>

J E Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB

Org.nr:

556558-6079

Adress:

Box 207

Postnummer:

186 24 Vallentuna

Telefon:

08-51443685
Visa allt om J E Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 40 40 42 37
Nettoomsättning (tkr) 77 525 49 744 67 525 59 805
Rörelseresultat (tkr) 6 201 2 526 7 828 6 908
Årets resultat (tkr) 4 444 1 999 6 720 5 854
Summa eget kapital (tkr) 11 433 10 332 13 559 12 463
Rörelsemarginal % 8.0 5.1 11.6 11.6
Avk. eget kapital % 45.5 14.8 46.9 55.1
Soliditet % 51.5 38.8 53.0 53.6
Omsättning/anställd (tkr) 1 938 1 244 1 608 1 616
Resultat/anställd (tkr) 155 63 186 187
Lön/anställd (tkr) 599 534 520 514

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 77 525 49 744 67 525 59 805
Arbetskraftskostnad -23 966 -21 368 -21 833 -19 014
Avskrivningar -1 061 -999 -982 -724
Andra rörelsekostnader -42 850 -21 674 -33 410 -29 694
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 87 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -3 534 -3 177 -3 472 -3 465
Rörelseresultat 6 201 2 526 7 828 6 908
Ränteintäkter 202 0 3 17
Räntekostnader 0 -1 -1 -3
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -10 -184 0 19
Finansnetto 192 -185 2 33
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 6 393 2 341 7 830 6 941
Skatt -1 442 -568 -1 734 -1 555
Årets resultat 4 951 1 773 6 096 5 386
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 4 951 1 773 6 096 5 386
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -507 226 624 468
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -143 64 176 132
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 2 362 2 538 2 054 1 438
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 362 2 538 2 054 1 438
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 2 362 2 538 2 054 1 438
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 10 002 15 315 11 559 10 139
Övriga omsättningstillgångar 1 018 1 235 1 092 1 075
Summa operativa omsättningstillgångar 11 020 16 550 12 651 11 214
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 000 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 73 692 348 277
Likvida medel 7 758 6 824 10 529 10 316
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 8 831 7 516 10 877 10 593
Summa tillgångar 22 213 26 604 25 582 23 245

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 10 029 9 435 12 436 10 716
EK-andel av obeskattade reserver 1 404 897 1 123 1 747
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 11 433 10 332 13 559 12 463

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 487 253 317 493
Leverantörsskulder 3 125 3 123 1 681 2 223
Övriga kortfristiga skulder 7 168 12 896 10 026 8 065
Summa operativa skulder 10 780 16 272 12 024 10 781

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 22 213 26 604 25 583 23 244
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 8.0 5.1 11.6 11.6
Avkastning på eget kapital % 45.5 14.8 46.9 55.1
Soliditet % 51.5 38.8 53.0 53.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 182.0 146.0 198.0 209.0
Likviditetsberedskap % 0.1 0.14 0.16 0.17
Räntetäckningsgrad % - 2 342 7 831 2 314.67
Omsättning per anställd (tkr) 1 938 1 244 1 608 1 616
Rörelseresultat per anställd (tkr) 155 63 186 187
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 599 534 520 514

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 4 078
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 4 078 203 364
Värdeförändring (%) 22.0 7 424 203 364
Tillväxt i omsättning (%) 56.0 1 533 203 364
Rörelsemarginal (%) 8.0 8 418 203 364
Avkastning på eget kapital (%) 45.5 7 171 203 364
Soliditet (%) 51.5 7 058 203 364
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 938 8 381 203 364
Rörelseresultat per anställd (tkr) 155 8 036 203 364
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 599 8 876 203 364
Nettoomsättning (tkr) 77 525 3 413 203 364
Rörelseresultat (tkr) 6 201 3 083 203 364
Antal anställda 40 2 752 203 364
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

J E Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB har ökat omsättningen senaste året med 56.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 3 413 största företaget i länet med avseende på omsättning av 203 364 företag i länet.

Rörelsemarginal

J E Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB har det senaste året en rörelsemarginal på 8.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 8 418 högsta nivån på rörelsemarginal av 203 364 företag i länet.

Antal anställda

J E Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB har under det senaste året 40 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 20. Företaget är under jämförelseåret den 2 752 största arbetsgivaren av 203 364 i länet.

Soliditet

J E Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB har under det senaste året en soliditet på 51.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 36%. Företaget är under jämförelseåret det 7 058 mest solventa företaget av 203 364 i länet.

Värderating

J E Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva mark- och anläggningsentreprenader samt konsultatverksamhet inom mark och trädgård samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se