>

Trollhättans Truck AB

Org.nr:

556499-2880

Adress:

Kardanvägen 67

Postnummer:

461 38 Trollhättan

Telefon:

0520-470340

Moderbolag:

Visa allt om Trollhättans Truck AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 12 12 12 11
Nettoomsättning (tkr) 25 475 24 031 21 268 19 186
Rörelseresultat (tkr) 3 540 3 532 3 301 2 747
Årets resultat (tkr) 3 762 1 459 1 764 1 080
Summa eget kapital (tkr) 12 944 12 351 11 945 11 375
Rörelsemarginal % 13.9 14.7 15.5 14.3
Avk. eget kapital % 22.1 22.3 21.8 19.8
Soliditet % 49.3 52.8 57.4 62.6
Omsättning/anställd (tkr) 2 123 2 003 1 772 1 744
Resultat/anställd (tkr) 295 294 275 250
Lön/anställd (tkr) 554 548 511 492

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 25 475 24 031 21 268 19 186
Arbetskraftskostnad -6 642 -6 570 -6 129 -5 412
Avskrivningar -2 324 -1 447 -1 063 -1 134
Andra rörelsekostnader -8 293 -7 660 -6 864 -5 973
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 300 48 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 940 2 043 1 693 707
Övriga rörelsekostnader -7 916 -6 913 -5 604 -4 627
Rörelseresultat 3 540 3 532 3 301 2 747
Ränteintäkter 23 16 27 22
Räntekostnader -28 -33 -41 -63
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -5 -17 -14 -41
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 535 3 515 3 287 2 706
Skatt -742 -810 -742 -614
Årets resultat 2 793 2 705 2 545 2 092
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 793 2 705 2 545 2 092
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 969 -1 246 -780 -1 013
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 273 -352 -220 -286
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 11 167 11 518 10 997 11 162
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 11 167 11 518 10 997 11 162
Andelar i koncern- och intresseföretag 3 399 3 399 505 225
Summa operativa anläggningstillgångar 14 566 14 917 11 502 11 387
Varulager 0 0 332 15
Kundfordringar 5 134 4 034 2 819 2 629
Övriga omsättningstillgångar 2 028 2 570 1 643 1 134
Summa operativa omsättningstillgångar 7 162 6 604 4 794 3 778
Fordringar på koncern- och intresseföretag 2 1 170 400
Övriga externa finansiella tillgångar 0 300 0 0
Likvida medel 4 510 1 565 4 359 2 612
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 512 1 866 4 529 3 012
Summa tillgångar 26 240 23 387 20 825 18 177

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 5 495 3 933 4 774 4 984
EK-andel av obeskattade reserver 7 449 8 418 7 171 6 391
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 12 944 12 351 11 945 11 375

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 920 0 319 423
Externa finansiella skulder, kortfristiga 230 0 104 193
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 5 127 3 321 2 149 1 427
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 6 277 3 321 2 572 2 043

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 2 101 2 374 2 023 1 803
Leverantörsskulder 2 527 2 605 1 845 1 051
Övriga kortfristiga skulder 2 390 2 736 2 441 1 904
Summa operativa skulder 7 018 7 715 6 309 4 758

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 26 239 23 387 20 826 18 176
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 13.9 14.7 15.5 14.3
Avkastning på eget kapital % 22.1 22.3 21.8 19.8
Soliditet % 49.3 52.8 57.4 62.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 48.5 26.9 21.5 18.0
Kassalikviditet % 227.0 153.0 201.0 203.0
Likviditetsberedskap % 0.18 0.07 0.2 0.14
Räntetäckningsgrad % 127.25 107.52 81.17 43.95
Omsättning per anställd (tkr) 2 123 2 003 1 772 1 744
Rörelseresultat per anställd (tkr) 295 294 275 250
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 554 548 511 492

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: 2 506
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 2 506 95 004
Värdeförändring (%) 6.0 6 641 95 004
Tillväxt i omsättning (%) 6.0 6 110 95 004
Rörelsemarginal (%) 13.9 2 553 95 004
Avkastning på eget kapital (%) 22.1 6 815 95 004
Soliditet (%) 49.3 4 601 95 004
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 123 4 591 95 004
Rörelseresultat per anställd (tkr) 295 2 540 95 004
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 554 5 483 95 004
Nettoomsättning (tkr) 25 475 4 425 95 004
Rörelseresultat (tkr) 3 540 2 539 95 004
Antal anställda 12 4 644 95 004
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Trollhättans Truck AB har ökat omsättningen senaste året med 6.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 4 425 största företaget i länet med avseende på omsättning av 95 004 företag i länet.

Rörelsemarginal

Trollhättans Truck AB har det senaste året en rörelsemarginal på 13.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 2 553 högsta nivån på rörelsemarginal av 95 004 företag i länet.

Antal anställda

Trollhättans Truck AB har under det senaste året 12 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 22. Företaget är under jämförelseåret den 4 644 största arbetsgivaren av 95 004 i länet.

Soliditet

Trollhättans Truck AB har under det senaste året en soliditet på 49.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 28%. Företaget är under jämförelseåret det 4 601 mest solventa företaget av 95 004 i länet.

Värderating

Trollhättans Truck AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva försäljning, reparationer och uthyrning av truckar, bilar och entreprenadmaskiner samt utföra entreprenad- arbeten inom svets och smide och idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se