1 414 11 695
Soliditet (%) 68.7 186 11 695
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 686 762 11 695
Rörelseresultat per anställd (tkr) 36 1 276 11 695
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 411 1 490 11 695
Nettoomsättning (tkr) 16 864 683 11 695
Rörelseresultat (tkr) 362 1 197 11 695
Antal anställda 10 708 11 695
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Färgettan i Köping AB har ökat omsättningen senaste året med 9.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det 683 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 695 företag i länet.

Rörelsemarginal

Färgettan i Köping AB har det senaste året en rörelsemarginal på 2.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 1 336 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 695 företag i länet.

Antal anställda

Färgettan i Köping AB har under det senaste året 10 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 708 största arbetsgivaren av 11 695 i länet.

Soliditet

Färgettan i Köping AB har under det senaste året en soliditet på 68.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 186 mest solventa företaget av 11 695 i länet.

Värderating

Färgettan i Köping AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva färgbutik, tillverka mässmaterial och färgprover samt snickerilackering och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se