>

Poseidon Diving Systems Aktiebolag

Org.nr:

556128-7318

Adress:

Åkeredsvägen 1

Postnummer:

421 63 Västra Frölunda

Telefon:

031-7342900
Visa allt om Poseidon Diving Systems Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 13 11 16 23
Nettoomsättning (tkr) 27 732 30 587 41 604 39 248
Rörelseresultat (tkr) 1 938 -9 437 -15 204 -19 197
Årets resultat (tkr) 1 175 -7 443 -12 229 -15 442
Summa eget kapital (tkr) 38 870 28 391 30 636 42 865
Rörelsemarginal % 7.0 -30.9 -36.5 -48.9
Avk. eget kapital % 3.5 -25.2 -33.3 -30.9
Soliditet % 67.6 59.3 63.8 73.7
Omsättning/anställd (tkr) 2 133 2 781 2 600 1 706
Resultat/anställd (tkr) 149 -858 -950 -835
Lön/anställd (tkr) 927 993 956 765

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 27 732 30 587 41 604 39 248
Arbetskraftskostnad -12 053 -10 919 -15 302 -17 603
Avskrivningar -341 -348 -557 -439
Andra rörelsekostnader -13 499 -17 753 -27 457 -24 145
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 7 629 275 687 571
Övriga rörelsekostnader -7 530 -11 279 -14 179 -16 829
Rörelseresultat 1 938 -9 437 -15 204 -19 197
Ränteintäkter 296 233 106 78
Räntekostnader -1 059 -339 -581 -678
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -763 -106 -475 -600
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 175 -9 543 -15 679 -19 797
Skatt 0 2 099 3 449 4 355
Årets resultat 1 175 -7 444 -12 230 -15 442
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 175 -7 444 -12 230 -15 442
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 371 712 606 1 168
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 371 712 606 1 168
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 371 712 606 1 168
Varulager 17 765 9 283 10 935 16 404
Kundfordringar 8 626 7 209 6 244 7 976
Övriga omsättningstillgångar 1 665 1 670 1 073 4 370
Summa operativa omsättningstillgångar 28 056 18 162 18 252 28 750
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 2 057 4 790
Övriga externa finansiella tillgångar 28 975 28 975 26 876 23 426
Likvida medel 90 16 218 2
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 29 065 28 991 29 151 28 218
Summa tillgångar 57 492 47 865 48 009 58 136

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 38 870 28 391 30 636 42 865
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 38 870 28 391 30 636 42 865

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 2 833 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 3 867 4 030 3 997 4 163
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 6 700 4 030 3 997 4 163

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 3 925 0 0 0
Leverantörsskulder 3 422 6 706 7 803 6 787
Övriga kortfristiga skulder 4 574 8 738 5 573 4 321
Summa operativa skulder 11 921 15 444 13 376 11 108

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 57 491 47 865 48 009 58 136
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 7.0 -30.9 -36.5 -48.9
Avkastning på eget kapital % 3.5 -25.2 -33.3 -30.9
Soliditet % 67.6 59.3 63.8 73.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 17.2 14.2 13.0 9.7
Kassalikviditet % 88.0 46.0 43.0 81.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0.01 0
Räntetäckningsgrad % 2.11 -27.15 -25.99 -28.2
Omsättning per anställd (tkr) 2 133 2 781 2 600 1 706
Rörelseresultat per anställd (tkr) 149 -858 -950 -835
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 927 993 956 765

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: 1 605
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 605 95 413
Värdeförändring (%) 37.0 3 037 95 413
Tillväxt i omsättning (%) -9.0 11 147 95 413
Rörelsemarginal (%) 7.0 5 562 95 413
Avkastning på eget kapital (%) 3.5 10 408 95 413
Soliditet (%) 67.6 1 667 95 413
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 133 4 596 95 413
Rörelseresultat per anställd (tkr) 149 4 948 95 413
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 927 535 95 413
Nettoomsättning (tkr) 27 732 4 181 95 413
Rörelseresultat (tkr) 1 938 4 045 95 413
Antal anställda 13 4 230 95 413
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Poseidon Diving Systems Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -9.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 4 181 största företaget i länet med avseende på omsättning av 95 413 företag i länet.

Rörelsemarginal

Poseidon Diving Systems Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 7.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 5 562 högsta nivån på rörelsemarginal av 95 413 företag i länet.

Antal anställda

Poseidon Diving Systems Aktiebolag har under det senaste året 13 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 23. Företaget är under jämförelseåret den 4 230 största arbetsgivaren av 95 413 i länet.

Soliditet

Poseidon Diving Systems Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 67.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 1 667 mest solventa företaget av 95 413 i länet.

Värderating

Poseidon Diving Systems Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva handel med dykutrustning och dykutbildning jämte därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se