>

P & B Brandkonsult AB

Org.nr:

556518-4362

Adress:

Davidshallsgatan 20

Postnummer:

211 45 Malmö

Telefon:

040-6117190
Visa allt om P & B Brandkonsult AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 12 11 10 8
Nettoomsättning (tkr) 12 732 11 578 11 092 9 598
Rörelseresultat (tkr) 1 354 1 553 1 534 1 559
Årets resultat (tkr) 1 127 947 940 1 009
Summa eget kapital (tkr) 2 138 2 028 1 748 1 544
Rörelsemarginal % 10.6 13.4 13.8 16.2
Avk. eget kapital % 48.5 62.6 71.3 115.2
Soliditet % 46.4 44.8 42.5 46.6
Omsättning/anställd (tkr) 1 061 1 053 1 109 1 200
Resultat/anställd (tkr) 113 141 153 195
Lön/anställd (tkr) 788 737 732 776

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 12 732 11 578 11 092 9 598
Arbetskraftskostnad -9 460 -8 110 -7 324 -6 211
Avskrivningar -15 -15 -15 -15
Andra rörelsekostnader -76 -94 -517 -388
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 6
Övriga rörelsekostnader -1 827 -1 806 -1 702 -1 431
Rörelseresultat 1 354 1 553 1 534 1 559
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -2 -2 -1 -3
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -2 -2 -1 -3
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 352 1 551 1 533 1 556
Skatt -342 -370 -359 -353
Årets resultat 1 010 1 181 1 174 1 203
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 010 1 181 1 174 1 203
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 117 -234 -234 -195
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 33 -66 -66 -55
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 15 29 44 59
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 15 29 44 59
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 15 29 44 59
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 1 912 1 691 1 425 1 613
Övriga omsättningstillgångar 369 223 378 360
Summa operativa omsättningstillgångar 2 281 1 914 1 803 1 973
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 402 2 1 0
Likvida medel 1 913 2 577 2 263 1 279
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 315 2 579 2 264 1 279
Summa tillgångar 4 611 4 522 4 111 3 311

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 475 1 248 1 202 1 232
EK-andel av obeskattade reserver 663 780 546 312
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 2 138 2 028 1 748 1 544

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 187 220 154 88
Leverantörsskulder 223 154 231 99
Övriga kortfristiga skulder 2 063 2 120 1 979 1 580
Summa operativa skulder 2 473 2 494 2 364 1 767

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 4 611 4 522 4 112 3 311
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 10.6 13.4 13.8 16.2
Avkastning på eget kapital % 48.5 62.6 71.3 115.2
Soliditet % 46.4 44.8 42.5 46.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 183.0 197.0 184.0 194.0
Likviditetsberedskap % 0.15 0.22 0.2 0.13
Räntetäckningsgrad % 677 776.5 1 534 519.67
Omsättning per anställd (tkr) 1 061 1 053 1 109 1 200
Rörelseresultat per anställd (tkr) 113 141 153 195
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 788 737 732 776

Rankning i länet (Skåne)

Företagets placering i Skåne: 3 601
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 3 601 71 441
Värdeförändring (%) 1.0 5 111 71 441
Tillväxt i omsättning (%) 10.0 3 252 71 441
Rörelsemarginal (%) 10.6 2 378 71 441
Avkastning på eget kapital (%) 48.5 2 223 71 441
Soliditet (%) 46.4 3 476 71 441
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 061 7 002 71 441
Rörelseresultat per anställd (tkr) 113 3 854 71 441
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 788 843 71 441
Nettoomsättning (tkr) 12 732 4 769 71 441
Rörelseresultat (tkr) 1 354 3 230 71 441
Antal anställda 12 3 145 71 441
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

P & B Brandkonsult AB har ökat omsättningen senaste året med 10.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 4 769 största företaget i länet med avseende på omsättning av 71 441 företag i länet.

Rörelsemarginal

P & B Brandkonsult AB har det senaste året en rörelsemarginal på 10.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 2 378 högsta nivån på rörelsemarginal av 71 441 företag i länet.

Antal anställda

P & B Brandkonsult AB har under det senaste året 12 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 3 145 största arbetsgivaren av 71 441 i länet.

Soliditet

P & B Brandkonsult AB har under det senaste året en soliditet på 46.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 3 476 mest solventa företaget av 71 441 i länet.

Värderating

P & B Brandkonsult AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom brandskydd, riskhantering. Handel med värdepapper och bedriva därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se