>

A.G. Kakelspecialisten AB

Org.nr:

556546-9490

Adress:

Hältorp 216

Postnummer:

442 94 Ytterby

Telefon:

031-586390

Ledamot:

Visa allt om A.G. Kakelspecialisten AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 16 18 20 20
Nettoomsättning (tkr) 16 325 15 218 14 441 19 611
Rörelseresultat (tkr) 891 653 -12 2 032
Årets resultat (tkr) 552 557 284 1 092
Summa eget kapital (tkr) 1 571 1 687 1 189 2 377
Rörelsemarginal % 5.5 4.3 -0.1 10.4
Avk. eget kapital % 42.0 34.5 -1.6 86.6
Soliditet % 31.8 37.8 29.3 45.9
Omsättning/anställd (tkr) 1 020 845 722 981
Resultat/anställd (tkr) 56 36 -1 102
Lön/anställd (tkr) 487 434 432 463

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 16 325 15 218 14 441 19 611
Arbetskraftskostnad -7 794 -7 812 -8 640 -9 256
Avskrivningar -93 -98 -102 -43
Andra rörelsekostnader -6 172 -5 479 -4 511 -7 018
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 103 244 507 513
Övriga rörelsekostnader -1 478 -1 420 -1 707 -1 775
Rörelseresultat 891 653 -12 2 032
Ränteintäkter 0 1 0 8
Räntekostnader -9 -10 -15 -25
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 -6
Finansnetto -9 -9 -15 -23
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 882 644 -27 2 009
Skatt -197 -147 -1 -447
Årets resultat 685 497 -28 1 562
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 685 497 -28 1 562
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -133 59 312 -471
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -37 17 88 -133
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 117 209 308 385
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 117 209 308 385
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 117 209 308 385
Varulager 756 409 755 911
Kundfordringar 1 786 1 622 1 413 820
Övriga omsättningstillgångar 421 281 100 273
Summa operativa omsättningstillgångar 2 963 2 312 2 268 2 004
Fordringar på koncern- och intresseföretag 83 8 215 182
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 781 1 935 1 275 2 606
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 864 1 943 1 490 2 788
Summa tillgångar 4 944 4 464 4 066 5 177

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 745 993 436 1 312
EK-andel av obeskattade reserver 826 694 753 1 065
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 571 1 687 1 189 2 377

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 63 117 170 224
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 2
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 557 402 783 0
Summa finansiella skulder 620 519 953 226

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 233 196 213 301
Leverantörsskulder 1 294 987 530 1 056
Övriga kortfristiga skulder 1 226 1 075 1 180 1 217
Summa operativa skulder 2 753 2 258 1 923 2 574

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 4 944 4 464 4 065 5 177
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 5.5 4.3 -0.1 10.4
Avkastning på eget kapital % 42.0 34.5 -1.6 86.6
Soliditet % 31.8 37.8 29.3 45.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 39.5 30.8 80.1 9.5
Kassalikviditet % 130.0 156.0 112.0 163.0
Likviditetsberedskap % 0.11 0.13 0.09 0.13
Räntetäckningsgrad % 99 65.4 -0.8 81.36
Omsättning per anställd (tkr) 1 020 845 722 981
Rörelseresultat per anställd (tkr) 56 36 -1 102
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 487 434 432 463

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: 7 609
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 7 609 95 413
Värdeförändring (%) -7.0 9 241 95 413
Tillväxt i omsättning (%) 7.0 5 813 95 413
Rörelsemarginal (%) 5.5 6 620 95 413
Avkastning på eget kapital (%) 42.0 4 090 95 413
Soliditet (%) 31.8 8 237 95 413
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 020 10 708 95 413
Rörelseresultat per anställd (tkr) 56 8 268 95 413
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 487 8 177 95 413
Nettoomsättning (tkr) 16 325 6 035 95 413
Rörelseresultat (tkr) 891 6 368 95 413
Antal anställda 16 3 527 95 413
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

A.G. Kakelspecialisten AB har ökat omsättningen senaste året med 7.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 6 035 största företaget i länet med avseende på omsättning av 95 413 företag i länet.

Rörelsemarginal

A.G. Kakelspecialisten AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 6 620 högsta nivån på rörelsemarginal av 95 413 företag i länet.

Antal anställda

A.G. Kakelspecialisten AB har under det senaste året 16 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 3 527 största arbetsgivaren av 95 413 i länet.

Soliditet

A.G. Kakelspecialisten AB har under det senaste året en soliditet på 31.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 8 237 mest solventa företaget av 95 413 i länet.

Värderating

A.G. Kakelspecialisten AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet med kakelsättning som specialitet jämte härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även driva solarium och hälsostudio.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se