>

GE-Sprinkler i Västra Sverige Aktiebolag

Org.nr:

556319-7358

Adress:

Lahallvägen 2

Postnummer:

432 65 Väröbacka

Telefon:

0340-660670
Visa allt om GE-Sprinkler i Västra Sverige Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 24 24 24 27
Nettoomsättning (tkr) 34 892 33 346 31 477 33 034
Rörelseresultat (tkr) 3 972 1 985 594 -360
Årets resultat (tkr) 2 181 2 846 1 127 12
Summa eget kapital (tkr) 6 274 4 249 2 731 2 710
Rörelsemarginal % 11.4 6.0 1.9 -1.1
Avk. eget kapital % 57.5 43.5 15.4 -9.0
Soliditet % 47.0 31.9 27.2 25.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 454 1 389 1 312 1 223
Resultat/anställd (tkr) 166 83 25 -13
Lön/anställd (tkr) 701 656 623 540

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 34 892 33 346 31 477 33 034
Arbetskraftskostnad -16 813 -15 733 -14 955 -14 592
Avskrivningar -47 -36 -39 -53
Andra rörelsekostnader -8 174 -10 143 -10 296 -13 043
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 15 12 111 99
Övriga rörelsekostnader -5 901 -5 461 -5 704 -5 805
Rörelseresultat 3 972 1 985 594 -360
Ränteintäkter 2 2 85 28
Räntekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 2 2 85 28
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 974 1 987 679 -332
Skatt -949 -469 -259 29
Årets resultat 3 025 1 518 420 -303
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 3 025 1 518 420 -303
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -844 1 328 706 315
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -238 374 199 89
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 90 102 114 127
Maskiner och inventarier 144 131 78 78
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 234 233 192 205
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 234 233 192 205
Varulager 508 666 580 458
Kundfordringar 5 077 3 533 3 929 4 426
Övriga omsättningstillgångar 314 500 543 1 662
Summa operativa omsättningstillgångar 5 899 4 699 5 052 6 546
Fordringar på koncern- och intresseföretag 450 450 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 485 425 365 305
Likvida medel 6 275 7 513 4 435 3 493
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 7 210 8 388 4 800 3 798
Summa tillgångar 13 343 13 320 10 044 10 549

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 5 412 4 232 1 386 659
EK-andel av obeskattade reserver 862 17 1 345 2 051
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 6 274 4 249 2 731 2 710

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 846 533 833 883
Leverantörsskulder 1 151 1 015 1 370 2 361
Övriga kortfristiga skulder 5 072 7 524 5 111 4 596
Summa operativa skulder 7 069 9 072 7 314 7 840

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 13 343 13 321 10 045 10 550
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 11.4 6.0 1.9 -1.1
Avkastning på eget kapital % 57.5 43.5 15.4 -9.0
Soliditet % 47.0 31.9 27.2 25.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 187.0 135.0 137.0 138.0
Likviditetsberedskap % 0.18 0.23 0.14 0.11
Räntetäckningsgrad % - - - -
Omsättning per anställd (tkr) 1 454 1 389 1 312 1 223
Rörelseresultat per anställd (tkr) 166 83 25 -13
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 701 656 623 540

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 666
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 666 18 647
Värdeförändring (%) 64.0 364 18 647
Tillväxt i omsättning (%) 5.0 1 247 18 647
Rörelsemarginal (%) 11.4 614 18 647
Avkastning på eget kapital (%) 57.5 452 18 647
Soliditet (%) 47.0 1 016 18 647
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 454 1 502 18 647
Rörelseresultat per anställd (tkr) 166 864 18 647
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 701 261 18 647
Nettoomsättning (tkr) 34 892 568 18 647
Rörelseresultat (tkr) 3 972 379 18 647
Antal anställda 24 370 18 647
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

GE-Sprinkler i Västra Sverige Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 568 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 647 företag i länet.

Rörelsemarginal

GE-Sprinkler i Västra Sverige Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 11.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 614 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 647 företag i länet.

Antal anställda

GE-Sprinkler i Västra Sverige Aktiebolag har under det senaste året 24 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 20. Företaget är under jämförelseåret den 370 största arbetsgivaren av 18 647 i länet.

Soliditet

GE-Sprinkler i Västra Sverige Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 47.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 36%. Företaget är under jämförelseåret det 1 016 mest solventa företaget av 18 647 i länet.

Värderating

GE-Sprinkler i Västra Sverige Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva installation av sprinklersystem, VVS- och gasarbeten, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se