>

Fönsterdesign Stockholm Aktiebolag

Org.nr:

556385-7852

Adress:

Wollmar Yxkullsgatan 15

Postnummer:

116 50

Telefon:

08-6687888
Visa allt om Fönsterdesign Stockholm Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 5 5 5 5
Nettoomsättning (tkr) 16 234 16 539 16 443 15 594
Rörelseresultat (tkr) 1 357 924 1 826 888
Årets resultat (tkr) 780 710 1 421 703
Summa eget kapital (tkr) 1 885 840 1 600 979
Rörelsemarginal % 8.4 5.6 11.1 5.7
Avk. eget kapital % 76.7 58.3 110.2 96.6
Soliditet % 48.4 27.6 42.7 38.0
Omsättning/anställd (tkr) 3 247 3 308 3 289 3 119
Resultat/anställd (tkr) 271 185 365 178
Lön/anställd (tkr) 521 509 451 469

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 16 234 16 539 16 443 15 594
Arbetskraftskostnad -2 606 -2 543 -2 255 -2 343
Avskrivningar 0 0 0 -86
Andra rörelsekostnader -9 799 -10 683 -10 236 -9 706
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 61 0 0
Övriga rörelsekostnader -2 472 -2 450 -2 126 -2 571
Rörelseresultat 1 357 924 1 826 888
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -9 -1 -1 -14
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -9 -1 -1 -14
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 348 923 1 825 874
Skatt -303 -212 -404 -171
Årets resultat 1 045 711 1 421 703
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 045 711 1 421 703
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -265 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -75 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 0 0 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 1 541 812 1 196 751
Övriga omsättningstillgångar 398 275 242 222
Summa operativa omsättningstillgångar 1 939 1 087 1 438 973
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 959 1 951 2 313 1 603
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 959 1 951 2 313 1 603
Summa tillgångar 3 898 3 038 3 751 2 576

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 620 840 1 600 979
EK-andel av obeskattade reserver 265 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 885 840 1 600 979

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 75 0 0 0
Leverantörsskulder 993 1 019 938 687
Övriga kortfristiga skulder 945 1 179 1 213 910
Summa operativa skulder 2 013 2 198 2 151 1 597

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 3 898 3 038 3 751 2 576
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 8.4 5.6 11.1 5.7
Avkastning på eget kapital % 76.7 58.3 110.2 96.6
Soliditet % 48.4 27.6 42.7 38.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 201.0 138.0 174.0 161.0
Likviditetsberedskap % 0.12 0.12 0.14 0.1
Räntetäckningsgrad % 150.78 924 1 826 63.43
Omsättning per anställd (tkr) 3 247 3 308 3 289 3 119
Rörelseresultat per anställd (tkr) 271 185 365 178
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 521 509 451 469

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 11 618
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 11 618 202 476
Värdeförändring (%) 133.0 1 736 202 476
Tillväxt i omsättning (%) -2.0 14 569 202 476
Rörelsemarginal (%) 8.4 8 017 202 476
Avkastning på eget kapital (%) 76.7 3 393 202 476
Soliditet (%) 48.4 8 000 202 476
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 247 4 221 202 476
Rörelseresultat per anställd (tkr) 271 4 819 202 476
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 521 12 113 202 476
Nettoomsättning (tkr) 16 234 10 422 202 476
Rörelseresultat (tkr) 1 357 8 668 202 476
Antal anställda 5 15 676 202 476
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Fönsterdesign Stockholm Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det 10 422 största företaget i länet med avseende på omsättning av 202 476 företag i länet.

Rörelsemarginal

Fönsterdesign Stockholm Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 8.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 8 017 högsta nivån på rörelsemarginal av 202 476 företag i länet.

Antal anställda

Fönsterdesign Stockholm Aktiebolag har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 15 676 största arbetsgivaren av 202 476 i länet.

Soliditet

Fönsterdesign Stockholm Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 48.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 8 000 mest solventa företaget av 202 476 i länet.

Värderating

Fönsterdesign Stockholm Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva försäljning och montering av gardiner och övrig fönsterinredning ävensom idka därmed förenlig rörelse. Bolaget skall även äga och förvalta aktier och övriga värdepapper.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se