>

Borg & Merio Fastighetsförvaltning AB

Org.nr:

556457-5008

Adress:

Malmgårdsvägen 16

Postnummer:

116 38 Stockholm

Telefon:

08-361414
Visa allt om Borg & Merio Fastighetsförvaltning AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Antal anställda 7 6 5 5
Nettoomsättning (tkr) 8 544 6 510 6 839 6 405
Rörelseresultat (tkr) 223 255 288 87
Årets resultat (tkr) 125 143 175 83
Summa eget kapital (tkr) 662 553 430 254
Rörelsemarginal % 2.6 3.9 4.2 1.4
Avk. eget kapital % 27.9 39.4 65.7 39.5
Soliditet % 37.2 35.2 33.8 24.8
Omsättning/anställd (tkr) 1 221 1 085 1 368 1 281
Resultat/anställd (tkr) 32 43 58 17
Lön/anställd (tkr) 417 460 471 448

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 8 544 6 510 6 839 6 405
Arbetskraftskostnad -2 919 -2 759 -2 354 -2 238
Avskrivningar -10 -10 -3 -3
Andra rörelsekostnader -4 137 -2 501 -3 275 -3 242
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 126 188 292 212
Övriga rörelsekostnader -1 381 -1 173 -1 211 -1 047
Rörelseresultat 223 255 288 87
Ränteintäkter 0 0 0 1
Räntekostnader -3 -3 -3 -4
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -3 -3 -3 -3
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 220 252 285 84
Skatt -51 -58 -60 0
Årets resultat 169 194 225 84
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 169 194 225 84
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -44 -51 -51 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -13 -14 -14 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 27 37 6 8
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 27 37 6 8
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 27 37 6 8
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 670 719 378 413
Övriga omsättningstillgångar 80 75 147 235
Summa operativa omsättningstillgångar 750 794 525 648
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 003 739 742 367
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 003 739 742 367
Summa tillgångar 1 780 1 570 1 273 1 023

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 516 452 379 254
EK-andel av obeskattade reserver 146 101 51 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 662 553 430 254

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 41 29 69 7
Leverantörsskulder 465 299 268 342
Övriga kortfristiga skulder 612 689 506 421
Summa operativa skulder 1 118 1 017 843 770

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 1 780 1 570 1 273 1 024
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Rörelsemarginal % 2.6 3.9 4.2 1.4
Avkastning på eget kapital % 27.9 39.4 65.7 39.5
Soliditet % 37.2 35.2 33.8 24.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 163.0 155.0 164.0 133.0
Likviditetsberedskap % 0.12 0.11 0.11 0.06
Räntetäckningsgrad % 74.33 85 96 22
Omsättning per anställd (tkr) 1 221 1 085 1 368 1 281
Rörelseresultat per anställd (tkr) 32 43 58 17
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 417 460 471 448

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 18 166
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 18 166 203 364
Värdeförändring (%) 29.0 6 500 203 364
Tillväxt i omsättning (%) 31.0 3 231 203 364
Rörelsemarginal (%) 2.6 14 253 203 364
Avkastning på eget kapital (%) 27.9 10 531 203 364
Soliditet (%) 37.2 11 777 203 364
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 221 14 386 203 364
Rörelseresultat per anställd (tkr) 32 14 850 203 364
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 417 17 188 203 364
Nettoomsättning (tkr) 8 544 15 346 203 364
Rörelseresultat (tkr) 223 15 396 203 364
Antal anställda 7 12 883 203 364
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Borg & Merio Fastighetsförvaltning AB har ökat omsättningen senaste året med 31.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det 15 346 största företaget i länet med avseende på omsättning av 203 364 företag i länet.

Rörelsemarginal

Borg & Merio Fastighetsförvaltning AB har det senaste året en rörelsemarginal på 2.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 42%. Företaget har under jämförelseåret den 14 253 högsta nivån på rörelsemarginal av 203 364 företag i länet.

Antal anställda

Borg & Merio Fastighetsförvaltning AB har under det senaste året 7 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den 12 883 största arbetsgivaren av 203 364 i länet.

Soliditet

Borg & Merio Fastighetsförvaltning AB har under det senaste året en soliditet på 37.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 15%. Företaget är under jämförelseåret det 11 777 mest solventa företaget av 203 364 i länet.

Värderating

Borg & Merio Fastighetsförvaltning AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva teknisk och kameral fastighetsförvaltning samt konsultationer rörande fastigheter vad gäller informationstekniska frågor och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även förvalta fast och lösegendom samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se