>

Nyström Publishing AB

Org.nr:

556128-7599

Adress:

Box 91

Postnummer:

440 60 Skärhamn

Telefon:

0304-671242
Visa allt om Nyström Publishing AB

Bolaget


Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 32 26 123 74
Rörelseresultat (tkr) 8 -4 40 -7
Årets resultat (tkr) 6 -4 26 -7
Summa eget kapital (tkr) -318 -325 -321 -347
Rörelsemarginal % 25.0 -15.4 32.5 -9.5
Avk. eget kapital % - - - -
Soliditet % -496.9 -396.3 -237.8 -357.7
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 32 26 123 74
Arbetskraftskostnad 0 -4 0 -7
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader 0 -1 0 0
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -24 -25 -83 -74
Rörelseresultat 8 -4 40 -7
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader 0 0 -1 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 0 0 -1 0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 8 -4 39 -7
Skatt -2 0 -13 0
Årets resultat 6 -4 26 -7
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 6 -4 26 -7
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 10 10 10 10
Summa operativa anläggningstillgångar 10 10 10 10
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 35 50 103 65
Övriga omsättningstillgångar 0 0 1 0
Summa operativa omsättningstillgångar 35 50 104 65
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 15 15 15 15
Likvida medel 4 7 6 7
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 19 22 21 22
Summa tillgångar 64 82 135 97

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat -318 -325 -321 -347
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital -318 -325 -321 -347

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 28 37 21
Övriga kortfristiga skulder 383 379 418 423
Summa operativa skulder 383 407 455 444

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 65 82 134 97
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 25.0 -15.4 32.5 -9.5
Avkastning på eget kapital % - - - -
Soliditet % -496.9 -396.3 -237.8 -357.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 10.0 14.0 24.0 16.0
Likviditetsberedskap % 0.13 0.27 0.05 0.09
Räntetäckningsgrad % - - 40 -
Omsättning per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - -

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 95 413
Värdeförändring (%) - - 95 413
Tillväxt i omsättning (%) 23.0 - 95 413
Rörelsemarginal (%) 25.0 - 95 413
Avkastning på eget kapital (%) - - 95 413
Soliditet (%) -496.9 - 95 413
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 95 413
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 95 413
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 95 413
Nettoomsättning (tkr) 32 - 95 413
Rörelseresultat (tkr) 8 - 95 413
Antal anställda 0 - 95 413
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Nyström Publishing AB har ökat omsättningen senaste året med 23.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 95 413 företag i länet.

Rörelsemarginal

Nyström Publishing AB har det senaste året en rörelsemarginal på 25.0%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 95 413 företag i länet.

Antal anställda

Nyström Publishing AB har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 95 413 i länet.

Soliditet

Nyström Publishing AB har under det senaste året en soliditet på -496.9%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 95 413 i länet.

Värderating

Nyström Publishing AB har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Sven Rune Staffan Nyström (f. 1949) Ledamot, Verkställande direktör
Ann Eleonor Nyström (f. 1951) Suppleant

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet avseende företagsorganisation, journalistiska artiklar, tidningsutgivning, skriftställning, tryckeriverksamhet, värdepappershandel och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se