>

FS Petcare AB

Org.nr:

556564-7905

Adress:

Logistikvägen 4

Postnummer:

556 52 Jönköping

Telefon:

036-327730
Visa allt om FS Petcare AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 20 22 22 22
Nettoomsättning (tkr) 90 315 87 232 79 314 75 614
Rörelseresultat (tkr) 6 578 5 663 7 071 5 915
Årets resultat (tkr) 4 144 3 445 4 450 4 841
Summa eget kapital (tkr) 33 664 32 648 29 700 25 940
Rörelsemarginal % 7.3 6.5 8.9 7.8
Avk. eget kapital % 15.5 14.5 17.1 22.3
Soliditet % 65.3 65.5 46.5 45.9
Omsättning/anställd (tkr) 4 516 3 965 3 605 3 437
Resultat/anställd (tkr) 329 257 321 269
Lön/anställd (tkr) 406 433 390 382

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 90 315 87 232 79 314 75 614
Arbetskraftskostnad -8 112 -9 522 -8 586 -8 405
Avskrivningar -201 -716 -988 -1 231
Andra rörelsekostnader -55 095 -51 561 -46 388 -46 713
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag -52 -100 0 3 454
Övriga rörelseintäkter 0 125 6 70
Övriga rörelsekostnader -20 277 -19 795 -16 287 -16 874
Rörelseresultat 6 578 5 663 7 071 5 915
Ränteintäkter 39 29 45 92
Räntekostnader -84 -188 -436 -749
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 77 366 -545 469
Finansnetto 32 207 -936 -188
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 6 610 5 870 6 135 5 727
Skatt -1 456 -1 361 -1 373 -525
Årets resultat 5 154 4 509 4 762 5 202
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 5 154 4 509 4 762 5 202
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -874 -1 014 -312 -361
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -246 -286 -88 -102
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 18 997 19 559
Maskiner och inventarier 239 330 583 988
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 239 330 19 580 20 547
Andelar i koncern- och intresseföretag 546 648 698 1 255
Summa operativa anläggningstillgångar 785 978 20 278 21 802
Varulager 32 283 29 388 24 464 23 746
Kundfordringar 14 051 9 534 10 429 8 861
Övriga omsättningstillgångar 2 890 2 661 2 442 861
Summa operativa omsättningstillgångar 49 224 41 583 37 335 33 468
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 89 707 0
Övriga externa finansiella tillgångar 50 0 0 0
Likvida medel 1 493 7 175 5 577 1 183
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 543 7 264 6 284 1 183
Summa tillgångar 51 552 49 825 63 897 56 453

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 27 276 27 133 25 199 21 751
EK-andel av obeskattade reserver 6 388 5 515 4 501 4 189
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 33 664 32 648 29 700 25 940

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 5 254 6 254 24 550 16 081
Externa finansiella skulder, kortfristiga 1 000 1 000 1 000 7 221
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 532 534 516 561
Summa finansiella skulder 6 786 7 788 26 066 23 863

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 1 802 1 555 1 328 1 204
Leverantörsskulder 2 149 1 732 961 2 693
Övriga kortfristiga skulder 7 151 6 102 5 842 2 753
Summa operativa skulder 11 102 9 389 8 131 6 650

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 51 552 49 825 63 897 56 453
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 7.3 6.5 8.9 7.8
Avkastning på eget kapital % 15.5 14.5 17.1 22.3
Soliditet % 65.3 65.5 46.5 45.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 20.2 23.9 87.8 92.0
Kassalikviditet % 170.0 207.0 222.0 82.0
Likviditetsberedskap % 0.02 0.08 0.07 0.02
Räntetäckningsgrad % 79.69 32.22 15.07 8.65
Omsättning per anställd (tkr) 4 516 3 965 3 605 3 437
Rörelseresultat per anställd (tkr) 329 257 321 269
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 406 433 390 382

Rankning i länet (Jönköping)

Företagets placering i Jönköping: 288
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 288 17 510
Värdeförändring (%) 0.0 1 944 17 510
Tillväxt i omsättning (%) 4.0 1 766 17 510
Rörelsemarginal (%) 7.3 1 343 17 510
Avkastning på eget kapital (%) 15.5 1 849 17 510
Soliditet (%) 65.3 497 17 510
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 516 310 17 510
Rörelseresultat per anställd (tkr) 329 531 17 510
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 406 2 608 17 510
Nettoomsättning (tkr) 90 315 392 17 510
Rörelseresultat (tkr) 6 578 391 17 510
Antal anställda 20 720 17 510
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

FS Petcare AB har ökat omsättningen senaste året med 4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 392 största företaget i länet med avseende på omsättning av 17 510 företag i länet.

Rörelsemarginal

FS Petcare AB har det senaste året en rörelsemarginal på 7.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 1 343 högsta nivån på rörelsemarginal av 17 510 företag i länet.

Antal anställda

FS Petcare AB har under det senaste året 20 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 720 största arbetsgivaren av 17 510 i länet.

Soliditet

FS Petcare AB har under det senaste året en soliditet på 65.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 497 mest solventa företaget av 17 510 i länet.

Värderating

FS Petcare AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Sebastian Peter Sandholm (f. 1974) Ledamot, Verkställande direktör
Bengt Claes Joakim Falck (f. 1972) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva handel med smådjursfoder och förnödenheter och därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: V+
KoncernInfo 2017-12
Antal anställda 23
Nettoomsättning (tkr) 90 691
Rörelseresultat (tkr) 9 429
Årets resultat (tkr) 7 148
Summa eget kapital (tkr) 38 447
Rörelsemarginal (%) 10.4
Avk. eget kapital (%) -
Soliditet (%) 48.5
Omsättning/anställd (tkr) 3 943
Resultat/anställd (tkr) 410
Lön/anställd (tkr) 463


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se