>

Peder Johnsson´s Parkettgolv Aktiebolag

Org.nr:

556488-6561

Adress:

Skälderviksplan 1

Postnummer:

120 60 Årsta

Telefon:

08-68445190
Visa allt om Peder Johnsson´s Parkettgolv Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 8 8 8 8
Nettoomsättning (tkr) 13 491 11 707 11 170 9 187
Rörelseresultat (tkr) 1 857 1 056 1 126 907
Årets resultat (tkr) 1 199 1 108 630 530
Summa eget kapital (tkr) 2 131 1 698 2 291 1 844
Rörelsemarginal % 13.8 9.0 10.1 9.9
Avk. eget kapital % 74.9 40.5 41.0 43.3
Soliditet % 49.9 44.3 51.0 58.0
Omsättning/anställd (tkr) 1 686 1 463 1 396 1 148
Resultat/anställd (tkr) 232 132 141 113
Lön/anställd (tkr) 528 566 524 503

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 13 491 11 707 11 170 9 187
Arbetskraftskostnad -4 223 -4 530 -4 194 -4 023
Avskrivningar -15 -15 0 -9
Andra rörelsekostnader -5 596 -4 246 -4 080 -2 832
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 41 0 0 4
Övriga rörelsekostnader -1 841 -1 860 -1 770 -1 420
Rörelseresultat 1 857 1 056 1 126 907
Ränteintäkter 0 1 1 9
Räntekostnader -6 -5 -6 -6
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 -6 -1
Finansnetto -6 -4 -11 2
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 851 1 052 1 115 909
Skatt -418 -245 -268 -223
Årets resultat 1 433 807 847 686
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 433 807 847 686
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -234 301 -218 -155
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -66 85 -61 -44
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 15 29 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 15 29 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 15 29 0 0
Varulager 210 451 547 215
Kundfordringar 1 295 756 820 1 018
Övriga omsättningstillgångar 648 602 578 408
Summa operativa omsättningstillgångar 2 153 1 809 1 945 1 641
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 799 799 809 455
Likvida medel 1 300 1 192 1 740 1 082
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 099 1 991 2 549 1 537
Summa tillgångar 4 267 3 829 4 494 3 178

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 448 1 249 1 542 1 312
EK-andel av obeskattade reserver 683 449 749 532
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 2 131 1 698 2 291 1 844

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 293 127 211 150
Leverantörsskulder 316 471 371 253
Övriga kortfristiga skulder 1 527 1 535 1 621 930
Summa operativa skulder 2 136 2 133 2 203 1 333

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 4 266 3 830 4 494 3 177
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 13.8 9.0 10.1 9.9
Avkastning på eget kapital % 74.9 40.5 41.0 43.3
Soliditet % 49.9 44.3 51.0 58.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 176.0 127.0 158.0 212.0
Likviditetsberedskap % 0.1 0.1 0.16 0.12
Räntetäckningsgrad % 309.5 211.4 186.83 152.5
Omsättning per anställd (tkr) 1 686 1 463 1 396 1 148
Rörelseresultat per anställd (tkr) 232 132 141 113
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 528 566 524 503

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 11 001
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 11 001 203 364
Värdeförändring (%) 39.0 5 429 203 364
Tillväxt i omsättning (%) 15.0 6 375 203 364
Rörelsemarginal (%) 13.8 4 805 203 364
Avkastning på eget kapital (%) 74.9 3 555 203 364
Soliditet (%) 49.9 7 591 203 364
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 686 9 974 203 364
Rörelseresultat per anställd (tkr) 232 5 694 203 364
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 528 11 921 203 364
Nettoomsättning (tkr) 13 491 11 875 203 364
Rörelseresultat (tkr) 1 857 7 351 203 364
Antal anställda 8 11 733 203 364
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Peder Johnsson´s Parkettgolv Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 15.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 11 875 största företaget i länet med avseende på omsättning av 203 364 företag i länet.

Rörelsemarginal

Peder Johnsson´s Parkettgolv Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 13.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 4 805 högsta nivån på rörelsemarginal av 203 364 företag i länet.

Antal anställda

Peder Johnsson´s Parkettgolv Aktiebolag har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 11 733 största arbetsgivaren av 203 364 i länet.

Soliditet

Peder Johnsson´s Parkettgolv Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 49.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 7 591 mest solventa företaget av 203 364 i länet.

Värderating

Peder Johnsson´s Parkettgolv Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva golvslipning, parkettinläggning, snickeriverksamhet och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se