>

Kävlinge Plåt Aktiebolag

Org.nr:

556164-6653

Adress:

Harrievägen 24

Postnummer:

244 33 Kävlinge

Telefon:

046-730941
Visa allt om Kävlinge Plåt Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Antal anställda 4 4 6 6
Nettoomsättning (tkr) 5 490 7 854 6 632 6 551
Rörelseresultat (tkr) 516 841 189 758
Årets resultat (tkr) 400 653 223 592
Summa eget kapital (tkr) 2 540 2 640 2 088 2 165
Rörelsemarginal % 9.4 10.7 2.8 11.6
Avk. eget kapital % 15.4 27.7 10.5 31.3
Soliditet % 65.7 61.7 63.4 60.8
Omsättning/anställd (tkr) 1 373 1 964 1 105 1 092
Resultat/anställd (tkr) 129 210 32 126
Lön/anställd (tkr) 594 597 527 504

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 5 490 7 854 6 632 6 551
Arbetskraftskostnad -2 374 -2 386 -3 163 -3 024
Avskrivningar -17 -71 -71 -98
Andra rörelsekostnader -1 844 -4 113 -2 652 -2 154
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 74 70 0
Övriga rörelsekostnader -739 -517 -627 -517
Rörelseresultat 516 841 189 758
Ränteintäkter 0 1 1 7
Räntekostnader 0 0 0 -2
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 99 0
Finansnetto 0 1 100 5
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 516 842 289 763
Skatt -117 -188 -66 -171
Årets resultat 399 654 223 592
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 399 654 223 592
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 18 18 18 18
Maskiner och inventarier 26 43 114 140
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 44 61 132 158
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 44 61 132 158
Varulager 175 162 95 101
Kundfordringar 963 1 175 755 919
Övriga omsättningstillgångar 148 112 82 52
Summa operativa omsättningstillgångar 1 286 1 449 932 1 072
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 755 755 755 408
Likvida medel 1 778 2 012 1 473 1 923
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 533 2 767 2 228 2 331
Summa tillgångar 3 863 4 277 3 292 3 561

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 2 383 2 483 1 931 2 008
EK-andel av obeskattade reserver 157 157 157 157
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 2 540 2 640 2 088 2 165

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 474 79 140 93
Leverantörsskulder 148 801 428 309
Övriga kortfristiga skulder 701 757 638 994
Summa operativa skulder 1 323 1 637 1 206 1 396

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 3 863 4 277 3 294 3 561
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Rörelsemarginal % 9.4 10.7 2.8 11.6
Avkastning på eget kapital % 15.4 27.7 10.5 31.3
Soliditet % 65.7 61.7 63.4 60.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 340.0 212.0 217.0 222.0
Likviditetsberedskap % 0.32 0.26 0.22 0.29
Räntetäckningsgrad % - - - 382.5
Omsättning per anställd (tkr) 1 373 1 964 1 105 1 092
Rörelseresultat per anställd (tkr) 129 210 32 126
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 594 597 527 504

Rankning i länet (Skåne)

Företagets placering i Skåne: 4 553
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 4 553 71 643
Värdeförändring (%) -13.0 6 896 71 643
Tillväxt i omsättning (%) -30.0 9 005 71 643
Rörelsemarginal (%) 9.4 2 722 71 643
Avkastning på eget kapital (%) 15.4 5 377 71 643
Soliditet (%) 65.7 1 303 71 643
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 373 5 399 71 643
Rörelseresultat per anställd (tkr) 129 3 521 71 643
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 594 2 791 71 643
Nettoomsättning (tkr) 5 490 7 757 71 643
Rörelseresultat (tkr) 516 5 260 71 643
Antal anställda 4 7 295 71 643
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Kävlinge Plåt Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -30.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 7 757 största företaget i länet med avseende på omsättning av 71 643 företag i länet.

Rörelsemarginal

Kävlinge Plåt Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 9.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 2 722 högsta nivån på rörelsemarginal av 71 643 företag i länet.

Antal anställda

Kävlinge Plåt Aktiebolag har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 7 295 största arbetsgivaren av 71 643 i länet.

Soliditet

Kävlinge Plåt Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 65.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 1 303 mest solventa företaget av 71 643 i länet.

Värderating

Kävlinge Plåt Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva plåtslageri- och verkstadsrörelse.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se