>

OBE Teknik Aktiebolag

Org.nr:

556128-7607

Adress:

Föreda Eriksgården

Postnummer:

360 42 Braås

Telefon:

0474-30858
Visa allt om OBE Teknik Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Antal anställda 2 3 3 2
Nettoomsättning (tkr) 1 629 1 159 1 455 1 066
Rörelseresultat (tkr) 268 -144 28 -8
Årets resultat (tkr) 116 -37 12 0
Summa eget kapital (tkr) 596 379 498 477
Rörelsemarginal % 16.5 -12.4 1.9 -0.8
Avk. eget kapital % 44.7 -27.5 4.4 -1.3
Soliditet % 76.4 63.0 70.5 69.8
Omsättning/anställd (tkr) 815 386 485 533
Resultat/anställd (tkr) 134 -48 9 -4
Lön/anställd (tkr) 465 233 273 316

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 1 629 1 159 1 455 1 066
Arbetskraftskostnad -929 -698 -818 -631
Avskrivningar -35 -27 -28 -22
Andra rörelsekostnader -108 -255 -157 -123
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 11 8 0 0
Övriga rörelsekostnader -300 -331 -424 -298
Rörelseresultat 268 -144 28 -8
Ränteintäkter 1 0 0 0
Räntekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 1 0 0 0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 269 -144 28 -8
Skatt -51 24 -7 2
Årets resultat 218 -120 21 -6
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 218 -120 21 -6
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -101 83 -9 7
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -28 24 -3 2
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 230 160 148 107
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 230 160 148 107
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 230 160 148 107
Varulager 32 31 26 12
Kundfordringar 351 97 123 127
Övriga omsättningstillgångar 35 52 132 165
Summa operativa omsättningstillgångar 418 180 281 304
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 132 262 278 273
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 132 262 278 273
Summa tillgångar 780 602 707 684

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 495 379 415 403
EK-andel av obeskattade reserver 101 0 83 74
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 596 379 498 477

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 28 0 24 21
Leverantörsskulder 7 18 13 7
Övriga kortfristiga skulder 149 205 173 180
Summa operativa skulder 184 223 210 208

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 780 602 708 685
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Rörelsemarginal % 16.5 -12.4 1.9 -0.8
Avkastning på eget kapital % 44.7 -27.5 4.4 -1.3
Soliditet % 76.4 63.0 70.5 69.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 332.0 184.0 287.0 302.0
Likviditetsberedskap % 0.08 0.23 0.19 0.26
Räntetäckningsgrad % - - - -
Omsättning per anställd (tkr) 815 386 485 533
Rörelseresultat per anställd (tkr) 134 -48 9 -4
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 465 233 273 316

Rankning i länet (Kronoberg)

Företagets placering i Kronoberg: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 8 761
Värdeförändring (%) 83.0 - 8 761
Tillväxt i omsättning (%) 41.0 - 8 761
Rörelsemarginal (%) 16.5 - 8 761
Avkastning på eget kapital (%) 44.7 - 8 761
Soliditet (%) 76.4 - 8 761
Nettoomsättning per anställd (tkr) 815 - 8 761
Rörelseresultat per anställd (tkr) 134 - 8 761
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 465 - 8 761
Nettoomsättning (tkr) 1 629 - 8 761
Rörelseresultat (tkr) 268 - 8 761
Antal anställda 2 - 8 761
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

OBE Teknik Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 41.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0.0%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 8 761 företag i länet.

Rörelsemarginal

OBE Teknik Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 16.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 8 761 företag i länet.

Antal anställda

OBE Teknik Aktiebolag har under det senaste året 2 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 2. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 8 761 i länet.

Soliditet

OBE Teknik Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 76.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 51%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 8 761 i länet.

Värderating

OBE Teknik Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Leif Uno Bengtsson (f. 1956) Ledamot, Verkställande direktör
Alvar Simon Edmund Uno Bengtsson (f. 1993) Suppleant

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva utveckling och tillverkning av maskiner och verktyg m.m för industrin ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se