>

Väddö Media Information IS AB

Org.nr:

556518-5682

Adress:

Hantverksvägen 15

Postnummer:

760 40 Väddö

Telefon:

0176-208900
Visa allt om Väddö Media Information IS AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 11 10 7 7
Nettoomsättning (tkr) 14 730 12 932 12 701 10 379
Rörelseresultat (tkr) 1 613 1 450 1 923 1 444
Årets resultat (tkr) 1 145 1 029 1 388 850
Summa eget kapital (tkr) 4 662 4 017 3 488 2 400
Rörelsemarginal % 11.0 11.2 15.1 13.9
Avk. eget kapital % 26.4 27.4 47.1 40.5
Soliditet % 34.1 29.5 26.7 19.2
Omsättning/anställd (tkr) 1 339 1 293 1 814 1 483
Resultat/anställd (tkr) 147 145 275 206
Lön/anställd (tkr) 459 431 499 439

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 14 730 12 932 12 701 10 379
Arbetskraftskostnad -5 044 -4 305 -3 494 -3 072
Avskrivningar -315 -363 -368 -305
Andra rörelsekostnader -5 933 -4 681 -4 733 -3 932
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 168 150 148 0
Övriga rörelsekostnader -1 993 -2 283 -2 331 -1 626
Rörelseresultat 1 613 1 450 1 923 1 444
Ränteintäkter 10 12 14 11
Räntekostnader -150 -130 -146 -216
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 -113
Finansnetto -140 -118 -132 -318
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 473 1 332 1 791 1 126
Skatt -329 -303 -403 -277
Årets resultat 1 144 1 029 1 388 849
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 144 1 029 1 388 849
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 118 160 217 273
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 118 160 217 273
Byggnader och mark 10 729 10 485 9 883 9 549
Maskiner och inventarier 487 422 327 520
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 11 216 10 907 10 210 10 069
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 11 334 11 067 10 427 10 342
Varulager 98 262 256 187
Kundfordringar 1 562 1 726 1 561 1 475
Övriga omsättningstillgångar 208 187 205 117
Summa operativa omsättningstillgångar 1 868 2 175 2 022 1 779
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 465 375 614 361
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 465 375 614 361
Summa tillgångar 13 667 13 617 13 063 12 482

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 4 662 4 017 3 488 2 400
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 4 662 4 017 3 488 2 400

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 5 663 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 221 353 353 353
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 5 884 353 353 353

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 5 884 6 237 6 589
Leverantörsskulder 704 610 155 253
Övriga kortfristiga skulder 2 418 2 753 2 830 2 887
Summa operativa skulder 3 122 9 247 9 222 9 729

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 13 668 13 617 13 063 12 482
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 11.0 11.2 15.1 13.9
Avkastning på eget kapital % 26.4 27.4 47.1 40.5
Soliditet % 34.1 29.5 26.7 19.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 126.2 8.8 10.1 14.7
Kassalikviditet % 67.0 62.0 71.0 56.0
Likviditetsberedskap % 0.03 0.03 0.05 0.03
Räntetäckningsgrad % 10.82 11.25 13.27 6.21
Omsättning per anställd (tkr) 1 339 1 293 1 814 1 483
Rörelseresultat per anställd (tkr) 147 145 275 206
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 459 431 499 439

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 8 121
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 8 121 203 350
Värdeförändring (%) 11.0 9 462 203 350
Tillväxt i omsättning (%) 14.0 6 675 203 350
Rörelsemarginal (%) 11.0 6 279 203 350
Avkastning på eget kapital (%) 26.4 10 905 203 350
Soliditet (%) 34.1 12 823 203 350
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 339 13 079 203 350
Rörelseresultat per anställd (tkr) 147 8 331 203 350
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 459 15 256 203 350
Nettoomsättning (tkr) 14 730 11 249 203 350
Rörelseresultat (tkr) 1 613 7 978 203 350
Antal anställda 11 9 119 203 350
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Väddö Media Information IS AB har ökat omsättningen senaste året med 14.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 11 249 största företaget i länet med avseende på omsättning av 203 350 företag i länet.

Rörelsemarginal

Väddö Media Information IS AB har det senaste året en rörelsemarginal på 11.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 6 279 högsta nivån på rörelsemarginal av 203 350 företag i länet.

Antal anställda

Väddö Media Information IS AB har under det senaste året 11 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 9 119 största arbetsgivaren av 203 350 i länet.

Soliditet

Väddö Media Information IS AB har under det senaste året en soliditet på 34.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 12 823 mest solventa företaget av 203 350 i länet.

Värderating

Väddö Media Information IS AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva webbhotell med tillhörande tjänster samt att bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av datalösningar, interaktiv utbildning, programvara, datorrelaterad hård- vara och tillbehör och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se