>

EastCoast Solutions AB

Org.nr:

556554-6883

Adress:

Box 2143

Postnummer:

103 14 Stockholm

Telefon:

08-6608210
Visa allt om EastCoast Solutions AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 8 8 8 7
Nettoomsättning (tkr) 14 353 14 970 11 831 10 480
Rörelseresultat (tkr) 1 585 3 200 1 502 1 584
Årets resultat (tkr) 901 1 783 862 918
Summa eget kapital (tkr) 4 023 4 664 2 907 2 403
Rörelsemarginal % 11.0 21.4 12.7 15.1
Avk. eget kapital % 27.8 63.5 43.5 63.3
Soliditet % 42.1 49.6 42.9 41.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 794 1 871 1 479 1 497
Resultat/anställd (tkr) 198 400 188 226
Lön/anställd (tkr) 753 757 599 583

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 14 353 14 970 11 831 10 480
Arbetskraftskostnad -6 024 -6 054 -4 792 -4 082
Avskrivningar -17 -25 -23 -30
Andra rörelsekostnader -3 276 -4 037 -3 926 -3 212
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -3 453 -1 654 -1 588 -1 572
Rörelseresultat 1 585 3 200 1 502 1 584
Ränteintäkter 0 3 0 2
Räntekostnader -6 -9 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -6 -6 0 2
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 579 3 194 1 502 1 586
Skatt -370 -789 -348 -358
Årets resultat 1 209 2 405 1 154 1 228
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 209 2 405 1 154 1 228
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -308 -623 -293 -309
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -87 -176 -83 -87
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 12 29 54 33
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 12 29 54 33
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 12 29 54 33
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 4 913 4 619 3 916 4 048
Övriga omsättningstillgångar 319 271 433 424
Summa operativa omsättningstillgångar 5 232 4 890 4 349 4 472
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 15 9 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 4 308 4 467 2 371 1 258
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 308 4 482 2 380 1 258
Summa tillgångar 9 552 9 401 6 783 5 763

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 2 490 3 439 2 305 2 094
EK-andel av obeskattade reserver 1 533 1 225 602 309
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 4 023 4 664 2 907 2 403

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 31 78 78 91
Summa finansiella skulder 31 78 78 91

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 432 346 170 87
Leverantörsskulder 761 168 306 250
Övriga kortfristiga skulder 4 305 4 145 3 322 2 932
Summa operativa skulder 5 498 4 659 3 798 3 269

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 9 552 9 401 6 783 5 763
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 11.0 21.4 12.7 15.1
Avkastning på eget kapital % 27.8 63.5 43.5 63.3
Soliditet % 42.1 49.6 42.9 41.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.8 1.7 2.7 3.8
Kassalikviditet % 187.0 213.0 181.0 175.0
Likviditetsberedskap % 0.3 0.3 0.2 0.12
Räntetäckningsgrad % 264.17 355.89 - -
Omsättning per anställd (tkr) 1 794 1 871 1 479 1 497
Rörelseresultat per anställd (tkr) 198 400 188 226
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 753 757 599 583

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 9 348
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 9 348 202 476
Värdeförändring (%) -18.0 16 373 202 476
Tillväxt i omsättning (%) -4.0 15 685 202 476
Rörelsemarginal (%) 11.0 6 238 202 476
Avkastning på eget kapital (%) 27.8 10 476 202 476
Soliditet (%) 42.1 10 091 202 476
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 794 9 118 202 476
Rörelseresultat per anställd (tkr) 198 6 516 202 476
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 753 4 686 202 476
Nettoomsättning (tkr) 14 353 11 255 202 476
Rörelseresultat (tkr) 1 585 7 976 202 476
Antal anställda 8 11 659 202 476
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

EastCoast Solutions AB har minskat omsättningen senaste året med -4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 11 255 största företaget i länet med avseende på omsättning av 202 476 företag i länet.

Rörelsemarginal

EastCoast Solutions AB har det senaste året en rörelsemarginal på 11.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 6 238 högsta nivån på rörelsemarginal av 202 476 företag i länet.

Antal anställda

EastCoast Solutions AB har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 11 659 största arbetsgivaren av 202 476 i länet.

Soliditet

EastCoast Solutions AB har under det senaste året en soliditet på 42.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 10 091 mest solventa företaget av 202 476 i länet.

Värderating

EastCoast Solutions AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Richard Edmund Albert Skalsky (f. 1965) Ledamot, Verkställande direktör
Lars Martin Sjöberg (f. 1975) Ledamot, Ordförande
Teodor Jonasson Karlstedt (f. 1979) Suppleant
Sven Torbjörn Larsson (f. 1964) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av programvaror och datasystem, konsultverksamhet inom databranschen avseende hård- och mjukvara samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se