>

Amas Svenska Aktiebolag

Org.nr:

556293-3688

Adress:

Kvartsgatan 8

Postnummer:

749 40 Enköping

Telefon:

0171-440140

Moderbolag:

Visa allt om Amas Svenska Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 7 7 7 7
Nettoomsättning (tkr) 43 884 40 090 37 071 33 011
Rörelseresultat (tkr) 4 072 4 599 4 214 3 106
Årets resultat (tkr) 1 647 2 010 2 508 1 553
Summa eget kapital (tkr) 10 703 10 105 8 080 5 587
Rörelsemarginal % 9.3 11.5 11.4 9.4
Avk. eget kapital % 34.6 44.3 51.1 48.5
Soliditet % 51.6 59.0 64.8 47.3
Omsättning/anställd (tkr) 6 269 5 727 5 296 4 716
Resultat/anställd (tkr) 582 657 602 444
Lön/anställd (tkr) 967 973 877 849

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 43 884 40 090 37 071 33 011
Arbetskraftskostnad -6 772 -6 808 -6 140 -5 943
Avskrivningar -246 -214 -178 -122
Andra rörelsekostnader -29 163 -25 482 -24 233 -21 544
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 961 993 828 1 355
Övriga rörelsekostnader -4 592 -3 980 -3 134 -3 651
Rörelseresultat 4 072 4 599 4 214 3 106
Ränteintäkter 13 16 20 11
Räntekostnader 0 0 -3 -26
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -13 0 0 0
Finansnetto 0 16 17 -15
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 4 072 4 615 4 231 3 091
Skatt -474 -589 -739 -482
Årets resultat 3 598 4 026 3 492 2 609
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 3 598 4 026 3 492 2 609
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 49 -16 16 -57
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 14 -4 4 -16
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 577 709 424 146
Övriga materiella anläggningstillgångar 24 76 161 259
Summa materiella anläggningstillgångar 601 785 585 405
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 601 785 585 405
Varulager 5 832 5 998 5 394 5 567
Kundfordringar 4 684 4 036 3 954 4 691
Övriga omsättningstillgångar 520 331 216 446
Summa operativa omsättningstillgångar 11 036 10 365 9 564 10 704
Fordringar på koncern- och intresseföretag 2 520 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 1 580 1 916 900 540
Likvida medel 4 996 4 054 1 425 172
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 9 096 5 970 2 325 712
Summa tillgångar 20 733 17 120 12 474 11 821

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 10 569 9 922 7 912 5 404
EK-andel av obeskattade reserver 134 183 168 183
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 10 703 10 105 8 080 5 587

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 3 230 630 233 133
Summa finansiella skulder 3 230 630 233 133

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 38 52 47 52
Leverantörsskulder 4 236 3 620 1 829 3 476
Övriga kortfristiga skulder 2 525 2 712 2 285 2 574
Summa operativa skulder 6 799 6 384 4 161 6 102

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 20 732 17 119 12 474 11 822
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 9.3 11.5 11.4 9.4
Avkastning på eget kapital % 34.6 44.3 51.1 48.5
Soliditet % 51.6 59.0 64.8 47.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 30.2 6.2 2.9 2.4
Kassalikviditet % 102.0 121.0 129.0 86.0
Likviditetsberedskap % 0.11 0.1 0.04 0.01
Räntetäckningsgrad % - - 1 411.33 119.88
Omsättning per anställd (tkr) 6 269 5 727 5 296 4 716
Rörelseresultat per anställd (tkr) 582 657 602 444
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 967 973 877 849

Rankning i länet (Uppsala)

Företagets placering i Uppsala: 300
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 300 17 557
Värdeförändring (%) 6.0 1 111 17 557
Tillväxt i omsättning (%) 9.0 862 17 557
Rörelsemarginal (%) 9.3 779 17 557
Avkastning på eget kapital (%) 34.6 875 17 557
Soliditet (%) 51.6 691 17 557
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 269 95 17 557
Rörelseresultat per anställd (tkr) 582 134 17 557
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 967 69 17 557
Nettoomsättning (tkr) 43 884 355 17 557
Rörelseresultat (tkr) 4 072 277 17 557
Antal anställda 7 1 169 17 557
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Amas Svenska Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 9.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 355 största företaget i länet med avseende på omsättning av 17 557 företag i länet.

Rörelsemarginal

Amas Svenska Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 9.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 779 högsta nivån på rörelsemarginal av 17 557 företag i länet.

Antal anställda

Amas Svenska Aktiebolag har under det senaste året 7 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 1 169 största arbetsgivaren av 17 557 i länet.

Soliditet

Amas Svenska Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 51.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 691 mest solventa företaget av 17 557 i länet.

Värderating

Amas Svenska Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Ulf Rune Dolfei (f. 1964) Ledamot, Verkställande direktör
Claes Jihmmy Ingvarsson (f. 1967) Revisor
Helén Marita Lyckstedt (f. 1965) Revisorssuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva inköp och försäljning av maskiner och maskintillbehör, service och reservdelar samt konsultverksamhet i bygg- och anläggning-, gruv- och entreprenörsektorn ävensom idkadärmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se