>

AJ:s El & Fastighet AB

Org.nr:

556128-7565

Adress:

Sockenvägen 475

Postnummer:

122 33 Enskede

Telefon:

070-7106870
Visa allt om AJ:s El & Fastighet AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 2 2 2 2
Nettoomsättning (tkr) 1 365 1 377 1 687 353
Rörelseresultat (tkr) 108 245 170 -175
Årets resultat (tkr) 59 163 658 1 197
Summa eget kapital (tkr) 12 537 12 467 12 294 8 109
Rörelsemarginal % 7.9 17.8 10.1 -49.6
Avk. eget kapital % 0.6 1.4 8.4 18.4
Soliditet % 67.7 69.0 69.2 48.2
Omsättning/anställd (tkr) 683 689 844 177
Resultat/anställd (tkr) 54 123 85 -88
Lön/anställd (tkr) 239 201 180 233

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 365 1 377 1 687 353
Arbetskraftskostnad -478 -402 -360 -465
Avskrivningar -162 -193 -204 -198
Andra rörelsekostnader -120 -160 -337 -456
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 116 184 0 1 506
Övriga rörelsekostnader -613 -561 -616 -915
Rörelseresultat 108 245 170 -175
Ränteintäkter 0 0 942 56
Räntekostnader -3 -7 -19 -21
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 1 889
Finansnetto -3 -7 923 1 924
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 105 238 1 093 1 749
Skatt -35 -64 -241 -386
Årets resultat 70 174 852 1 363
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 70 174 852 1 363
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -11 -12 -193 -166
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -3 -3 -55 -47
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 1 519 1 653 1 787 1 933
Maskiner och inventarier 0 28 87 145
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 519 1 681 1 874 2 078
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 800
Summa operativa anläggningstillgångar 1 519 1 681 1 874 2 878
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 91 37 79
Övriga omsättningstillgångar 712 684 801 429
Summa operativa omsättningstillgångar 712 775 838 508
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 15 310 14 800 14 500 6 860
Likvida medel 970 803 556 6 584
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 16 280 15 603 15 056 13 444
Summa tillgångar 18 511 18 059 17 768 16 830

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 11 669 11 610 11 448 7 682
EK-andel av obeskattade reserver 868 857 846 427
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 12 537 12 467 12 294 8 109

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 3 673
Summa finansiella skulder 0 0 0 3 673

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 5 772 5 433 4 987 4 738
Leverantörsskulder 66 61 61 60
Övriga kortfristiga skulder 136 98 427 250
Summa operativa skulder 5 974 5 592 5 475 5 048

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 18 511 18 059 17 769 16 830
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 7.9 17.8 10.1 -49.6
Avkastning på eget kapital % 0.6 1.4 8.4 18.4
Soliditet % 67.7 69.0 69.2 48.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 45.3
Kassalikviditet % 833.0 992.0 286.0 178.0
Likviditetsberedskap % 0.71 0.58 0.33 18.65
Räntetäckningsgrad % 36 35 58.53 84.29
Omsättning per anställd (tkr) 683 689 844 177
Rörelseresultat per anställd (tkr) 54 123 85 -88
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 239 201 180 233

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 203 364
Värdeförändring (%) - - 203 364
Tillväxt i omsättning (%) - - 203 364
Rörelsemarginal (%) - - 203 364
Avkastning på eget kapital (%) - - 203 364
Soliditet (%) - - 203 364
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 203 364
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 203 364
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 203 364
Nettoomsättning (tkr) - - 203 364
Rörelseresultat (tkr) - - 203 364
Antal anställda - - 203 364
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

AJ:s El & Fastighet AB har minskat omsättningen senaste året med -1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0.0%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 203 364 företag i länet.

Rörelsemarginal

AJ:s El & Fastighet AB har det senaste året en rörelsemarginal på 7.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 203 364 företag i länet.

Antal anställda

AJ:s El & Fastighet AB har under det senaste året 2 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 2. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 203 364 i länet.

Soliditet

AJ:s El & Fastighet AB har under det senaste året en soliditet på 67.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 49%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 203 364 i länet.

Värderating

AJ:s El & Fastighet AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva elektrisk installationsrörelse, VVS- installationsrörelse, värdepappersrörelse, förvalta av bolaget ägda fastigheter samt annan därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se