>

All-Coating Industrilackeringar Aktiebolag

Org.nr:

556277-9024

Adress:

E A Rosengrens gata 36

Postnummer:

421 31 Västra Frölunda

Telefon:

031-497880

Ordförande:

Visa allt om All-Coating Industrilackeringar Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Antal anställda 5 5 5 5
Nettoomsättning (tkr) 15 642 13 540 12 508 11 509
Rörelseresultat (tkr) 3 733 3 163 3 125 2 771
Årets resultat (tkr) 2 518 1 951 2 425 1 873
Summa eget kapital (tkr) 6 708 5 718 6 015 5 289
Rörelsemarginal % 23.9 23.4 25.0 24.1
Avk. eget kapital % 46.5 41.5 45.5 45.3
Soliditet % 52.5 64.3 74.2 60.5
Omsättning/anställd (tkr) 3 128 2 708 2 502 2 302
Resultat/anställd (tkr) 747 633 625 554
Lön/anställd (tkr) 836 652 609 587

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 15 642 13 540 12 508 11 509
Arbetskraftskostnad -4 181 -3 259 -3 043 -2 937
Avskrivningar -34 -54 -93 -94
Andra rörelsekostnader -5 008 -4 464 -3 745 -3 364
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -2 686 -2 600 -2 502 -2 343
Rörelseresultat 3 733 3 163 3 125 2 771
Ränteintäkter 2 5 13 56
Räntekostnader -1 0 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 -13 146 3
Finansnetto 1 -8 159 59
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 734 3 155 3 284 2 830
Skatt -847 -722 -713 -641
Årets resultat 2 888 2 433 2 571 2 189
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 888 2 433 2 571 2 189
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -371 -452 -101 -250
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -105 -128 -28 -70
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 115 150 189 243
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 15 0
Summa materiella anläggningstillgångar 115 150 204 243
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 115 150 204 243
Varulager 576 120 156 197
Kundfordringar 2 094 1 535 1 386 1 226
Övriga omsättningstillgångar 542 636 720 590
Summa operativa omsättningstillgångar 3 212 2 291 2 262 2 013
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 554 0
Övriga externa finansiella tillgångar 2 422 2 422 2 422 2 348
Likvida medel 7 020 4 024 2 668 4 133
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 9 442 6 446 5 644 6 481
Summa tillgångar 12 769 8 887 8 110 8 737

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 2 758 2 139 2 888 2 263
EK-andel av obeskattade reserver 3 950 3 579 3 127 3 026
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 6 708 5 718 6 015 5 289

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 2 502 533 0 1 326
Summa finansiella skulder 2 502 533 0 1 326

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 1 114 1 010 882 854
Leverantörsskulder 1 459 882 458 441
Övriga kortfristiga skulder 986 742 756 827
Summa operativa skulder 3 559 2 634 2 096 2 122

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 12 769 8 885 8 111 8 737
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Rörelsemarginal % 23.9 23.4 25.0 24.1
Avkastning på eget kapital % 46.5 41.5 45.5 45.3
Soliditet % 52.5 64.3 74.2 60.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 37.3 9.3 0.0 25.1
Kassalikviditet % 195.0 287.0 393.0 229.0
Likviditetsberedskap % 0.45 0.3 0.21 0.36
Räntetäckningsgrad % 3 735 - - -
Omsättning per anställd (tkr) 3 128 2 708 2 502 2 302
Rörelseresultat per anställd (tkr) 747 633 625 554
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 836 652 609 587

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: 3 551
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 3 551 95 418
Värdeförändring (%) 21.0 4 339 95 418
Tillväxt i omsättning (%) 16.0 3 375 95 418
Rörelsemarginal (%) 23.9 916 95 418
Avkastning på eget kapital (%) 46.5 3 613 95 418
Soliditet (%) 52.5 4 003 95 418
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 128 2 761 95 418
Rörelseresultat per anställd (tkr) 747 700 95 418
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 836 907 95 418
Nettoomsättning (tkr) 15 642 6 232 95 418
Rörelseresultat (tkr) 3 733 2 429 95 418
Antal anställda 5 9 303 95 418
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

All-Coating Industrilackeringar Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 16.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 6 232 största företaget i länet med avseende på omsättning av 95 418 företag i länet.

Rörelsemarginal

All-Coating Industrilackeringar Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 23.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 916 högsta nivån på rörelsemarginal av 95 418 företag i länet.

Antal anställda

All-Coating Industrilackeringar Aktiebolag har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 9 303 största arbetsgivaren av 95 418 i länet.

Soliditet

All-Coating Industrilackeringar Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 52.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 46%. Företaget är under jämförelseåret det 4 003 mest solventa företaget av 95 418 i länet.

Värderating

All-Coating Industrilackeringar Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva industrilackeringsverksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se