>

IKB Inneklimatbyrån Aktiebolag

Org.nr:

556411-8478

Adress:

Sigurdsgatan 18

Postnummer:

721 30 Västerås

Telefon:

021-104120

Moderbolag:

Visa allt om IKB Inneklimatbyrån Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 7 7 8 8
Nettoomsättning (tkr) 8 528 6 684 6 739 5 866
Rörelseresultat (tkr) 2 731 1 413 1 372 755
Årets resultat (tkr) 2 128 1 106 1 043 454
Summa eget kapital (tkr) 3 081 2 163 1 868 1 155
Rörelsemarginal % 32.0 21.1 20.4 12.9
Avk. eget kapital % 80.8 54.3 70.4 51.0
Soliditet % 58.7 60.2 58.7 46.1
Omsättning/anställd (tkr) 1 218 955 842 733
Resultat/anställd (tkr) 390 202 172 94
Lön/anställd (tkr) 661 601 509 441

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 8 528 6 684 6 739 5 866
Arbetskraftskostnad -4 630 -4 208 -4 074 -3 529
Avskrivningar -29 -29 -13 0
Andra rörelsekostnader 1 0 -151 -176
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 1 0 64
Övriga rörelsekostnader -1 139 -1 035 -1 129 -1 470
Rörelseresultat 2 731 1 413 1 372 755
Ränteintäkter 1 0 0 2
Räntekostnader -7 -5 -6 -5
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -6 -5 -6 -3
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 725 1 408 1 366 752
Skatt -606 -314 -302 -181
Årets resultat 2 119 1 094 1 064 571
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 119 1 094 1 064 571
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 10 12 -22 -117
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 3 3 -6 -33
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 66 95 124 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 66 95 124 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 66 95 124 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 1 285 705 926 1 152
Övriga omsättningstillgångar 745 519 128 136
Summa operativa omsättningstillgångar 2 030 1 224 1 054 1 288
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 3 148 2 272 2 006 1 218
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 3 148 2 272 2 006 1 218
Summa tillgångar 5 244 3 591 3 184 2 506

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 2 700 1 772 1 466 774
EK-andel av obeskattade reserver 381 391 402 381
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 3 081 2 163 1 868 1 155

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 107 110 114 107
Leverantörsskulder 420 168 189 305
Övriga kortfristiga skulder 1 636 1 151 1 012 939
Summa operativa skulder 2 163 1 429 1 315 1 351

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 5 244 3 592 3 183 2 506
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 32.0 21.1 20.4 12.9
Avkastning på eget kapital % 80.8 54.3 70.4 51.0
Soliditet % 58.7 60.2 58.7 46.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 252.0 265.0 255.0 201.0
Likviditetsberedskap % 0.37 0.34 0.3 0.21
Räntetäckningsgrad % 390.29 282.6 228.67 151.4
Omsättning per anställd (tkr) 1 218 955 842 733
Rörelseresultat per anställd (tkr) 390 202 172 94
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 661 601 509 441

Rankning i länet (Västmanland)

Företagets placering i Västmanland: 608
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 608 11 703
Värdeförändring (%) 58.0 283 11 703
Tillväxt i omsättning (%) 28.0 271 11 703
Rörelsemarginal (%) 32.0 59 11 703
Avkastning på eget kapital (%) 80.8 177 11 703
Soliditet (%) 58.7 378 11 703
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 218 1 197 11 703
Rörelseresultat per anställd (tkr) 390 199 11 703
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 661 297 11 703
Nettoomsättning (tkr) 8 528 1 190 11 703
Rörelseresultat (tkr) 2 731 340 11 703
Antal anställda 7 1 010 11 703
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

IKB Inneklimatbyrån Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 28.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 12%. Företaget är under jämförelseåret det 1 190 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 703 företag i länet.

Rörelsemarginal

IKB Inneklimatbyrån Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 32.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 14%. Företaget har under jämförelseåret den 59 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 703 företag i länet.

Antal anställda

IKB Inneklimatbyrån Aktiebolag har under det senaste året 7 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 1 010 största arbetsgivaren av 11 703 i länet.

Soliditet

IKB Inneklimatbyrån Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 58.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 49%. Företaget är under jämförelseåret det 378 mest solventa företaget av 11 703 i länet.

Värderating

IKB Inneklimatbyrån Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva konsultarbete och tekniska arbeten inom energi- och VVS-området samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se