>

Karl Erik Elofsson Buss Aktiebolag

Org.nr:

556366-1940

Adress:

Box 47

Postnummer:

430 33 Fjärås

Telefon:

0300-540852
Visa allt om Karl Erik Elofsson Buss Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 98 95 85 73
Nettoomsättning (tkr) 89 250 86 101 76 667 73 212
Rörelseresultat (tkr) 11 748 10 672 6 821 8 595
Årets resultat (tkr) 3 338 392 1 395 3 102
Summa eget kapital (tkr) 24 944 17 862 26 488 26 810
Rörelsemarginal % 13.2 12.4 8.9 11.7
Avk. eget kapital % 44.8 58.1 25.1 29.5
Soliditet % 43.4 29.0 44.7 39.4
Omsättning/anställd (tkr) 911 906 902 1 003
Resultat/anställd (tkr) 120 112 80 118
Lön/anställd (tkr) 410 409 401 417

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 89 250 86 101 76 667 73 212
Arbetskraftskostnad -40 183 -38 876 -34 125 -30 435
Avskrivningar -9 280 -10 303 -10 217 -10 298
Andra rörelsekostnader -442 -304 -307 -377
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 729 902 134 289
Övriga rörelsekostnader -28 326 -26 848 -25 331 -23 796
Rörelseresultat 11 748 10 672 6 821 8 595
Ränteintäkter 1 3 5 30
Räntekostnader -122 -161 -219 -457
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 15
Finansnetto -121 -158 -214 -412
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 11 627 10 514 6 607 8 183
Skatt -2 043 2 360 71 -564
Årets resultat 9 584 12 874 6 678 7 619
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 9 584 12 874 6 678 7 619
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -3 744 9 018 1 718 1 184
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -1 056 2 544 484 334
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 32 454 40 184 41 717 44 668
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 32 454 40 184 41 717 44 668
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 32 454 40 184 41 717 44 668
Varulager 400 300 300 0
Kundfordringar 5 709 9 300 7 351 3 289
Övriga omsättningstillgångar 3 451 3 096 2 723 7 510
Summa operativa omsättningstillgångar 9 560 12 696 10 374 10 799
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 2 809
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 15 411 8 669 7 203 9 697
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 15 411 8 669 7 203 12 506
Summa tillgångar 57 425 61 549 59 294 67 973

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 9 438 6 100 5 708 4 313
EK-andel av obeskattade reserver 15 506 11 762 20 780 22 497
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 24 944 17 862 26 488 26 810

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 5 613 8 479 9 784 13 718
Externa finansiella skulder, kortfristiga 2 866 4 319 3 934 7 834
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 9 307 15 498 34 0
Summa finansiella skulder 17 786 28 296 13 752 21 552

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 5 625 5 452 8 821 9 057
Leverantörsskulder 2 979 3 388 3 014 3 328
Övriga kortfristiga skulder 6 091 6 551 7 220 7 225
Summa operativa skulder 14 695 15 391 19 055 19 610

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 57 425 61 549 59 295 67 972
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 13.2 12.4 8.9 11.7
Avkastning på eget kapital % 44.8 58.1 25.1 29.5
Soliditet % 43.4 29.0 44.7 39.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 71.3 158.4 51.9 80.4
Kassalikviditet % 116.0 71.0 122.0 111.0
Likviditetsberedskap % 0.17 0.1 0.09 0.13
Räntetäckningsgrad % 96.3 66.3 31.17 18.91
Omsättning per anställd (tkr) 911 906 902 1 003
Rörelseresultat per anställd (tkr) 120 112 80 118
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 410 409 401 417

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 198
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 198 18 580
Värdeförändring (%) 43.0 519 18 580
Tillväxt i omsättning (%) 4.0 1 335 18 580
Rörelsemarginal (%) 13.2 504 18 580
Avkastning på eget kapital (%) 44.8 655 18 580
Soliditet (%) 43.4 1 156 18 580
Nettoomsättning per anställd (tkr) 911 2 302 18 580
Rörelseresultat per anställd (tkr) 120 1 112 18 580
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 410 2 117 18 580
Nettoomsättning (tkr) 89 250 259 18 580
Rörelseresultat (tkr) 11 748 147 18 580
Antal anställda 98 68 18 580
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Karl Erik Elofsson Buss Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 259 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 580 företag i länet.

Rörelsemarginal

Karl Erik Elofsson Buss Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 13.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 504 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 580 företag i länet.

Antal anställda

Karl Erik Elofsson Buss Aktiebolag har under det senaste året 98 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 24. Företaget är under jämförelseåret den 68 största arbetsgivaren av 18 580 i länet.

Soliditet

Karl Erik Elofsson Buss Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 43.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 34%. Företaget är under jämförelseåret det 1 156 mest solventa företaget av 18 580 i länet.

Värderating

Karl Erik Elofsson Buss Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva bussrörelse, uthyrning av husbilar samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se