>

När-Livs Fastigheter i Stockholm AB

Org.nr:

556128-7615

Adress:

Box 1173

Postnummer:

181 23 Lidingö

Telefon:

08-7315895
Visa allt om När-Livs Fastigheter i Stockholm AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 2 879 2 847 4 789 4 795
Rörelseresultat (tkr) 1 288 944 3 159 3 094
Årets resultat (tkr) 679 651 609 667
Summa eget kapital (tkr) 4 197 3 502 2 851 2 242
Rörelsemarginal % 44.7 33.2 66.0 64.5
Avk. eget kapital % 23.5 20.5 113.1 132.7
Soliditet % 20.9 18.5 15.5 12.9
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 2 879 2 847 4 789 4 795
Arbetskraftskostnad 0 0 0 0
Avskrivningar -186 -186 -269 -239
Andra rörelsekostnader 0 0 0 1
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -1 405 -1 717 -1 361 -1 463
Rörelseresultat 1 288 944 3 159 3 094
Ränteintäkter 0 1 1 1
Räntekostnader -128 -109 -109 -374
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -128 -108 -108 -373
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 160 836 3 051 2 721
Skatt -256 -184 -172 -188
Årets resultat 904 652 2 879 2 533
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 904 652 2 879 2 533
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -226 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -64 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 6 327 6 513 6 699 4 623
Maskiner och inventarier 0 0 0 2 345
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 6 327 6 513 6 699 6 968
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 6 327 6 513 6 699 6 968
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 420 420 420 0
Övriga omsättningstillgångar 177 2 146 3 132 3 136
Summa operativa omsättningstillgångar 597 2 566 3 552 3 136
Fordringar på koncern- och intresseföretag 11 730 8 000 4 865 5 490
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 462 1 873 3 235 1 808
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 13 192 9 873 8 100 7 298
Summa tillgångar 20 116 18 952 18 351 17 402

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 4 181 3 502 2 851 2 242
EK-andel av obeskattade reserver 16 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 4 197 3 502 2 851 2 242

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 14 700 14 700 14 700 14 700
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 14 700 14 700 14 700 14 700

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 712 531 354 187
Leverantörsskulder 11 40 211 58
Övriga kortfristiga skulder 496 179 235 214
Summa operativa skulder 1 219 750 800 459

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 20 116 18 952 18 351 17 401
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 44.7 33.2 66.0 64.5
Avkastning på eget kapital % 23.5 20.5 113.1 132.7
Soliditet % 20.9 18.5 15.5 12.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 350.3 419.8 515.6 655.7
Kassalikviditet % 406.0 2 027.0 1 522.0 1 818.0
Likviditetsberedskap % 0.51 0.66 0.68 0.38
Räntetäckningsgrad % 10.06 8.67 28.99 8.28
Omsättning per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - -

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 203 364
Värdeförändring (%) 8.0 - 203 364
Tillväxt i omsättning (%) 1.0 - 203 364
Rörelsemarginal (%) 44.7 - 203 364
Avkastning på eget kapital (%) 23.5 - 203 364
Soliditet (%) 20.9 - 203 364
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 203 364
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 203 364
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 203 364
Nettoomsättning (tkr) 2 879 - 203 364
Rörelseresultat (tkr) 1 288 - 203 364
Antal anställda 0 - 203 364
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

När-Livs Fastigheter i Stockholm AB har ökat omsättningen senaste året med 1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 203 364 företag i länet.

Rörelsemarginal

När-Livs Fastigheter i Stockholm AB har det senaste året en rörelsemarginal på 44.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 33%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 203 364 företag i länet.

Antal anställda

När-Livs Fastigheter i Stockholm AB har under det senaste året 0 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 203 364 i länet.

Soliditet

När-Livs Fastigheter i Stockholm AB har under det senaste året en soliditet på 20.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 20%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 203 364 i länet.

Värderating

När-Livs Fastigheter i Stockholm AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Johan Näsström (f. 1973) Suppleant, Verkställande direktör
Ann Nagel (f. 1971) Ledamot
Kjell Åke Henry Petersson (f. 1951) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se