>

Construction-Mining-Equipment Aktiebolag

Org.nr:

556196-4189

Adress:

Backa Bergögatan 7

Postnummer:

422 46 Hisings Backa

Telefon:

031-542032

Moderbolag:

ONTARIO INC
Visa allt om Construction-Mining-Equipment Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 4 3 3 3
Nettoomsättning (tkr) 24 517 23 047 17 398 19 527
Rörelseresultat (tkr) 3 989 3 344 2 248 2 707
Årets resultat (tkr) 2 920 1 262 1 856 2 038
Summa eget kapital (tkr) 15 150 12 749 11 666 10 351
Rörelsemarginal % 16.3 14.5 12.9 13.9
Avk. eget kapital % 21.5 16.8 16.5 23.8
Soliditet % 75.7 77.2 81.5 82.8
Omsättning/anställd (tkr) 6 129 7 682 5 799 6 509
Resultat/anställd (tkr) 997 1 115 749 902
Lön/anställd (tkr) 519 553 594 612

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 24 517 23 047 17 398 19 527
Arbetskraftskostnad -2 075 -1 659 -1 783 -1 835
Avskrivningar -136 -209 -309 -291
Andra rörelsekostnader -16 243 -14 408 -10 618 -12 558
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 92 358 12 5
Övriga rörelsekostnader -2 166 -3 785 -2 452 -2 141
Rörelseresultat 3 989 3 344 2 248 2 707
Ränteintäkter 4 0 100 151
Räntekostnader -2 -166 0 -6
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 58 -327 0 0
Finansnetto 60 -493 100 145
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 4 049 2 851 2 348 2 852
Skatt -1 048 -804 -533 -653
Årets resultat 3 001 2 047 1 815 2 199
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 3 001 2 047 1 815 2 199
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -81 -785 41 -161
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -23 -222 11 -46
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 280 350 420 490
Summa immateriella anläggningstillgångar 280 350 420 490
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 162 63 221 446
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 162 63 221 446
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 442 413 641 936
Varulager 2 699 3 615 3 998 3 798
Kundfordringar 3 070 2 280 3 042 1 856
Övriga omsättningstillgångar 164 544 1 035 757
Summa operativa omsättningstillgångar 5 933 6 439 8 075 6 411
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 343 548
Övriga externa finansiella tillgångar 9 725 6 546 2 140 20
Likvida medel 3 903 3 123 3 118 4 584
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 13 628 9 669 5 601 5 152
Summa tillgångar 20 003 16 521 14 317 12 499

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 10 545 8 225 7 913 6 557
EK-andel av obeskattade reserver 4 605 4 524 3 753 3 794
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 15 150 12 749 11 666 10 351

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 1 220 1 022 0 0
Summa finansiella skulder 1 220 1 022 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 1 299 1 276 1 059 1 070
Leverantörsskulder 979 956 1 173 450
Övriga kortfristiga skulder 1 355 520 418 629
Summa operativa skulder 3 633 2 752 2 650 2 149

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 20 003 16 523 14 316 12 500
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 16.3 14.5 12.9 13.9
Avkastning på eget kapital % 21.5 16.8 16.5 23.8
Soliditet % 75.7 77.2 81.5 82.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 8.1 8.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 201.0 238.0 452.0 667.0
Likviditetsberedskap % 0.16 0.14 0.18 0.23
Räntetäckningsgrad % 2 025.5 18.17 - 476.33
Omsättning per anställd (tkr) 6 129 7 682 5 799 6 509
Rörelseresultat per anställd (tkr) 997 1 115 749 902
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 519 553 594 612

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: 2 253
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 2 253 94 966
Värdeförändring (%) 18.0 4 661 94 966
Tillväxt i omsättning (%) 6.0 5 991 94 966
Rörelsemarginal (%) 16.3 1 966 94 966
Avkastning på eget kapital (%) 21.5 6 922 94 966
Soliditet (%) 75.7 898 94 966
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 129 943 94 966
Rörelseresultat per anställd (tkr) 997 453 94 966
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 519 6 861 94 966
Nettoomsättning (tkr) 24 517 4 547 94 966
Rörelseresultat (tkr) 3 989 2 271 94 966
Antal anställda 4 10 495 94 966
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Construction-Mining-Equipment Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 6.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det 4 547 största företaget i länet med avseende på omsättning av 94 966 företag i länet.

Rörelsemarginal

Construction-Mining-Equipment Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 16.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 1 966 högsta nivån på rörelsemarginal av 94 966 företag i länet.

Antal anställda

Construction-Mining-Equipment Aktiebolag har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 10 495 största arbetsgivaren av 94 966 i länet.

Soliditet

Construction-Mining-Equipment Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 75.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 898 mest solventa företaget av 94 966 i länet.

Värderating

Construction-Mining-Equipment Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva försäljning av material för anläggningsarbeten och gruvindustrin samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se