>

S K Licenssvets Frölunda Aktiebolag

Org.nr:

556350-8323

Adress:

August Barks Gata 19

Postnummer:

421 32 Västra Frölunda

Telefon:

031-474601
Visa allt om S K Licenssvets Frölunda Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 36 37 36 33
Nettoomsättning (tkr) 50 170 87 083 53 515 34 681
Rörelseresultat (tkr) 1 480 7 906 1 421 93
Årets resultat (tkr) 859 5 088 795 95
Summa eget kapital (tkr) 9 831 9 699 7 837 6 776
Rörelsemarginal % 2.9 9.1 2.7 0.3
Avk. eget kapital % 11.6 69.7 14.5 1.4
Soliditet % 52.6 34.1 28.6 37.6
Omsättning/anställd (tkr) 1 394 2 354 1 487 1 051
Resultat/anställd (tkr) 41 214 39 3
Lön/anställd (tkr) 643 667 528 559

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 50 170 87 083 53 515 34 681
Arbetskraftskostnad -23 140 -24 661 -19 011 -18 444
Avskrivningar -688 -1 148 -812 -760
Andra rörelsekostnader -16 752 -39 121 -25 263 -9 881
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 415 763 522 815
Övriga rörelsekostnader -9 525 -15 010 -7 530 -6 318
Rörelseresultat 1 480 7 906 1 421 93
Ränteintäkter 0 1 28 165
Räntekostnader -24 -67 -83 -129
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -24 -66 -55 36
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 456 7 840 1 366 129
Skatt -324 -1 728 -307 -34
Årets resultat 1 132 6 112 1 059 95
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 132 6 112 1 059 95
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -273 -1 024 -265 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -77 -289 -75 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 2 371 1 174 1 817 2 075
Övriga materiella anläggningstillgångar 2 414 2 569 2 724 2 879
Summa materiella anläggningstillgångar 4 785 3 743 4 541 4 954
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 4 785 3 743 4 541 4 954
Varulager 956 966 1 372 2 828
Kundfordringar 6 958 13 554 5 693 5 154
Övriga omsättningstillgångar 5 027 3 915 14 330 3 567
Summa operativa omsättningstillgångar 12 941 18 435 21 395 11 549
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 951 6 273 1 472 1 526
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 951 6 273 1 472 1 526
Summa tillgångar 18 677 28 451 27 408 18 029

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 7 489 7 630 6 793 5 997
EK-andel av obeskattade reserver 2 342 2 069 1 044 779
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 9 831 9 699 7 837 6 776

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 1 190 2 346
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 1 190 2 346

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 660 896 1 519 1 969
Leverantörsskulder 1 731 2 747 5 204 747
Övriga kortfristiga skulder 6 455 15 108 11 658 6 190
Summa operativa skulder 8 846 18 751 18 381 8 906

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 18 677 28 450 27 408 18 028
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 2.9 9.1 2.7 0.3
Avkastning på eget kapital % 11.6 69.7 14.5 1.4
Soliditet % 52.6 34.1 28.6 37.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 15.2 34.6
Kassalikviditet % 158.0 133.0 127.0 148.0
Likviditetsberedskap % 0.02 0.07 0.03 0.04
Räntetäckningsgrad % 61.67 118.01 17.46 2
Omsättning per anställd (tkr) 1 394 2 354 1 487 1 051
Rörelseresultat per anställd (tkr) 41 214 39 3
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 643 667 528 559

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: 3 139
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 3 139 95 418
Värdeförändring (%) -8.0 9 366 95 418
Tillväxt i omsättning (%) -42.0 13 154 95 418
Rörelsemarginal (%) 2.9 8 699 95 418
Avkastning på eget kapital (%) 11.6 8 871 95 418
Soliditet (%) 52.6 3 988 95 418
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 394 7 853 95 418
Rörelseresultat per anställd (tkr) 41 9 015 95 418
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 643 3 055 95 418
Nettoomsättning (tkr) 50 170 2 637 95 418
Rörelseresultat (tkr) 1 480 4 807 95 418
Antal anställda 36 1 505 95 418
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

S K Licenssvets Frölunda Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -42.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 2 637 största företaget i länet med avseende på omsättning av 95 418 företag i länet.

Rörelsemarginal

S K Licenssvets Frölunda Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 2.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 8 699 högsta nivån på rörelsemarginal av 95 418 företag i länet.

Antal anställda

S K Licenssvets Frölunda Aktiebolag har under det senaste året 36 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 20. Företaget är under jämförelseåret den 1 505 största arbetsgivaren av 95 418 i länet.

Soliditet

S K Licenssvets Frölunda Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 52.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 36%. Företaget är under jämförelseåret det 3 988 mest solventa företaget av 95 418 i länet.

Värderating

S K Licenssvets Frölunda Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva handel och servicearbeten i verkstads- industrin och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se